СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: РОЛЬ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

Ключові слова: стратегічне управління, стратегічний розвиток, стратегічна ціль, оперативна ціль, сільська територіальна громада, сільський зелений туризм

Анотація

У статті проаналізовано стратегічний розвиток сільських територіальних громад України та визначено роль зеленого туризму у цьому розвитку. Вказано, що формування стратегічного бачення та стратегічних цілей є основою для подальшого успішного розвитку громади. На початку стратегічного планування формулюється стратегічне бачення та стратегічні цілі громади. Вказано, що пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в Україні зумовлюється нагальною необхідністю невідкладного розв’язання усіх соціально-економічних проблем сучасного села. Сформульовано приклад визначення стратегічного бачення, стратегічної та оперативних цілей стратегії розвитку сільських територіальних громад, пов’язані із розвитком зеленого туризму. Наголошено, що зелений туризм спонукає до покращання благоустрою сільських садиб, вулиць і сіл загалом; стимулює розвиток соціальної інфраструктури.

Посилання

Борщ Г.А., Вакуленко В.М., Гринчук Н.М., Дехтяренко Ю.Ф., Ігнатенко О.С., Куйбіда В.С., Ткачук А.Ф., Юзефович В.В. Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг : навч. посіб. Київ, 2017. 107 с.

Державна Служба Статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.html (дата звернення: 12.10.2022).

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text. (дата звернення: 15.02.2022).

Застрожнікова І.В., Безугла Л.С. Майбутнє освіти в територіальних громадах: покращення кадрового потенціалу та оптимізація шкільних мереж. Економіка та суспільство, 2022. № 35. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1095

Застрожнікова І.В. Створення опорних навчальних закладів в об’єднаних територіальних громадах. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2019. № 2(22). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019-02(22)/8.pdf

Застрожнікова І.В. Планування туристичного розвитку об'єднаних територіальних громад Приазовського регіону. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Механізми управління розвитком територій» : збірник праць. 2021. № 3. С. 346–352.

Застрожнікова І.В. Диверсифікація аграрного сектора туристичним підприємництвом в умовах діджиталізації. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2020. № 3. С. 346–353.

Ільченко Т., Застрожнікова І.В. Роль аграрного підприємництва у розвитку територіальних громад. Економіка та суспільство. 2022. № 37. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1194

Матвеєва О. Ю. Європейська парадигма сталого розвитку територіальних громад: досвід для України. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. 2021. № 1. С. 148–157.

Мороз О. Територіальна громада: сутність, становлення та сучасні українські реалії. Демократичне врядування. 2008. Вип. 2. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRNe-journals/DeVr/2008_2/fail/Moroz.pdf

Застрожніков А.Г., Застрожнікова І.В. Місце і роль фермерських господарств в системі агробізнесу. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). Мелітополь. 2010. № 2. С. 106–116.

Луніна І., Серебрянська Д. Декларації та реалії бюджетної децентралізації. Дзеркало тижня. 2015. № 43. URL: http://gazeta.dt.ua/finances

Borshch H.A., Vakulenko V.M., Hrynchuk N.M., Dekhtiarenko Yu.F., Ihnatenko O.S., Kuibida V.S., Tkachuk A.F., Yuzefovych V.V. (2017) Resursne zabezpechennia obiednanoi terytorialnoi hromady ta yii marketynh: navch. posib. [Resource provision of the united territorial community and its marketing: textbook]. Kyiv, 107 р.

Derzhavna Sluzhba Statystyky Ukrayiny [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.html (accessed 12 October 2022)

Derzhavna stratehiya rehionalʹnoho rozvytku na 2021-2027 roky [State strategy of regional development for 2021-2027]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (accessed 15 February 2022)

Zastrozhnіkova І., Bezugla L. (2022) Majbutnє osvіti v teritorіal'nih gromadah: pokrashchennya kadrovogo potencіalu ta optimіzacіya shkіl'nih merezh. [Future education in territorial communities: improving personnel potential and optimizing school networks]. Economy and Society, vol. 35. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1095 (accessed 15 Oсtober 2022).

Zastrozhnіkova І.V. (2019) Stvorennya opornih navchal'nih zakladіv v ob’єdnanih teritorіal'nih gromadah. [Establishment of support educational institutions in the united territorial communities]. Public administration: theory and practice (electronic journal), vol. 2(22). Available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019-02(22)/8.pdf (accessed 15 Oсtober 2022).

Zastrozhnіkova І.V. (2021) Planuvannya turistichnogo rozvitku obednanih teritorіal'nih gromad Priazovs'kogo regіonu. Vol. 3, рр. 346–352. (in Ukrainian)

Zastrozhnіkova І.V. (2020) Diversifіkacіya agrarnogo sektora turistichnim pіdpriєmnictvom v umovah dіdzhitalіzacії. [Diversification of the agricultural sector by tourism entrepreneurship in conditions of digitalization]. Bulletin of the KHNAU named after V.V. Dokuchaeva Series "Economic Sciences", vol. 3, рр. 346–353. (in Ukrainian).

Іl'chenko T., Zastrozhnіkova І. (2022). Rol' agrarnogo pіdpriєmnictva u rozvitku teritorіal'nih gromad. [The role of agrarian entrepreneurship in the development of territorial communities]. Economy and Society, vol. 37. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1194 (accessed 25 Oсtober 2022).

Matveeva O.Yu. (2021) “European paradigm of sustainable development of territorial communities: experience for Ukraine”. Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. Series: Public Administration, vol. 1, рр. 148–157. (in Ukrainian)

Moroz O. (2008) Terytorialna hromada: sutnist, stanovlennia ta suchasni ukrainski realii [Territorial community: essence, formation and modern Ukrainian realities]. Demokratychne vriaduvannia, vol. 2. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRNe-journals/DeVr/2008_2/fail/Moroz.pdf (accessed 25 Oсtober 2022).

Zastrozhnikova I.V. (2010) Mistse i rolʹ fermersʹkykh hospodarstv v systemi ahrobiznesu [The place and role of farms in the agribusiness system]. Collection of scientific works of the Tavriya State Agrotechnological University (economic sciences), vol. 2, pp. 106–116. (in Ukrainian)

Lunina, I. & Serebryanska, D. (2015) Deklaraciyi ta realiyi byudzhetnoyi decentralizaciyi [Declarations and realities of budget decentralization. Mirror of the week]. Dzerkalo tyzhnya – Mirror of the week, vol. 43. Available at: http://gazeta.dt.ua/finances (in Ukrainian)

Переглядів статті: 127
Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Леміш, К., Бондаренко, Л., & Швачко, В. (2022). СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: РОЛЬ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-22
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають