СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: залізниця, стратегія, перспективи, розвиток, перевезення

Анотація

Стаття присвячена стратегічним напрямам розвитку залізничного транспорту в Україні. Авторами визначено причини гальмування реформ української залізниці та розглянуто європейські моделі реформування залізничного транспорту. У статті проаналізовано динаміку вантажних перевезень вітчизняним залізничним транспортом, досліджено обсяги перевезення пасажирів різними видами транспорту в Україні та виявлено причини їх зменшення. За результатами досліджень авторами пропонується ряд заходів щодо реформування залізниці за зразком європейських країн, зокрема: розподілення учасників залізничних перевезень, залучення приватних інвестицій, вихід на український ринок залізничних перевезень іноземних компаній-перевізників. Загалом, необхідно впроваджувати та реалізовувати стратегічні напрями розвитку залізничного транспорту в Україні.

Посилання

Редько В.Є., Кердан О.С., Кердан В.Ю. Формування стратегічних орієнтирів діяльності підприємств залізничного транспорту. Інноваційна економіка. 2019. № 81 (7–8). С. 63–68.

Токманова І.В., Овчиннікова В.О., Корінь М.В. Напрямки та інструменти державного регулювання стратегічного розвитку залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 69. С. 114–127.

Рекун І.І. Стратегічні напрями розвитку залізничної галузі України. Економіка та держава. 2016. № 4. С. 34–37.

Чудомєх І.О. Стратегічне управління залізничним транспортом України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 52. С. 187–190.

Бараш Ю.С., Чаркіна Т.Ю. Стратегія управління реформуванням залізничним транспортом України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. № 53. С. 24–30.

Овчиннікова В.О. Особливості державного регулювання розвитку залізничного транспорту в Україні. Економіка і суспільство. 2017. № 12. С. 129–135.

Офіційний веб-сайт Укрзалізниці. URL: https://www.uz.gov.ua.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua.

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р#n13.

Redko V.Ye., Кеrdan О.S., Кеrdan V.Yu. (2019) Formuvannia stratehichnykh oriientyriv diialnosti pidpryiemstv zaliznychnoho transportu [Formation of strategic guidelines for activity of railway transport enterprises]. Innovatsiina ekonomika, 81 (7–8), 63–68.

Tokmanova І.V., Ovchynnikova V.A., Korin М.V. (2020) Napriamky ta instrumenty derzhavnoho rehuliuvannia stratehichnoho rozvytku zaliznychnoho transportu [Directions and instruments of state regulation of strategic development of railway transport]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 69, 114–127.

Rekun І.І. (2016) Stratehichni napriamy rozvytku zaliznychnoi haluzi Ukrainy [Strategic directions of development the railway sector Ukraine]. Ekonomika ta derzhava, 4, 34–37.

Chudomeh І.A. (2015) Стратегічне управління залізничним транспортом України [Strategic management of railway transport of Ukraine]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 52, 187–190.

Barash Y.S., Charkina T.V. (2016) Stratehiia upravlinnia reformuvanniam zaliznychnym transportom Ukrainy [Management Strategy Of Ukraine Railway Reform]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 53, 24–30.

Ovchynnikova V.O. (2017) Osoblyvosti derzhavnoho rehuliuvannia rozvytku zaliznychnoho transportu v Ukraini [Peculiarities of state regulation of railway transportation of Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo, 12, 129–135.

Ofitsiinyi veb-sait Ukrzaliznytsi [Official site of Ukrzaliznytsia], available at: https://www.uz.gov.ua

Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine], available at: https://ukrstat.gov.ua

Pro skhvalennia Natsionalnoi transportnoi stratehii Ukrainy na period do 2030 roku. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 travnia 2018 r. № 430-r. [Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the Period up to 2030" of May 30, 2018], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р#n13.

Переглядів статті: 236
Завантажень PDF: 158
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Мірошник, Р., & Федак, К. (2021). СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-90
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають