НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОСЛУГ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: конкурентоспроможність, підвищення, фармацевтичний ринок, аптека, підприємство, послуги

Анотація

З кожним днем ми можемо спостерігати, як зростає кількість аптечних закладів у кожному місті, а відповідно і в країні в цілому. Поточна економічна ситуація призводить до посилення конкуренції на українському ринку фармацевтичних послуг і стимулює аптеки України більше уваги приділяти своїй конкурентоспроможності. Це може стосуватися як цінової політики закладу, так і рівня обслуговування у ньому. Найбільш перспективними напрямами підвищення конкурентоспроможності аптечного бізнесу є підвищення рівня сервісу та якості фармацевтичних послуг. У статті проаналізовано фармацевтичний ринок нашої країни та розглядаються ключові шляхи підвищення конкурентоспроможності послуг фармацевтичних компаній. Автори розробили низку рекомендацій щодо підвищення рівня конкурентоспроможності аптек. Рекомендації щодо його застосування дають автори.

Посилання

Реутов В.В., Вельгош Н.Г. Управління конкурентоспроможністю: [монографія]. Сімферополь: Таврія, 2018. 200 с.

Яцковий Д. Р. Сучасні методики оцінки конкурентоспроможності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2016. Вип. 4 (51). Київ: Веселка. С. 183–188.

Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: [монографія] / за заг. ред. О. Б. Янкового. О.: Атлант, 2019. 470 с.

Гетьман О.О. Організаційно-економічний механізм підвищення конкуентоспроможності підприємства на засадах маркетингу: монографія. Дніпропетровськ: ДДФА, 2020. 208 с.

Карпенко Н.В. Маркетингові дослідження: навчально-методичний посібник. Полтава: Місто, 2019. 149 с.

Мнушко З.Н., Діхтярева І.М. Менеджмент і маркетинг в фармації. ч. І. Менеджмент у фармації: Підручник для студентів вузів. Харків: вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2017. 360 с.

Reutov V.V., Velhosh N.H. (2018) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu: [monohrafiia] [Competitiveness management: [monograph]]. Simferopol: Tavriia.

Yatskovyi D. R. (2016) Suchasni metodyky otsinky konkurentospromozhnosti pidpryiemstva. Modern methods of assessing the competitiveness of the enterprise. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen [Bulletin of socio-economic research]. Kyiv: Veselka, pp. 183–188.

Yankovy O. B. (ed.) (2019) Konkurentospromozhnist pidpryiemstva: otsinka rivnia ta napriamy pidvyshchennia: [monohrafiia] [Competitiveness of the enterprise: assessment of the level and directions of increase: [monograph]], Odessa: Pero.

Hetman O.O. (2020) Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm pidvyshchennia konkuentospromozhnosti pidpryiemstva na zasadakh marketynhu: monohrafiia [Organizational and economic mechanism of increasing the competitiveness of the enterprise on the basis of marketing: a monograph]. Dnipropetrovsk: DDFA.

Karpenko N.V. (2019) Marketynhovi doslidzhennia: navchalno-metodychnyi posibnyk [Marketing research: a textbook]. Poltava: Misto.

Mnushko Z.N., Dikhtiareva I.M. (2017) Menedzhment i marketynh v farmatsii. ch. I. Menedzhment u farmatsii: Pidruchnyk dlia studentiv vuziv Management and marketing in pharmacy. Part I. [Management in Pharmacy: A textbook for university students. Kharkiv: Zoloti storinky].

Переглядів статті: 483
Завантажень PDF: 570
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Білоус, С., & Яковенко, А. (2021). НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОСЛУГ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-34
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ