ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: БІОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: біоекономіка, стратегічний розвиток, стратегія регіону, державна підтримка, регіональна економіка, модернізація

Анотація

Досліджено стратегії розвитку регіонів. Обґрунтовано, що пріоритетний напрям економічного розвитку західного регіону України сьогодні це модернізація його економіки шляхом децентралізації та запровадження широкої різноманітності у технологіях виробництва. Визначено пріоритетні напрямки розвитку господарств в домінуючих економічних комплексах західного регіону України. Сформовано шляхи державної підтримки економічного розвитку західного регіону України. Виокремлено ключові інструменти державної підтримки для реалізації цих шляхів. Виокремлено основні галузі біоекономіки західного регіону України і обґрунтовано доцільність залучення інвестицій в них. Доведено, що реструктуризацію економічного потенціалу західного регіону України слід проводити у таких напрямках: посилення збалансованості соціально-економічного і екологічного розвитку; розвиток біоекономіки; впровадження інновацій в усіх галузях господарства західного регіону України, особливо інноваційний розвиток виробничої, комунікаційно-інформаційної, соціальної інфраструктури; інтенсивний розвиток рекреаційного комплексу.

Посилання

Черевко О.В. Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України [монографія]. Черкаси : Брама-Україна, 2006. 424 с.

Адамов Б.І. Організаційно-економічні основи управління розвитком міст. Київ : Грот, 1998. 215 с.

Алексеев О.Б. Стратегическое управление в государственном и муниципальном секторах. Сост. и ред. А.Е. Балобанов, О.И. Генисаретский. Москва : Экономика, 2000. 259 с.

Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. Москва : Финансы и статистика, 1997. 248 с.

Анисимов О.С. Стратегическое мышление и развитие профессионализма управленческой деятельности // Стратегическое планирование в муниципальном управлении: Введение в предмет / сост. и ред. А.Е. Балобанов, О.И. Генисаретский. Москва : Московский общественный научный фонд, 2000. 273 с.

Без’язичний В., Мамонова В. Формування стратегії соціально-економічного розвитку регіону. Актуальні проблеми державного управління. 2000. № 1. С. 108–117.

Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев : МП «ИТЕМ Лтд»: СП «АДЕФ-Украина», 1996. 534 с.

Бойко З.М. Проблеми оптимальної стратегії розвитку України в умовах глобалізації. Економічні проблеми ринкової трансформації України: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції 3–4 грудня 2002 р. Львів, 2002. С. 31–32.

Мошенець О.С. Актуальність дослідження механізму регіонального розвитку. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інвестиції і реструктуризація економіки регіону (Щорічник наукових праць) Випуск ХІ / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Львів, 2000. С. 328–334.

Балян А.В. Міжрегіональне та транскордонне співробітництво України за умов розширення Європейського Союзу. Ужгород : Ліра, 2005. 325с.

Софіщенко І. Співробітництво Україна – ЄС: особливості сучасного етапу та можливості для територіальних адміністративних одиниць. Економічний часопис-ХХІ. 2009. № 1/2. С. 32–37.

Стадницький Ю.І., Загородній А.Г. Розміщення продуктивних сил (теоретичні основи) : навч. посіб. Київ : Знання, 2008. 351 с.

Закон України «Про транскордонне співробітництво» від 24.06.2004 р. №1861-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15#Text (дата звернення: 14.06.2021)

Cherevko O.V. (2006) Stratehiya sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrayiny [monohrafiya] [Strategy of socio-economic development of the regions of Ukraine [monograph]]. Cherkasy: Brama-Ukrayina. 424 s.

Adamov B.I. (1998) Orhanizatsiyno-ekonomichni osnovy upravlinnya rozvytkom mist. [Organizational and economic bases of urban development management.]. Kyiv: Hrot, 215 s.

Alekseev O.B. (2000) Stratehycheskoe upravlenye v hosudarstvennom y munytsypalnom sektorakh [Strategic management in the state and municipal sectors]. sost. y red. A.E. Balobanov, O.Y. Henysaretskyy. Moskva: Ekonomyka. 259 s.

Alekseeva M.M. (1997) Planyrovanye deyatelʹnosty fyrmy. [Planning the company's activities.]. Moskva: Fynansy i statystyka. 248 s.

Anysymov O.S. (2000) Stratehycheskoe myshlenye y razvytye professyonalyzma upravlencheskoy deyatelnosty [Strategic thinking and development of professionalism of administrative activity]. Stratehycheskoe planyrovanye v munytsypalʹnom upravlenyy: Vvedenye v predmet. sost. y red. A.E. Balobanov, O.Y. Henysaret•skyy. Moskva: Moskovskyy obshchestvennyy nauchnyy fond, 273 s.

Bezyazychnyy V. (2000) Formuvannya stratehiyi sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionu [Formation of the strategy of socio-economic development of the region]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnya. № 1. S. 108–117.

Blank Y.A. (1996) Stratehyya y taktyka upravlenyya fynansamy. [Financial management strategy and tactics.]. Kyiv: MP «YTEM Ltd»: SP «ADEF-Ukrayna». 534 s.

Boyko Z.M. (2002) Problemy optymalʹnoyi stratehiyi rozvytku Ukrayiny v umovakh hlobalizatsiyi [Problems of optimal strategy of development of Ukraine in the conditions of globalization]. Ekonomichni problemy rynkovoyi transformatsiyi Ukrayiny: Tezy dopovidey Vseukrayinsʹkoyi naukovoyi konferentsiyi 3-4 hrudnya 2002 r. Lviv. S. 31–32.

Moshenets O.S. (2000) Aktualnist doslidzhennya mekhanizmu rehionalʹnoho rozvytku [The relevance of the study of the mechanism of regional development]. Sotsialno-ekonomichni doslidzhennya v perekhidnyy period. Investytsiyi i restrukturyzatsiya ekonomiky rehionu (Shchorichnyk naukovykh pratsʹ) Vypusk ХІ / NAN Ukrayiny. Instytut rehionalʹnykh doslidzhen. Lviv. S. 328–334.

Balyan A.V. (2005) Mizhrehionalne ta transkordonne spivrobitnytstvo Ukrayiny za umov rozshyrennya Yevropeyskoho Soyuzu [Interregional and cross-border cooperation of Ukraine in terms of enlargement of the European Union]. Uzhhorod: Lira. 325s.

Sofishchenko I. (2009) Spivrobitnytstvo Ukrayina – YES: osoblyvosti suchasnoho etapu ta mozhlyvosti dlya terytorialnykh administratyvnykh odynyts [Cooperation Ukraine – EU: features of the current stage and opportunities for territorial administrative units]. Ekonomichnyy chasopys-ХХІ. № 1/2. S. 32–37.

Stadnytskyy YU.I., Zahorodniy A.H. (2008) Rozmishchennya produktyvnykh syl (teoretychni osnovy): navch. posib. [Placement of productive forces (theoretical foundations): textbook. way]. Kyiv: Znannya. 351 s.

Zakon Ukrayiny «Pro transkordonne spivrobitnytstvo» [Law of Ukraine “On Cross-Border Cooperation”] vid 24.06.2004 r. №1861-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15#Text (appeal date June 14, 2021)

Переглядів статті: 236
Завантажень PDF: 125
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Проскура, В., & Білоус, С. (2021). ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: БІОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-54
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають