ПОКОЛІННЯ Z НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ПРАЦІ

Ключові слова: теорія поколінь, покоління Z, лояльність працівників, мотивація, формування покоління Z

Анотація

З кожним роком фірмам все важче втримати працівників, у зв’язку з чим помітно зросла плинність кадрів. Ця проблема є актуальною і для України, враховуючи також те, що досить багато молоді їде навчатися закордон з надію залишитися працювати в межах іншої країни. На теперішній час, багато аналітиків вивчають різницю між поколіннями, адже аналіз поколінь дозволяє компаніям краще розробити, наприклад, маркетингові стратегії (адже кожне нове покоління – це потенційні споживачі), а бізнесовим підприємствам краще підготуватися до приходу нової робочої сили. Тому, за результатами проведеного дослідження було виявлено, сформовано та згруповано фактори соціального, культурного та політичного середовища, що вплинули на формування покоління Z, особливості його виховання. Окреслено основні відмінності досліджуваного покоління від попередніх та надано рекомендації для підприємців, що мають на меті працевлаштовувати представників даного покоління.

Посилання

Савчук Т. Покоління Z: «Міленіали на стероїдах», які виросли з телефоном в руці. Радіо Свобода. 2017. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/28920838.html

Стіллман Д., Стіллман Й. Покоління Z на роботі. Харків: Фабула, 2019. 304 с.

Гайдай Д., Зарембо К., Літра Л. та ін. Українське «покоління Z»: цінності та орієнтири. Центр «Нова Європа». – 2017. URL: http://neweurope.org.ua/analytics/ukrayinske-pokolinnya-z-tsinnosti-ta-oriyentyry/

Дослідження P&G: куди підуть працювати найкращі спеціалісти покоління Z. European Business Assotiotion. – 2019. URL: https://eba.com.ua/doslidzhennya-p-g-kudy-pidut-pratsyuvaty-najkrashhi-spetsialisty-pokolinnya-z/

Миронова Н. Бумери, міленіали, покоління Z – хто це? Розбираємось у теорії. Українська правда. – 2020. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2020/02/9/239843/

Howe N., Strauss W. Generations: The history of America’s future, 1584 to 2069. N.Y.: William Morrow and Co, 1991.

Шамис Е., Никонов Е. Теория поколений. Необыкновенный Икс. Москва: Синергия, 2016. 192 с.

Твендж Д. Поколение селфи кто такие миллениалы и как найти с ними общий язык. Москва: Эскмо, 2018. 336 с.

Гурова И.М., Евдокимова С.Ш. Теория поколений как инструмент анализа, формирования и развития трудового потенциала. МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2016. Том 7 №3(27). С. 150-159. URL: https://www.mir-nayka.com/jour/article/view/401

Savchuk, T. (2017). Pokolinnia Z: «Milenialy na steroidakh», yaki vyrosly z telefonom v rutsi [Generation Z: «Millennials on steroids» who grew up with a phone in hand]. Radio Svoboda. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/28920838.html [in Ukrainian].

Stillman, D., Stillman, Y. (2019) Pokolinnia Z na roboti [Generation Z at work]. Kharkiv : Fabula. 304 р. [in Ukrainian].

Haidai, D., Zarembo, K., Litra, L. ta in. (2017). Ukrainske «pokolinnia Z»: tsinnosti ta oriientyry [Ukrainian «Generation Z»: values and guidelines]. Tsentr «Nova Yevropa». URL: http://neweurope.org.ua/analytics/ukrayinske-pokolinnya-z-tsinnosti-ta-oriyentyry/ [in Ukrainian].

European Business Assotiotion. (2019). Doslidzhennia P&G: kudy pidut pratsiuvaty naikrashchi spetsialisty pokolinnia Z [P&G research: where the best Generation Z professionals will work]. URL: https://eba.com.ua/doslidzhennya-p-g-kudy-pidut-pratsyuvaty-najkrashhi-spetsialisty-pokolinnya-z/ [in Ukrainian].

Myronova, N. (2020). Bumery, milenialy, pokolinnia Z – khto tse? Rozbyraiemos u teorii [Boomers, millennials, generation Z – who is it? We understand the theory.]. Ukrainska pravda. – 2020. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2020/02/9/239843/ [in Ukrainian].

Howe, N., Strauss, W. (1991). Generations: The history of America’s future, 1584 to 2069. N.Y.: William Morrow and Co.

Shamis, E., Nikonov, E. (2016). Teoriya pokoleniy. Neobyknovennyy Iks [The theory of generations. Extraordinary X]. Moskva: Sinergiya, 192 p. [in Russian].

Tvendzh, D. (2018). Pokolenie selfi kto takie millenialy i kak nayti s nimi obshchiy yazyk [Selfie generation who millennials are and how to get along with them]. Moskva: Eskmo. 336 р. [in Russian].

Gurova, I.M., Evdokimova, S.Sh. (2016). Teoriya pokoleniy kak instrument analiza, formirovaniya i razvitiya trudovogo potentsiala [The theory of generations as a tool for the analysis, formation and development of labor potential]. MIR (Modernizatsiya. Innovatsii. Razvitie). Vol. 7 № 3(27). pp. 150-159. URL: https://www.mir-nayka.com/jour/article/view/401 [in Russian].

Переглядів статті: 372
Завантажень PDF: 327
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Бурачек, І., Ярмолюк, Д., & Верстова, В. (2021). ПОКОЛІННЯ Z НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ПРАЦІ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-2
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ