ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ ЗА УМОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: робочий час, управління робочим часом, самоменеджмент, тайм-менеджмент, модель організації діяльності керівника

Анотація

Встановлено, що продуктивність праці керівника будь-якого рівня залежить від раціонально розподіленого робочого та вільного часу. Визначено основні причини неефективного використання робочого часу керівником та управління персоналом підприємства. Виокремлено об’єктивні чинники дефіциту часу. Окреслено негативні наслідки неефективного використання робочого часу. Розроблено та запропоновано інструменти усунення поглиначів часу. Встановлено, що для ефективного використання закону часу в умовах підприємства, час має бути належним чином «організованим» на всіх рівнях: особистому, командному, корпоративному. Удосконалено стратегії управління часом в організації. Визначено, що управління часом здебільшого полягає в правильній організації діяльності, тобто необхідно не управляти часом, а керувати собою. Розроблено модель організації діяльності керівника. Запропоновано основні заходи щодо організації діяльності керівника з метою раціонального використання часу.

Посилання

Данюк В.М. Організація праці менеджера : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2006. 276 с.

Крикун О. Ключові моменти тайм-менеджменту для досягнення успіху в бізнесі. Галицький економічний вісник. 2019. № 4 (59). URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29524 (дата звернення: 12.12.2021).

Писаревська Г.І. Використання тайм-менеджменту для підвищення ефективності управління персоналом. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. Вип. 20. Ч. 1. С. 148–153. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_20%281%29__38 (дата звернення: 27.12.2021).

Приходченко Л.Л., Панченко Г.О., Піроженко Н.В., Оганісян М.С. Управління людськими ресурсами : конспект лекцій. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. 207 с.

Тайм-менеджмент – технологія підвищення ефективності використання часу. URL: http://market.avianua.com/?p=4069 (дата звернення: 03.12.2021).

Холодницька А.В. Застосування технологій тайм-менеджменту в управлінні підприємством. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2013. № 4 (70). С. 261–268.

Чернушкіна О.О., Козак А.М. Особливості управлінської праці в сучасних умовах. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Випуск 11. С. 654–658. URL: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/137.pdf (дата звернення: 01.12.2021).

Юринець З.В., Макара О.В. Самоменеджмент : навч. посіб. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. 272 с.

Daniuk V.M. (2006) Orhanizatsiia pratsi menedzhera [Organization of work of the manager]. navch. posib. [tutorial]. Kyiv: KNEU, 276 p. (in Ukrainian)

Krykun O. (2019) Kliuchovi momenty taim-menedzhmentu dlia dosiahnennia uspikhu v biznesi [Key points of time management for business success]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, no 4 (59). Available at: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29524 (accessed 12 December 2021).

Pysarevska H.I. (2016) Vykorystannia taim-menedzhmentu dlia pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia personalom [Using time management to improve the efficiency of personnel management]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky», no 20(1), pp. 148–153. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_20%281%29__38 (accessed 27 December 2021).

Prykhodchenko L.L., Panchenko H.O., Pirozhenko N.V., Ohanisian M.S. (2018) Upravlinnia liudskymy resursamy [Human resource management]. konspekt lektsii [lecture notes]. Odesa: ORIDU NADU, 207 p. (in Ukrainian)

Taim-menedzhment – tekhnolohiia pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia chasu (2015) [Time management – a technology to increase the efficiency of time]. Available at: http://market.avianua.com/?p=4069 (accessed 03 December 2021).

Kholodnytska A.V. (2013) Zastosuvannia tekhnolohii taim-menedzhmentu v upravlinni pidpryiemstvom [Application of time management technologies in enterprise management]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, no 4 (70), pp. 261–268.

Chernushkina O.O., Kozak A.M. (2016) Osoblyvosti upravlinskoi pratsi v suchasnykh umovakh [Features of managerial work in modern conditions]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no 11, pp. 654–658. Available at: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/137.pdf (accessed 01 December 2021).

Iurynets Z.V., Makara O.V. (2014) Samomenedzhment [Self-management]. navch. posib. [tutorial]. Lviv: LNU im. Ivana Franka, 272 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 250
Завантажень PDF: 221
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Бурачек, І., Пащенко, О., & Ткачук, Г. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ ЗА УМОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-14
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають