ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Ключові слова: банківська система, реформування, інтеграція, Європейський Союз, імплементація, законодавство

Анотація

Активізація глобалізаційних процесів у світовому суспільстві прискорило інтеграцію України в європейський простір. Метою статті є аналіз реформ банківського законодавства України в рамках євроінтеграційного процесу. Методом історико-логічного аналізу виявлено еволюційні якісні зміни банківського законодавства України після вступу в силу Договору про Асоціацію з Європейським Союзом. Визначені перспективні напрямки реформування банківського сектора, що вимагають експертної та технічної підтримки з боку міжнародних організацій. Авторами шляхом систематизації наукових досліджень виділені переваги та ризики для банківського сектора в ході гармонізації банківського законодавства України до європейського законодавчого поля в рамках євроінтеграції. Отримані результати мають важливе теоретичне і практичне значення для підвищення ефективності реформування банківської системи в ході інтеграції в ЄС.

Посилання

Основні показники діяльності банків. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1 (дата звернення: 01.03.2021).

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Міжнародний документ від 27.06.2014 р. Офіційний вісник України. 2014. № 75. Т.1. Ст. 2125. С. 83.

Osiobe E.U., Osiobe S. A., Olushola P.A. The Role of Non-Governmental Organizations in Community Economic Development: Using a System Dynamic Approach. Journal of Economics and Sustainable Development. 2019. No. 20. Vol. 10. РР. 1–11.

Презентація щорічної зустрічі з міжнародними партнерами Національного банку з міжнародного технічного співробітництва 2020 року. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/files/LhuduomJFYrQnrT (дата звернення: 03.03.2021).

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України: Постанова Правління НБУ № 163 від 28.12.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0163500-18#Text (дата звернення: 04.03.2021).

Про затвердження Змін до Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків: Постанова Правління НБУ № 130 від 04.09.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0130500-20#Text (дата звернення: 04.03.2021).

Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України: Постанова Правління НБУ№ 119 від 18.08.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0119500-20#Text (дата звернення: 05.03.2021).

Методика розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR): Рішення НБУ № 101-рш від 15.02.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr101500-18#Text (дата звернення: 03.03.2021).

Методика розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR): Рішення НБУ № 1001-рш від 24.12.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v1001500-19#Text (дата звернення: 02.03.2021).

Оновлено план упровадження регуляцій для банків у 2021–2024 роках. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/onovleno-plan-uprovadjennya-regulyatsiy-dlya-bankiv-u-2021-2024-rokah (дата звернення: 03.03.2021).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності: Закон України № 590-IX від 13.05.2020 р. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2020. № 40. Ст. 314.

Про затвердження Положення про Кредитний реєстр Національного банку України: Постанова Правління НБУ № 50 від 04.05.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0050500-18#Text (дата звернення: 02.03.2021).

Щеглюк М.С. Розвиток банківського регулювання та нагляду в умовах європейської інтеграції. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. № 53. С. 235–240.

Павленко О.П. Пріоритети євроінтеграційного розвитку в політиці банківського регулювання. Інтелект ХХІ. 2016. № 5. С. 23–27.

Васильчишин О.Б., Гуменний П.П. Недоліки вступу україни до євросоюзу в контексті фінансової безпеки вітчизняної банківської системи. Вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. 2017. № 19. С. 376–381.

Osnovni pokaznyky diyal'nosti bankiv [The main indicators of banks]. Ofitsiynyy sayt Natsional'noho banku Ukrayiny [Official site of the National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1 (accessed 1 March 2021).

Uhoda pro Asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeys'kym Soyuzom, Yevropeys'kym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony [Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part]: Mizhnarodnyy dokument vid 27.06.2014 r. [International document of 27.06.2014] Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny [Official Bulletin of Ukraine.] 2014. No. 75. Vol.1. Art. 2125, PP. 83.

Osiobe E.U., Osiobe S. A., Olushola P.A. (2019). The Role of Non-Governmental Organizations in Community Economic Development: Using a System Dynamic Approach. Journal of Economics and Sustainable Development. No. 20. Vol. 10. РР. 1–11.

Prezentatsiya shchorichnoyi zustrichi z mizhnarodnymy partneramy Natsional'noho banku z mizhnarodnoho tekhnichnoho spivrobitnytstva 2020 roku. [Presentation of the annual meeting with international partners of the National Bank for International Technical Cooperation in 2020]. Ofitsiynyy sayt Natsional'noho banku Ukrayiny [Official site of the National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/files/LhuduomJFYrQnrT (accessed 3 March 2021).

Pro vnesennya zmin do deyakykh normatyvno-pravovykh aktiv Natsional'noho banku Ukrayiny [On amendments to some regulations of the National Bank of Ukraine]: Postanova Pravlinnya NBU No. 163 vid 28.12.2018 r. [Resolution of the Board of the NBU № 163 of 28.12.2018] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0163500-18#Text (accessed 4 March 2021).

Pro zatverdzhennya Zmin do Polozhennya pro ekstrenu pidtrymku Natsional'nym bankom Ukrayiny likvidnosti bankiv [On approval of Amendments to the Regulation on emergency support of bank liquidity by the National Bank of Ukraine]: Postanova Pravlinnya NBU No 130 vid 04.09.2020 r. [Resolution of the Board of the NBU No. 130 of 04.09.2020] Available at: /https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0130500-20#Text (accessed 4 March 2021).

Pro zatverdzhennya Zmin do Polozhennya pro provadzhennya depozytarnoyi i klirynhovoyi diyal'nosti ta zabezpechennya zdiysnennya rozrakhunkiv za pravochynamy shchodo tsinnykh paperiv Natsional'nym bankom Ukrayiny [On approval of Amendments to the Regulations on Depository and Clearing Activities and Ensuring Settlements under Securities Transactions by the National Bank of Ukraine]: Postanova Pravlinnya NBU No 119 vid 18.08.2020 r. [Resolution of the Board of the NBU No 119 of August 18, 2020] Available at: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0119500-20#Text (accessed 5 March 2021).

Metodyka rozrakhunku koefitsiyenta pokryttya likvidnistyu (LTsR) [Methodology for calculating the liquidity coverage ratio (LCR)]: Rishennya NBU №101-rsh vid 15.02.2018 r. [Decision of the NBU № 101-rsh from 15.02.2018] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ vr101500-18 # Text (accessed 3 March 2021).

Metodyka rozrakhunku koefitsiyenta chystoho stabil'noho finansuvannya (NSFR) [Method of calculating the ratio of net stable financing (NSFR)]: Rishennya NBU № 1001-rsh vid 24.12.2019 r. [Decision of the NBU № 1001-rsh from 24.12.2019] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1001500-19 # Text (accessed 2 March 2021).

Onovleno plan uprovadzhennya rehulyatsiy dlya bankiv u 2021–2024 rokakh. [The regulation implementation plan for banks in 2021–2024 has been updated]. Ofitsiynyy sayt Natsional'noho banku Ukrayiny [Official site of the National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/onovleno-plan-uprova djennya-regulyatsiy-dlya-bankiv-u-2021-2024-rokah (accessed 3 March 2021).

Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo udoskonalennya mekhanizmiv rehulyuvannya bankivs'koyi diyal'nosti [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Improvement of Mechanisms for Banking Regulation]: Zakon Ukrayiny № 590-IX vid 13.05.2020 r. [Law of Ukraine № 590-IX of May 13, 2020]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR) [Information of the Verkhovna Rada (VVR)]. 2020. № 40. Article 314.

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Kredytnyy reyestr Natsional'noho banku Ukrayiny [On approval of the Regulation on the Credit Register of the National Bank of Ukraine]: Postanova Pravlinnya NBU № 50 vid 04.05.2018 r. [Resolution of the Board of the NBU № 50 of 04.05.2018] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0050500-18#Text (accessed 2 March 2021).

Shchehlyuk M.S. (2015). Rozvytok bankivs'koho rehulyuvannya ta nahlyadu v umovakh yevropeys'koyi intehratsiyi [Development of banking regulation and supervision in the context of European integration] Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu [Scientific Bulletin of the International Humanities University]. № 53. PP. 235–240.

Pavlenko O.P. (2016). Priorytety yevrointehratsiynoho rozvytku v politytsi bankivs'koho rehulyuvannya. [Priorities of European integration development in the policy of banking regulation]. Intelekt XXI. [Intelligence XXI]. № 5. PP. 23–27.

Vasyl'chyshyn O.B., Humennyy P.P. (2017). Nedoliky vstupu ukrayiny do yevrosoyuzu v konteksti finansovoyi bezpeky vitchyznyanoyi bankivs'koyi systemy. [Disadvantages of Ukraine's accession to the European Union in the context of financial security of the domestic banking system]. Visnyk Mykolayivs'koho natsional'noho universytetu im. V.O. Sukhomlyns'koho. [Bulletin of Mykolayiv National University named after V.O. Sukhomlinsky]. № 19. pp. 376–381.

Переглядів статті: 731
Завантажень PDF: 466
Опубліковано
2021-01-23
Як цитувати
Фурсова, В., Фадєєва, І., & Гавриш, Г. (2021). ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-5
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ