НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ЯК ФАКТОРУ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

  • Олександр Тесніков Національна академія Національної гвардії України https://orcid.org/0000-0002-4693-0428
  • Вікторія Фурсова Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» https://orcid.org/0000-0002-4841-3416
Ключові слова: військова логістика, воєнний стан, цифрові технології, безпека, стандартизація, партнерство

Анотація

В умовах військового конфлікту особливої уваги потребує трансформація системи військової логістики в Україні для оперативного забезпечення військ необхідними ресурсами, виконання військових завдань та збереження економічної безпеки країни. Теоретичним підґрунтям статті стали провідні напрацювання вітчизняних дослідників, які аналізують проблемні аспекти оптимізації процесів у військової логістиці. Відповідно до поставленої мети, у дослідженні визначено напрямки розвитку системи військової логістики в Україні в умовах військового конфлікту. В процесі дослідження було окреслено проблемні аспекти, що заважають роботі вітчизняної військової логістики та визначено напрямки її розвитку в умовах військового конфлікту. Результати, які було отримано в ході дослідження, мають високу теоретичну та практичну цінність та можуть бути використані у військової логістики для забезпечення концептуальних засад її розвитку в напрямку вдосконалення та модернізації систем управління ресурсами, оптимізації логістичних процесів та забезпечення максимальної ефективності в умовах війни.

Посилання

Гринів Н. Т., Равліковська А.А. Перебудова логістики в умовах воєнного стану в Україні. Академічні візії. 2022. №13. С. 1–І9.

Чухлатий А. В. Аналіз об'єктів інфраструктури для логістичного забезпечення повсякденної діяльності військових частин Національної Гвардії України. Ефективна економіка. 2022. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2022/85.pdf (дата звернення: 15.05.2024).

Озарко К. С., Челомбитько В. В. Особливості логістичних процесів у воєнний період: проблеми та перспективи розвитку. Економічний вісник Донбасу. 2022. № 2(68). С. 74-78.

Національні рахунки (ВВП). Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/nr/nr_post_u.htm (дата звернення: 13.05.2024).

Іваніщева А. В. Сучасні напрямки розвитку логістичних технологій в Україні. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2022. Т. 15. №. 3 (34). С. 96-119.

Сапіга Р.І. Цивільний аутсорсинг військової логістики як чинник національної безпеки URL: https://ena.lpnu.ua:8443/server/api/core/bitstreams/e8b8bdde-d833-4210-9917-4d749d8b43a4/content (дата звернення: 13.05.2024).

Голоднова Т. С. Актуальні питання удосконалення логістичного забезпечення в секторі безпеки та оборони держави. Juris Europensis Scientia. 2023. № 2. С. 74-79.

Global Innovation Index 2023. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023/ua.pdf (дата звернення: 13.05.2024).

Співробітництво у воєнно-політичній, військовій та військово-технічній сферах. URL: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/spivpracya-ukrayina-yes-u-sferi-zovnishnoyi-politiki-i-bezpeki/spivpracya-ukrayina-yes-u-ramkah-spilnoyi-politiki-bezpeki-i-oboroni (дата звернення: 15.05.2024).

Hryniv N. T., Ravlikovska A.A. (2022). Perebudova lohistyky v umovakh voiennoho stanu v Ukraini [Reconstruction of logistics in the conditions of marital state in Ukraine]. Akademichni vizii, no. 13, pp. 1-9.

Chukhlatyi A. V. (2022). Analiz obiektiv infrastruktury dlia lohistychnoho zabezpechennia povsiakdennoi diialnosti viiskovykh chastyn Natsionalnoi Hvardii Ukrainy [Analysis of infrastructure facilities for logistic support of daily activities of military units of the national guard of Ukraine]. Efektyvna ekonomika, no. 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2022/85.pdf (accessed May 15, 2024).

Ozarko K. S., Chelombytko V. V. (2022). Osoblyvosti lohistychnykh protsesiv u voiennyi period: problemy ta perspektyvy rozvytku [Peculiarities of logistic processes during the war period: problems and development prospects]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, no. 2(68), pp. 74-78.

Natsionalni rakhunky (VVP). [National accounts (GDP)]. Ofitsiinyi sait Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/nr/nr_post_u.htm (accessed May 13, 2024).

Ivanishcheva A. V. (2022). Suchasni napriamky rozvytku lohistychnykh tekhnolohii v Ukraini. [Modern directions of development of logistics technologies in Ukraine]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia, vol. 15, no. 3 (34), pp. 96-119.

Sapiha R.I. Tsyvilnyi autsorsynh viiskovoi lohistyky yak chynnyk natsionalnoi bezpeky [Civilian outsourcing of military logistics as a factor of national security]. Available at: https://ena.lpnu.ua:8443/server/api/core/bitstreams/e8b8bdde-d833-4210-9917-4d749d8b43a4/content (accessed May 13, 2024).

Holodnova T. S. (2023). Aktualni pytannia udoskonalennia lohistychnoho zabezpechennia v sektori bezpeky ta oborony derzhavy [Topical issues of improving logistics support in the security and defense sector of the state]. Juris Europensis Scientia, no. 2, pp. 74-79.

Global Innovation Index 2023. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023/ua.pdf (accessed May 13, 2024).

Spivrobitnytstvo u voienno-politychnii, viiskovii ta viiskovo-tekhnichnii sferakh. [Cooperation in military-political, military and military-technical spheres]. Available at: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/spivpracya-ukrayina-yes-u-sferi-zovnishnoyi-politiki-i-bezpeki/spivpracya-ukrayina-yes-u-ramkah-spilnoyi-politiki-bezpeki-i-oboroni (accessed May 15, 2024).

Переглядів статті: 1
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Тесніков, О., & Фурсова, В. (2024). НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ЯК ФАКТОРУ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-111
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають