ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, іноземні інвестиції, прямі інвестиції, інвестування, аграрний сектор економіки, агропромислове виробництво

Анотація

В статті розкрито сутність поняття „інвестиції”, „інвестиційна діяльність”, „іноземні інвестиції”, проаналізовані підходи до визначення економічного змісту даних понять, проведено дослідження співвідношення інвестиційної діяльності та інвестиційного процесу. Виділено і проаналізовано ключові та актуальні напрямки для інвестування іноземними інвесторами в Україну. Розкрито тенденції формування та розвитку інвестиційної діяльності агропромислового виробництва. Визначено причини скорочення діяльності агропромислового виробництва. Проаналізовано прямі іноземні інвестиції, а також їх динаміку в Україні за останні роки. Визначено основні напрямки перспективного розвитку, окреслено шляхи підвищення інвестиційної привабливості та залучення більшого об’єму іноземних інвестицій в Україну.

Посилання

Аранчій В.І., Томілін О.О., Дорогань-Писаренко Л.О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. РВВ ПДАУ, 2021. 300 с. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/10970 (дата звернення: 27.11.2022)

Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19 березня 1996 р. No 93/96-ВР / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 18.11.2022)

Прямі інвестиції. Статистика зовнішнього сектору. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external#5 (дата звернення: 25.11.2022)

Ткаченко С.Є. Аналіз інвестиційної діяльності в аграрному секторі України, визначення факторів та шляхів її активізації. Економіка та суспільство. 2021. Випуск № 23. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/138 (дата звернення: 16.11.2022)

Томілін О.О., Безкровний О.В. Наукові основи становлення та розвитку інвестиційної діяльності: секторальний аспект. Розділ: Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації (колективна монографія) / за ред. Л.М. Ільїч. Київ : Київський університет ім. Б. Грінченка. 2020. C. 89–101. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/8849 (дата звернення: 21.11.2022)

Томілін О.О., Галич О.А. Економічні аспекти розвитку міжгалузевих відносин в аграрній сфері : монографія. Полтава : ПДАА, 2016. 176 с. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1618 (дата звернення: 20.11.2022).

Томілін О.О. Регулювання міжгалузевих відносин у сільському господарстві : монографія. Київ : ННЦ “ІАЕ”, 2014. 320 с. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1621 (дата звернення: 21.11.2022).

Томілін О.О., Ставицька В.О., Тимко А.К. Краудфандинг як інструмент залучення інвестицій в інноваційні технології. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія “Економічні науки” : зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2021. Т. 1. Серія: “Економічні науки”. С. 84–97. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/11034 (дата звернення: 14.11.2022).

Tomilin O.О., Gryschko V.V., Kolomiyets S.А. (2020) Features of investment regalution of construction in Agriculture (Особливості інвестиційного регулювання будівництва у сільському господарстві). In: Onyshchenko V., Mammadova G.,Sivitska S., Gasimov A., (eds) Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovayions, vol. 73. Springer, Cham. Pages 741–755 pp. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/8459 (дата звернення: 07.12.2022).

Aranchiy V.I., Tomilin O.O., Dorohan-Pysarenko L.O. (2021) Finansovyy menedzhment: navch. posibnyk [Financial management] RVV PDAU. 300 s. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/10970 (accessed November 27, 2022)

Pro rezhym inozemnoho investuvannya : Zakon Ukrayiny vid 19 bereznya 1996 r. No 93/96-VR / Verkhovna Rada Ukrayiny. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80 (accessed November 18, 2022)

Pryami investytsiyi. Statystyka zovnishnoho sektoru. Natsionalnyy bank Ukrayiny [Direct investment] URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external#5 (accessed November 25, 2022)

Tkachenko S.YE. (2021) Analiz investytsiynoyi diyalnosti v ahrarnomu sektori Ukrayiny, vyznachennya faktoriv ta shlyakhiv yiyi aktyviztsiyi [Analysis of investment activity in the agricultural sector of Ukraine, determination of factors and ways of its activation]. Ekonomika ta suspilstvo. Vypusk № 23. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/138 (accessed November 16, 2022)

Tomilin O.O., Bezkrovnyy O.V. (2020) Naukovi osnovy stanovlennya ta rozvytku investytsiynoyi diyalnosti: sektoralnyy aspect [Scientific foundations of formation and development of investment activity: sectoral aspect]. Rozdil: Sotsialno-ekonomichnyy rozvytok mist v umovakh detsentralizatsiyi (kolektyvna monohrafiya) [collective monograph] / za red. L.M. Ilyich. Kyiv: Kyyivskyy universytet im. B. Hrinchenka. S. 89–101. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/8849 (accessed November 21, 2022)

Tomilin O.O., Halych O.A. (2016) Ekonomichni aspekty rozvytku mizhhaluzevykh vidnosyn v ahrarniy sferi: monohrafiya [Economic aspects of the development of inter-branch relations in the agrarian sphere: monograph]. Poltava: PDAA, 176 s. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1618 (accessed November 20, 2022)

Tomilin O.O. (2014) Rehulyuvannya mizhhaluzevykh vidnosyn u silskomu hospodarstvi: monohrafiya [Regulation of inter-branch relations in agriculture: monograph]. Kyiv: NNTS “IAE”, 320 s. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1621 (accessed November 21, 2022)

Tomilin O.O., Stavytska V.O., Tymko A.K. (2021) Kraudfandynh yak instrument zaluchennya investytsiy v innovatsiyni tekhnolohiyi [Crowdfunding as a tool for attracting investment in innovative technologies]. Visnyk KHNAU im. V.V. Dokuchayeva. Seriya “Ekonomichni nauky”: zb. nauk. pr. / Khark. nats. ahrar. un-t im. V.V. Dokuchayeva. Kharkiv: KHNAU, T. 1. S. 84–97. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/11034 (accessed November 14, 2022)

Tomilin O.О., Gryschko V.V., Kolomiyets S.А. (2020) Features of investment regalution of construction in Agriculture. In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovayions, vol. 73. Springer, Cham. Pages 741–755. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/8459 (accessed December 7, 2022)

Переглядів статті: 146
Завантажень PDF: 120
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Томілін, О., & Ведмідь, М. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-31
Розділ
ЕКОНОМІКА