ОБЛІК ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБЮДЖЕТНИХ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Ключові слова: небюджетні неприбуткові організації, фандрайзинг, цільове фінансування, витрати на фандрайзинг, визнання доходів і витрат

Анотація

Небюджетні неприбуткові організації об’єднують фізичних чи/або юридичних осіб для задоволення насамперед соціальних потреб і є важливим елементом формування ефективної соціально-гуманітарної сфери. У статті розкрито основні принципи функціонування небюджетних неприбуткових організацій та вимоги законодавства до визнання їх неприбутковими. Розглянуто особливості фінансування діяльності таких організацій та їх вплив на ведення обліку. Підкреслено, що через специфіку діяльності небюджетних неприбуткових організацій, адаптація актуальних методик обліку цільового фінансування для вирішення проблем управління є не завжди можливою. У статті наведено поняття фандрайзингу як діяльності з пошуку та залучення коштів для реалізації небюджетними неприбутковими організаціями своїх соціальних функцій. Визначено номенклатуру витрат на фандрайзинг та наведено характерні ознаки для таких виділення таких витрат в окрему категорію.

Посилання

Гура Н. Методологічні засади бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях. Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 9. С. 3–9.

Артюх О.В., Кейдалюк С.О. Особливості бухгалтерського обліку некомерційних організацій. Інфраструктура ринку. 2019. № 32. С. 398–401.

Толмачова А.М. Основи формування облікової політики неприбуткових організацій. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2018. Випуск 1 (51). С. 463–467.

Тростянська К.М., Крижановська О.А. Проблемні питання бухгалтерського обліку неприбуткових організацій. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. № 2. С. 184–189.

A Strong Nonprofit Sector is Key to Thriving Communities. URL: https://www.aspeninstitute.org/blog-posts/a-strong-nonprofit-sector-is-key-to-thriving-communities/ (дата звернення: 24.11.2022).

Need and Importance of Non-Profit Organization. URL: https://www.affluentcpa.com/need-importance-non-profit-organization/ (дата звернення: 24.11.2022).

Nalinakumari B., MacLean R. NGOs: A primer on the evolution of the organizations that are setting the next generation of “regulations”. Environmental Quality Management, 2005. 14 (4). РР. 1–21.

Податковий кодекс України: Кодекс від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 25.11.2022).

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 року № 996-XIV/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 25.11.2022).

Височан О.О. Витрати на фандрайзинг як вагомий складник трансакційних витрат організацій неприбуткового сектору економіки. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2016. Т. 21. Вип. 9 (51). С. 133–136.

Hura, N. (2012) Metodolohichni zasady bukhhalterskoho obliku v neprybutkovykh nebiudzhetnykh orhanizatsiiakh [Methodological Principles of Accounting in Non-profit Non-budget Organizations]. Bukhhalterskyi oblik i audyt – Accounting and Auditing, vol. 9, pp. 3–9. [in Ukrainian].

Artiukh, O.V., Keidaliuk, S.O. (2019). Osoblyvosti bukhhalterskoho obliku nekomertsiinykh orhanizatsii [Features of accounting of non-commercial organizations]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, vol. 32, pp. 398–401. [in Ukrainian].

Tolmachova, A.M. (2018). Osnovy formuvannia oblikovoi polityky neprybutkovykh orhanizatsii [Basics of forming the accounting policy of non-profit organizations]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia Ekonomika – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Economy series, vol. 1(51), pp. 463–467. [in Ukrainian].

Trostianska, K.M., Kryzhanovska, O.A. (2021). Problemni pytannia bukhhalterskoho obliku neprybutkovykh orhanizatsii [Problem issues of accounting of non-profit organizations]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences, vol. 2, pp. 184–189. [in Ukrainian].

A Strong Nonprofit Sector is Key to Thriving Communities. Available at: https://www.aspeninstitute.org/blog-posts/a-strong-nonprofit-sector-is-key-to-thriving-communities/ (accessed 24 November 2022).

Need and Importance of Non-Profit Organization. Available at: https://www.affluentcpa.com/need-importance-non-profit-organization/ (accessed 24 November 2022).

Nalinakumari B., MacLean R. (2005). NGOs: A primer on the evolution of the organizations that are setting the next generation of “regulations”. Environmental Quality Management, vol. 14(4), pp. 1–21.

Verkhovna Rada Ukrainy (2010). Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]: Kodeks, no. 2755-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (accessed 25 November 2022).

Verkhovna Rada Ukrainy (1999). Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini [About accounting and financial reporting in Ukraine]: Zakon Ukrainy, no. 996-XIV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (accessed 25 November 2022).

Vysochan, O.O. (2016). Vytraty na fandraizynh yak vahomyi skladnyk transaktsiinykh vytrat orhanizatsii neprybutkovoho sektoru ekonomiky [Fundraising costs as a significant component of transaction costs of organizations in the non-profit sector of the economy]. Visnyk ONU imeni I. I. Mechnykova – Bulletin of the ONU named I. I. Mechnikov, T. 21, vol. 9 (51), pp. 133–136.

Переглядів статті: 134
Завантажень PDF: 110
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Височан, О., & Майковець, Д. (2022). ОБЛІК ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБЮДЖЕТНИХ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-83
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ