РОЛЬ ПРОФСПІЛОК У ПІДТРИМАННІ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКІВ

Ключові слова: профспілка, праця, працівники, рівень життя, населення, умови праці, держава

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення ролі профспілок у підтриманні належного рівня життя населення. Проаналізовано діяльність профспілки, кошторис її витрат, наслідки діяльності профспілки для працівників і визначено фактори інноваційного розвитку. Досліджено стан профспілок на сьогоднішній день та запропоновано шляхи покращення ситуації. Визначено роль профспілок як на мікро-, так і на макро- рівнях, проаналізовано форму співпраці органів державної влади та профспілок. Розкрито теоретичні основи, практичні особливості ролі профспілок у підтриманні належного рівня життя працівників, здійснення співпраці державного сектору і профспілок. Визначено проблеми нагляду та контролю стосовно дотримання законодавчих норм і правил щодо організації праці громадян України та ролі профспілок у цих процесах. Проаналізовано тенденції соціально-економічних умов суспільно корисної праці.

Посилання

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14

Тарасенко Н. Профспілки в Україні як чинник соціально-політичного розвитку: історичний досвід, сучасний стан і перспективи. Резонанс. 2016. № 62. С. 3–15. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/rezonans/2016/rez62.pdf.

Флис І.М. Проблеми та перспективи розвитку профспілок. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.11. С. 400-419.

Ївженко Ю. В. Інформаційно-просвітницька діяльність громадських організацій в контексті правового виховання студентської молоді / Ринок освітніх послуг: виклики сучасност. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 11 червня 2019 р.) Київ : АПСВТ, 2019. 98 с.

Закарпаття: обласна організація профспілки держустанов уклала меморандум про співпрацю. URL: https://www.fpsu.org.ua/nasha-borotba/novini-chlenskikh-organizatsij/21490-profspilka-derzhustanov-zakarpattya-pidpisano-memorandum-pro-spivpratsyu.html

Профспілки спротив пандемії. URL: https://www.fpsu.org.ua/nasha-borotba/novini-chlenskikh-organizatsij/21380-profspilki-sprotiv-pandemiji.html

Pro profesiyni spilky, yikh prava ta harantiyi diyalʹnosti: Zakon Ukrayiny vid 15 veresnya 1999 r. [On trade unions, their rights and guarantees of activity: Law of Ukraine of September 15, 1999] № 1045-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14

Tarasenko N. (2016). Profspilky v Ukrayini yak chynnyk sotsialʹno-politychnoho rozvytku: istorychnyy dosvid, suchasnyy stan i perspektyvy. Rezonans [Trade unions in Ukraine as a factor in socio-political development: historical experience, current status and prospects]. № 62. P. 3–15. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/rezonans/2016/rez62.pdf

Flys I. (2014) Problemy ta perspektyvy rozvytku profspilok [Problems and prospects of trade union development]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny. P. 400-419.

Yivzhenko Y. Informatsiyno-prosvitnytska diyalnist hromadskykh orhanizatsiy v konteksti pravovoho vykhovannya studentskoyi molodi Rynok osvitnikh posluh: vyklyky suchasnosti [Information-educational activity of public organizations in the context of legal education of student's youth / Market of educational services: challenges of the present].

Regional organization of trade union of state institutions signed a memorandum of cooperation. URL: https://www.fpsu.org.ua/nasha-borotba/novini-chlenskikh-organizatsij/21490-profspilka-derzhustanov-zakarpattya-pidpisano-memorandum-pro-spivpratsyu.html

Trade unions resist the pandemic. URL: https://www.fpsu.org.ua/nasha-borotba/novini-chlenskikh-organizatsij/21380-profspilki-sprotiv-pandemiji.html

Переглядів статті: 227
Завантажень PDF: 164
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Марич, М., & Мартинюк, А. (2021). РОЛЬ ПРОФСПІЛОК У ПІДТРИМАННІ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКІВ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-50
Розділ
ЕКОНОМІКА