ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

Ключові слова: інноваційний розвиток, підприємство, аутсорсинг, аутстаффінг, лізинг, кооперація, краудсорсинг, офшорінг

Анотація

Несприятлива кон’юнктура та жорстка конкуренція серед вітчизняних туристичних підприємств все більш вимагає необхідність впровадження сучасних методів управління. Об’єктивною реакцією туристичних підприємств на динаміку соціально-економічних змін є застосування підходу до управління, основний детермінант якого – фокусування на технологіях менеджменту як сукупності взаємоузгоджених операцій, спрямованих на досягнення цілей господарської діяльності. Впровадження технологій менеджменту в сфері туризму передбачає організаційний розвиток підприємства, під яким мається на увазі поступовий процес якісних змін з метою більш ефективної адаптації до вимог технологій і ринку. Вибір напрямку організаційного розвитку і позиціонування при створенні підприємства в туристичній індустрії – відповідальне завдання, вирішення якого повинно привести до створення життєздатного та ефективного бізнесу. Туристичні підприємства, що використовують сучасні технології менеджменту, зосереджені на впровадженні проектів із розробки нових туристичних продуктів, нових підходів в маркетинговій діяльності, які впливають на роботу не тільки самого підприємства, а й інших учасників ринку, розвивають культуру споживання, впроваджують інновації в обслуговуванні клієнтів, тим самим сприяючи розвитку туристичної індустрії в цілому. В статті обґрунтовано процес управління готельно-ресторанним і туристичним підприємством на основі впровадження сучасних технологій менеджменту. Визначено переваги такого механізму, який дозволяє залучати до виконання бізнес-функцій досвідчених фахівців, що спеціалізується у певній галузі діяльності, а також особливості таких технологій, як інструменту управління, що сприяє його впровадженню у діяльність туристичних та готельно-ресторанних підприємств.

Посилання

Heersink B. Outsourcing in the Hospitality and Tourism Industry Материалы сайта. URL: http://next.eller.arizona.edu/courses/outsourcing/Fall2007/student_papers/final_papers/Outsourcing_in_the_Hospitali ty_Industry.pdf

Simon E.Y. Pros and cons of hospitality outsourcing. Материалы сайта www.hotelnewsnow.com 2010. URL: http://www.hotelnewsnow.com/Articles.aspx/3209/Pros–and–cons–of–hospitality–outsourcing

Василенко В.А. Реализация стратегии развития предприятий сферы услуг на основе кластера. Учёные записки ТНУ имени Вернадского. Серия «Экономика и управление». 2012. Т. 25 (64). № 2. С. 10–22.

Инженерная экономика: Учебник / Под ред. А.А. Колобова, А.И. Орлова. Москва : Изд-во МГТУ им. Баумана, 2005. С. 117.

Исторические корни и понятие аутсорсинга. URL: http://super-menedjment.ru/page6/index.html.

Календжян С.О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компаний. Москва : Дело, 2003. С. 48–49.

Киселев А.Н. Субконтракция: действенный механизм организации произ-водства. Компас промышленной реструктуризации. 2002. № 1. С. 13–14.

Краудсорсинг. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Краудсорсинг

Скоробогатова Т.Н. Импульсы развития городов-связей как логистических сервисных мезосистем в плоскости управления туристскими потоками. Логістика: теорія та практика. 2012. № 1 (2). С. 157–163.

Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. 2-ге вид., випр. та доповн. Київ : Київ. нац. торг.-екон. Ун-т, 2009. 463 с.

Хейвуд Дж.Б. Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ. Пер. с англ. Москва : Изд. дом «Вильямс», 2002. С. 26.

Heersink B. Outsourcing in the Hospitality and Tourism Industry. Retrieved from: http://next.eller.arizona.edu/courses/outsourcing/Fall2007/student_papers/final_papers/Outsourcing_in_the_Hospitali ty_Industry.pdf

Simon E.Y. (2010) Pros and cons of hospitality outsourcing. Retrieved from: www.hotelnewsnow.com http://www.hotelnewsnow.com/Articles.aspx/3209/Pros–and–cons–of–hospitality–outsourcing

Vasilenko V.A. (2012) Realizatsiya strategii razvitiya predpriyatiy sfery uslug na osnove klastera [Implementation of the development strategy of enterprises in the service sector based on a cluster]. Uchenye zapiski TNU imeni Vernadskogo. Seriya «Ekonomika i upravlenie». T. 25 (64). № 2, 10–22. (in Russian)

Kolobova A.A., Orlova A.I. (2005) Inzhenernaya ekonomika: Uchebnik [Engineering Economics: Textbook] Moskva: Izd-vo MGTU im. Baumana. (in Russian)

Istoricheskie korni i ponyatie autsorsinga [Historical roots and the concept of outsourcing]. Retrieved from: http://super-menedjment.ru/page6/index.html (in Russian)

Kalendzhyan S.O. (2003) Autsorsing i delegirovanie polnomochiy v deyatel'nosti kompaniy [Outsourcing and delegation of authority in the activities of companies]. Moskva: Delo. (in Russian)

Kiselev A.N. (2002) Subkontraktsiya: deystvennyy mekhanizm organizatsii proiz-vodstva [Subcontracting: an effective mechanism for organizing production]. Kompas promyshlennoy restrukturizatsii, 1, 13–14.

Kraudsorsing [Crowdsourcing]. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Kraudsorsing. (in Russian)

Skorobogatova T.N. (2012) Impul'sy razvitiya gorodov-svyazey kak logisticheskikh servisnykh mezosistem v ploskosti upravleniya turistskimi potokami [The impulses of the development of cities-links as logistic service mesosystems in the plane of managing tourist flows] Logіstika: teorіya ta praktika, 1 (2), 157–163. (in Russian)

Tkachenko T.I. (2009) Stalyj rozvytok turyzmu: teorija, metodologhija, realiji biznesu: monoghrafija [Sustainable development of tourism: theory, methodology, business realities: monograph] 2-ghe vyd., vypr. ta dopovn. Kyiv: Kyjiv. nac. torgh.-ekon. Un-t. (in Ukrainian)

Kheyvud, Dzh.B. (2002) Autsorsing: v poiskakh konkurentnykh preimushchestv [Outsourcing: in search of competitive advantages]. Per. s angl. Moskva: Izd. dom «Vil'yams». (in Russian)

Переглядів статті: 158
Завантажень PDF: 244
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Бурачек, І., & Ярмолюк, Д. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ В СФЕРІ ТУРИЗМУ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-2