СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДИНАМІКА ЗМІН ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Ключові слова: земельні ресурси, земельні відносини, сільське господарство, галузь рослинництва, галузь тваринництва, агропромислове виробництво

Анотація

В статті здійснено аналіз дефініцій „земельні відносини”, „земельні ресурси”, проаналізовано підходи до визначення економічного змісту даних понять. Проведено дослідження структури посівних площ основних сільськогосподарських культур. Виділено і проаналізовано динаміку і структуру виробництва валової продукції сільського господарства у розрізі галузей. Розкрито тенденції формування та розвитку земельних ресурсів агропромислового виробництва країни. Визначено основні причини скорочення земель сільськогосподарського призначення. Проведено аналіз динаміки споживання основних продуктів харчування в Україні, на одну особу, за останні роки. Проаналізовано зміни положення нарощення обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції в Україні.

Посилання

Бойко, А.О. (2018). Характеристика та класифікація механізмів формування та реалізації державної політики у сфері земельних відносин в Україні. Державне управління. Інвестиції: практика та досвід № 17. С. 83–90.

Бойко, Л.М. (2011). Регулювання земельних відносин у сільському господарстві. (Монографія). К. : ННЦ ІАЕ, 2011. 316 с..

Дребот, О.І., Добряк, Д.С., Мельник, П.П. Наукові основи земельно-технологічного паспорта сільськогосподарського підприємства. Агроекологічний журнал. 2022. № 1. С. 6–12.

Огляд збитків від війни в сільському господарстві України. Непряма оцінка пошкоджень. Другий випуск, 10 лист. 2022. URL: https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/damagesreport…

Саблук, П.Т. (2006). Розвиток земельних відносин в Україні. (Монографія). К.: ННЦ ІАЕ, 2006. 396 с.

Статистичний щорічник України за 2021 рік. І.Є Вернер (Ред). К.: Державна служба статистики, 2022. 446 c.

Томілін, О.О. (2015). Аналіз сучасного стану організаційно-економічного регулювання земельних відносин. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Спецвипуск. Ч. 2. Полтава. С. 47–52. URL:

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1552

Томілін, О.О. (2016). Ефективність використання земельних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах Полтавської області. Економіка та суспільство. 2016. Вип. 4. С.192–197. URL:

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1501

Томілін, О.О. (2014). Регулювання міжгалузевих відносин у сільському господарстві. (Монографія). К.: ННЦ “ІАЕ”, 2014. 320 с. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1621

Томілін, О.О. (2016). Теоретичні аспекти інтенсифікації використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 12. С. 350-353. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1513

Томілін, О.О., Лесюк, А.С. (2016). Сутність та оцінка фінансового стану підприємства Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 14. С. 561–566. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1511

Томілін, О.О., Томіліна, А.О. (2016). Фінансовий механізм регулювання у системі раціонального землекористування та землеволодіння. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2016. Вип. 1 (12). С. 29–35. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1527

Tomilin, О.O, Galych, О.A, Kalinichenko, А.V.(2016). Economic aspects of development of interbranch relations in the agrarian sector (monohrafiya) [a monograph]. Opole: University of Opole, 171 p. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1568.

Vdovenko,N.,Tomilin,O.,Kovalenko,L.,Badri,G.,&Konchakovskiy,E. (2022). Global trends and development prospects of the market of plant protection products. Agricultural and Resource Economics, 8(2), 179–205. https://doi.org/10.51599/are.2022.08.02.10. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/12213

Boyko, A.O. (2018). Kharakterystyka ta klasyfikatsiya mekhanizmiv formuvannya ta realizatsiyi derzhavnoyi polityky u sferi zemelʹnykh vidnosyn v Ukrayini [Characterization and classification of the mechanisms of formation and implementation of state policy in the field of land relations in Ukraine]. Journal of Derzhavne upravlinnyaInvestments: practice and experience, No. 17. P. 83-90. [in Ukrainian].

Boyko, L.M. (2011). Rehulyuvannya zemelʹnykh vidnosyn u silʹsʹkomu hospodarstvi [Regulation of land relations in agriculture] (monohrafiya) [a monograph]. K.: NNC IAE, 2011. 316 p. [in Ukrainian].

Drebot, O.I., Dobryak, D.S., Melnyk, P.P. (2022). [Naukovi osnovy zemelʹno-tekhnolohichnoho pasporta silʹsʹkohospodarsʹkoho pidpryyemstva] Scientific basis of the land-technology passport of an agricultural enterprise. Agroecological journal. No. 1. P. 6–12. [in Ukrainian].

Ohlyad zbytkiv vid viyny u silʹsʹkomu hospodarstvi Ukrayiny. Nepryama otsinka ushkodzhenʹ. Inshyy vypusk, 10 lyst. 2022. URL: https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/damagesreport…[in Ukrainian].

Sabluk, P.T. (2006). Development of land relations in Ukraine [Development of land relations in Ukraine] (monohrafiya) [a monograph]. K.: NNC IAE, 2006. 396 p. [in Ukrainian].

Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2021 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2021] I.E. Werner (Ed). K.: State Statistics Service. 2022. 446 p.

Tomilin, O.O. (2015). Analiz suchasnoho stanu orhanizatsiyno-ekonomichnoho rehulyuvannya zemelʹnykh vidnosyn [Analysis of the current state of organizational and economic regulation of land relations] Journal of Scientific works of the Poltava State Agrarian Academy. Special issue. Part 2. Poltava. P. 47–52. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1552 [in Ukrainian].

Tomilin, O.O. (2016). Efektyvnistʹ vykorystannya zemelʹnykh resursiv v silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstvakh Poltavsʹkoyi oblasti [Effectiveness of the use of land resources in agricultural enterprises of the Poltava region] Journal of Economy and society. 2016. Issue 4. P. 192–197. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1501 [in Ukrainian].

Tomilin, O.O. (2014). Regulation of inter-branch relations in agriculture [Rehulyuvannya mizhhaluzevykh vidnosyn u silʹsʹkomu hospodarstvi] (monohrafiya) [a monograph]. K.: NNC "IAE", 2014. 320 p. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1621 [in Ukrainian].

Tomilin, O.O. (2016). Theoretical aspects of the intensification of the development of land resources in agricultural enterprises. [Teoretychni aspekty intensyfikatsiyi vykorystannya zemelʹnykh resursiv silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv] Journal of Global and national problems of the economy. Vol. 12. P. 350–353. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1513 [in Ukrainian].

Tomilin, O.O., Lesyuk, A.S. (2016). Sutnistʹ ta otsinka finansovoho stanu pidpryyemstva [The essence and assessment of the financial state of the enterprise] Journal of Global and national problems of the economy. Vol. 14. P. 561–566. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1511 [in Ukrainian].

Tomilin, O.O., Tomilina, A.O. (2016). Finansovyy mekhanizm rehulyuvannya u systemi ratsionalʹnoho zemlekorystuvannya ta zemlevolodinnya [The financial mechanism of regulation in the system of rational land use and land ownership] Journal of Scientific works of the Poltava State Agrarian Academy. Poltava, 2016. Vyp. 1 (12). P. 29–35. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1527 [in Ukrainian].

Tomilin, O.O., Galych, O.A., Kalinichenko, A.V. (2016). Economic aspects of development of interbranch relations in the agrarian sector (monohrafiya) [a monograph]. Opole: University of Opole, 171 p. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1568

Vdovenko, N., Tomilin, O., Kovalenko, L., Badri, G., & Konchakovskiy, E. (2022). Svitovi tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku rynku zasobiv zakhystu Roslyn [Global trends and development prospects of the market of plant protection products] Journal of Agricultural and Resource Economics. 8(2), P. 179–205. https://doi.org/10.51599/are.2022.08.02.10. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/12213 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 119
Завантажень PDF: 100
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Томілін, О., Аранчій, Д., & Павленко, А. (2023). СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДИНАМІКА ЗМІН ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-84
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ