АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ТА ШЛЯХІВ ЇЇ АКТИВІЗАЦІЇ

  • Світлана Ткаченко Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка https://orcid.org/0000-0002-4435-0358
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, сільське господарство, сільськогосподарська галузь, аграрний сектор

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення факторів та шляхів активізації інвестиційної діяльності в аграрному секторі України. У самому широкому сенсі інвестиції забезпечують механізм, необхідний для фінансування, зростання та розвитку економіки країни. Аналіз показує, що у всіх розвинених країнах сільськогосподарська галузь економіки користується державною підтримкою, оскільки вона безпосередньо впливає на продовольчу безпеку країни та її роль і місце у світовому господарстві. Щорічне обмеження державного фінансування, відсутність ефективних кредитних механізмів у сільському господарстві, жорстка та недосконала податкова політика, нарощування імпорту сільськогосподарської продукції сприяли тому, що вітчизняні сільськогосподарські товаровиробники позбулися майже всіх джерел утворення та накопичення капіталу, що, в свою чергу, негативно відбилося на функціонуванні галузей, технологічно пов’язаних із сільським господарством.

Посилання

НазаренкоІ.М. Аналізінвестиційного забезпечен ня сільськогосподарських підприємств регіонів України Проблеми економіки. 2015. № 4. С. 136–143.

Готра В.В. Сучасний стан, фактори забезпечення та напрями активізації інвестиційної діяльності у сфері сільського господарства. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 6(168). С. 114–121.

Черваньов Д. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: навчальний посібник. Київ : Знання-Прес, 2003. 622 с.

Макаренко П.М., Балахнічова Л.М. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку підприємств АПК : монографія. Херсон : МУБіП, 2006. 163 с.

Ільчук В., Шпомер Т. Інноваційно-інвестиційна діяльність АПК: сучасний стан і проблеми розвитку. Agricultural and Resource Economics. 2017. Vol. 3. № 1. Р. 108–118. URL: http://www.are-journal.com.

Мезенцева Н.І., Мороз І.М. Інвестиційна діяльність в агропродовольчому виробництві України: регіональні аспекти: монографія. Київ : Обрії, 2011. 163 с.

Резнік Н.П. Методологічні аспекти економічної оцінки інвестиційного клімату в Україні. URL: https://goo.gl/miUvYz.

Портал UCAB Український клуб аграрного бізнесу / Український клуб аграрного бізнесу. URL: https://goo.gl/C6hU5A.

Шубравська О. Інноваційний розвиток аграрного сектору економіки України: теоретико-методологічний аспект. Економіка України. 2012. № 1. С. 27–35.

Статистична інформація про інвестиційну діяльність сільського господарства, лісового та рибного господарства / Державна служба статистики України. Київ, 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Nazarenko, I. M. (2015), "Analyzing the investment support of agricultural enterprises in Ukrainian regions". Problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 136–143.

Gotra V.V. (2015) Suchasnyj stan, factory zabezpechennja ta naprjamy aktyvizaciji investycijnoji dijaljnosti u sferi siljsjkogho ghospodarstva [The current state, factors of provision and directions of activation of investment activity in the field of agriculture]. Current problems of the economy, no. 6 (168), pp. 114–121.

Chervanov D. (2003) Menedzhment investyci-jnoji dijaljnosti pidpryjemstv [Management of investment activity of enterprises]. Kiev: Knowledge Press, 622 p. (in Ukrainian)

Makarenko, P. M. and Balakhnichova, L. M. (2006), Finansovo-kredytne zabezpechennia rozvytku pidpryiemstv APK [Financial and credit support of development of enterprises of agrarian and industrial complex], MUBiP, Kherson, Ukraine. 163 р.

Ilchuk V., Shpomer Т. (2017) Innovacijno-investycijna dijaljnistj APK: suchasnyj stan i problemy rozvytku [Innovation and investment activity of AIC: current state and problems of development]. Agricultural and Resource Economics: International Scientific (electronic journal), vol. 3, no. 1, pp. 108–118. Аvailable at: www.are-journal.com.

Mezentseva N.I., Frost I.M. (2011) Investycijna dijaljnistj v aghroprodovoljchomu vyrobnyctvi Ukrajiny: reghionaljni aspekty [Investment activity in agrifood production in Ukraine: regional aspects]. Kyiv: VGL Obrіy, 163 p. (in Ukrainian)

Reznik, N.P. “Methodological aspects of the economic assessment of the investment climate in Ukraine”, available at: https://goo.gl/miUvYz

Ukrainian Agribusiness Club, “UCAB Portal Ukrainian Agribusiness Club”, available at: https://goo.gl/C6hU5A.

Shubravska O. (2012) Innovacijnyj rozvytok aghrarnogho sektora ekonomiky Ukrajiny: teoretykometodologhichnyj aspekt [Innovative development of the agricultural sector of Ukraine: Theoretical and methodological aspects]. Ekonomika Ukrainy, no. 1, pp. 27–35.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019) Statystychna informacija pro investycijnu dijaljnistj siljsjkogho ghospodarstva, lisovogho ta rybnogho ghospodarstva [Statistical information on investment activities of agriculture, forestry and fisheries], Kyiv. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Переглядів статті: 847
Завантажень PDF: 1484
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Ткаченко, С. (2021). АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ТА ШЛЯХІВ ЇЇ АКТИВІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-3
Розділ
ЕКОНОМІКА