ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ключові слова: результат, результативність, принципи управління, критерії та ключові показники вимірювання результативності, процес управління результативністю, концепції управління результативністю

Анотація

У статті уточнено визначення поняття «результативність менеджменту». Запропоновано під результативністю діяльності підприємства розуміти узагальнюючу характеристику одержаних (свідомо й заздалегідь визначених цілей та встановлених завдань) різного роду позитивних ефектів, пов’язаних із продуктивним використанням економічних ресурсів на основі повної реалізації наявних можливостей та потенціалу розвитку певного підприємства. Досліджено критерії вимірювання результативності організації. Виявлено, що одним із пріоритетних критеріїв результативності є конкурентоспроможність. Визначено систему показників-індикаторів вимірювання результативності діяльності підприємства на основі виділення окремих груп показників, що дають змогу виміряти ефективний процес досягнення виробничих, фінансових, трудових та інших результатів функціонування підприємства.

Посилання

Армстронг М. Performance management. Управление эффективностью работы. Hippo Publishing, 2007. 384 с.

Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке : учеб. пособие. Москва : Вильямс, 2001. 272 с.

Друкер П. Практика менеджмента. Москва : Вильямс, 2000. 398 с.

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT). Чинний від 01.01.2008. Київ : Держспоживстандарт України, 2008. 28 с.

Кокинз Г. Управление результативностью. Как преодолеть разрыв между объявленной стратегией и реальными процессами. Москва : Альпина Паблишер, 2015. 316 с.

Кокинз Г. Управление результативностью: Как преодолеть разрыв между обьявленной стратегией и реальними процессами. Москва : Альпина Паблишер, 2017. 316 с.

Косянчук Т.Ф., Галкіна Ю.Г. Результативність діяльності підприємства та її діагностика. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. №3. Т. 1. С. 121–124.

Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. Київ : Академвидав, 2003. 414 с.

Олексюк О.І. Досвід використання системи показників в оцінці результативності діяльності підприємств. Вчені записки: зб. наук. праць Київського університету ім. Вадима Гетьмана. 2009. Вип. 11. C. 119–132.

Олексюк О.І. Економіка результативності діяльності підприємства: монографія. Київ : КНЕУ. 2008. 362 c.

Педченко Н.С., Шимановська-Діанич Л.М. Підходи до оцінки ефективності та результативності діяльності торговельного підприємства: сучасний погляд. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2019. № 1(135). С. 71–77.

Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение. Москва : Прогресс, 1989. 528 с.

Сороко В.М. Результативність та ефективність державного управління і місцевого самоврядування : навч. посібник. Київ : НАДУ, 2012. 260 с.

Трут О.О. Про критерії управління та показники вимірювання результативності організації. Торгівля, комерція, підприємництво. 2014. Вип. 17. С. 153–156.

Уолш К. Ключевые показатели менеджмента: полное руководство по работе с критическими числами, управляющими вашим бизнесом. Київ : Companion Group, 2013. 400 с.

Хміль Ф.І. Основи менеджменту. Київ : Академвидав, 2007. 575 с.

Явдак М.Ю. Критерії оцінки результативності діяльності підприємства. Бізнес Інформ. 2011. № 11. С. 70–74.

Armstrong, M., & Beron, A. (2007). [Performance management]. Upravleniye effektivnost'yu raboty – Work efficiency management. (2nd. ed.). Moscow: Hippo Publishing. (in Russian)

Drucker, P. (2001). Zadachi menedzhmenta v XXI veke. [Tasks of management in the XXI century]. Moscow: Williams. (in Russian)

Drucker, P. (2000). Praktika menedzhmenta [Management Practice]. Moscow: Williams. (in Russian)

DSTU ISO 9000: 2007 (2008) Systemy upravlinnya yakistyu. Osnovni polozhennya ta slovnyk terminiv [Quality management systems. Basic provisions and glossary]. Kyiv: Derzhspozhyvstandart of Ukraine. (in Ukrainian)

Cockins, G. (2015). Upravleniye rezul'tativnost'yu. Kak preodolet' razryv mezhdu ob"yavlennoy strategiyey i real'nymi protsessami [Performance management. How to bridge the gap between the announced strategy and real processes]. Moscow: Alpina Publisher. (in Russian)

Cockins, G. (2017). Upravleniye rezul'tativnost'yu. Kak preodolet' razryv mezhdu ob"yavlennoy strategiyey i real'nymi protsessami [Performance management: How to bridge the gap between the announced strategy and real processes]. (2nd. ed.). Moscow: Alpina Publisher. (in Russian)

Kosyanchuk, T.F., Galkina, Y.G. (2010). Rezulʹtatyvnistʹ diyalʹnosti pidpryyemstva ta yiyi diahnostyka [Text The effectiveness of the enterprise activity and its diagnostics]. Visnyk of Khmelnytsky National University, 3(1), 121–124. (in Ukrainian)

Kuzmin, O.E., & Melnik, O.G. (2003). Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management]. Kyiv: Akademvidav. (in Ukrainian)

Oleksyuk, O.I. (2009). Dosvid vykorystannya systemy pokaznykiv v otsintsi rezulʹtatyvnosti diyalʹnosti pidpryyemstv [Experience in using a system of indicators in assessing the effectiveness of enterprises]. Scientific notes: coll. Science. Proceedings of Kyiv University by Vadim Hetman, 11, 119–132. (in Ukrainian)

Oleksyuk, O.I. (2008). Ekonomika rezulʹtatyvnosti diyalʹnosti pidpryyemstva [Economics of enterprise performance]. Kyiv: Kyiv National Economic University. (in Ukrainian)

Pedchenko, N.S., & Shimanovska-Dianych, L.M. (2019). Pidkhody do otsinky efektyvnosti ta rezulʹtatyvnosti diyalʹnosti torhovelʹnoho pidpryyemstva: suchasnyy pohlyad [Approaches to assessing the effectiveness and efficiency of a commercial enterprise: a modern view]. Social-economic problems of the modern period of Ukraine, 1(135), 71-77. (in Ukrainian)

Sink, D.S. (1989). Upravleniye proizvoditel'nost'yu: planirovaniye, izmereniye i otsenka, kontrol' i povysheniye [Productivity management: planning, measurement and evaluation, control and improvement]. Moscow: Progress. (in Russian)

Soroko, V.M. (2012). Rezulʹtatyvnistʹ ta efektyvnistʹ derzhavnoho upravlinnya i mistsevoho samovryaduvannya [Effectiveness and efficiency of public administration and local self-government]. Kyiv: National Academy of Public Administration. (in Ukrainian)

Trut, O.O. (2014). Pro kryteriyi upravlinnya ta pokaznyky vymiryuvannya rezulʹtatyvnosti orhanizatsiyi [On management criteria and indicators for measuring the effectiveness of the organization]. Trade, commerce, entrepreneurship, 17, 153–156. (in Ukrainian)

Walsh, K. (2013). Klyuchevyye pokazateli menedzhmenta: polnoye rukovodstvo po rabote s kriticheskimi chislami, upravlyayushchimi vashim biznesom [Key indicators of management: The ultimate guide to working with the critical numbers driving your business]. Kyiv : Companion Group. (in Russian)

Hmil, F.I. (2007). Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management]. Kyiv : Akademvidav. (in Ukrainian)

Yavdak, M. Yu. (2011). Kryteriyi otsinky rezulʹtatyvnosti diyalʹnosti pidpryyemstva [Criteria for assessing the effectiveness of the enterprise]. Business Inform, 11, 70–74. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 562
Завантажень PDF: 402
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Пащенко, О., & Куліш, Н. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-11
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ