ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

  • Олександр Тесніков Національна академія Національної гвардії України https://orcid.org/0000-0002-4693-0428
  • Вікторія Фурсова Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» https://orcid.org/0000-0002-4841-3416
Ключові слова: військова логістика, Збройні Сили України, війна, фактори, матеріально-технічне забезпечення

Анотація

В умовах воєнного стану забезпечення безпеки населення є ключовим завданням держави. У свою чергу для виконання цього завдання важливу роль грають підрозділи військової логістики, головною метою яких є забезпечення Збройних Сил України матеріальними, технічними, медичними та іншими ресурсами. Методологічною базою дослідження послужили праці вітчизняних науковців, які розкривають сутність та функції системи логістичного забезпечення в Україні. У дослідженні, відповідно до поставленої мети, проаналізовані та систематизовані наукові підходи до визначення факторів, які впливають на ефективність діяльності системи логістичного забезпечення військових частин. За результатами проведеного дослідження авторами було виділено групи факторів, які мають найбільший вплив на військову логістику, особливо в умовах бойових дій. Отримані результати мають значну практичну цінність і можуть бути використані керівництвом підрозділів військової логістики для оптимізації витрат на проведення логістичних операцій та підвищення ефективності управління ними.

Посилання

Іванський В.М., Баранов А.М., Баранов Ю.М. Проблеми логістичного забезпечення Збройних Сил України. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. 2020. Ч. V. С. 104.

Чухлатий А.В. Аналіз об'єктів інфраструктури для логістичного забезпечення повсякденної діяльності військових частин національної гвардії України. Ефективна економіка. 2022. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10026 (дата звернення: 07.09.2022). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.2.83

Наконечний O. Аналіз умов та факторів, що впливають на ефективність функціонування системи логістики сил оборони держави. Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. Полтава: ПНТУ, 2019. Т. 3 (55). С. 48-57.

Онофрійчук П. В. Нові підходи до обґрунтування рішень у сфері ресурсного та організаційного забезпечення Збройних Сил. Проблеми Науки . 2008. № 4. С. 20–26.

Кивлюк В.С., Ганненко Ю.О. Удосконалення системи забезпечення матеріальними ресурсами Збройних Сил України. Social development & Security. 2018. Вип. 2(4). С. 49–58. URL: https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/article/view/36/33 (дата звернення: 08.09.2022).

Кивлюк В., Ткач М., Лойшин А., Ганненк Ю. Удосконалення освітньої діяльності з метою розвитку системи логістики у Збройних Силах України. Соціальний розвиток і безпека. 2019. № 9(6), С. 112–124. DOI: http://doi.org/10.33445/sds.2019.9.6.9

Гаврилюк І., Мацько О., Дашковський В. Концептуальні основи управління потоками в системі логістичного забезпечення Збройних Сил України. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2019. №34. С. 37-44. DOI: https://doi.org/10.33099/2311-7249/2019-34-1-37-44

Щомісячний макроекономічний та монетарний огляд. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM-2022-09.pdf?v=4 (дата звернення: 08.09.2022).

Стратегія сталої логістики та План дій для України. Проект для розгляду. Міністерство Інфраструктури України. World Bank Group. URL: https://mtu.gov.ua/files/Logistics.pdf (дата звернення: 08.09.2022).

Ivanskyi V.M., Baranov A.M., Baranov Yu.M. (2020) Problemy lohistychnoho zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy [Problems of logistical support of the Armed Forces of Ukraine]. Informatsiini tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorovia – Information technologies: science, engineering, technology, education, health. V, pp. 104–110 (in Ukrainian)

Chukhlatyi A.V. (2022) Analiz obiektiv infrastruktury dlia lohistychnoho zabezpechennia povsiakdennoi diialnosti viiskovykh chastyn natsionalnoi hvardii Ukrainy [Analysis of infrastructure objects for logistical support of daily activities of military units of the National Guard of Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, no. 2. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10026. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.2.83 (in Ukrainian)

Nakonechnyi O. (2019) Analiz umov ta faktoriv, shcho vplyvaiut na efektyvnist funktsionuvannia systemy lohistyky syl oborony derzhavy [Analysis of conditions and factors affecting the effectiveness of the logistics system of the state defense forces]. Systemy upravlinnia, navihatsii ta zviazku. Zbirnyk naukovykh prats – Management, navigation and communication systems. Collection of scientific papers. Poltava: PNTU, T. 3 (55), pp. 48–57. (in Ukrainian)

Onofriichuk P.V. (2008) Novi pidkhody do obgruntuvannia rishen u sferi resursnoho ta orhanizatsiinoho zabezpechennia Zbroinykh Syl [New approaches to justifying decisions in the field of resource and organizational support of the Armed Forces]. Problemy Nauky – Problems of Science, no. 4, pp. 20–26 (in Ukrainian)

Kyvliuk V.S., Hannenko Yu.O. (2018) Udoskonalennia systemy zabezpechennia materialnymy resursamy Zbroinykh Syl Ukrainy [Improvement of the system of providing material resources to the Armed Forces of Ukraine]. Social development & Security, no. 2(4). pp. 49–58. Available at: https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/article/view/36/33 (in Ukrainian)

Kyvliuk V., Tkach M., Loishyn A., Hannenk Yu. (2019) Udoskonalennia osvitnoi diialnosti z metoiu rozvytku systemy lohistyky u Zbroinykh Sylakh Ukrainy [Improvement of educational activities in order to develop the logistics system of the Armed forces of Ukraine]. Sotsialnyi rozvytok i bezpeka – Social development and security, no. 9(6), pp. 112–124. DOI: http://doi.org/10.33445/sds.2019.9.6.9 (in Ukrainian)

Havryliuk I., Matsko O., Dashkovskyi V. (2019) Kontseptualni osnovy upravlinnia potokamy v systemi lohistychnoho zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy [Conceptual foundations of flow management in the system of logistic support of the Armed Forces of Ukraine]. Suchasni informatsiini tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony – Modern information technologies in the field of security and defense, no. 34, pp. 37–44. DOI: http://doi.org/10.33099/2311-7249/2019-34-1-37-44 (in Ukrainian)

Shchomisiachnyi makroekonomichnyi ta monetarnyi ohliad [Monthly macroeconomic and monetary review]. Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy – Official website of the National Bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM-2022-09.pdf?v=4 (in Ukrainian)

Stratehiia staloi lohistyky ta Plan dii dlia Ukrainy. Proekt dlia rozghliadu [Sustainable Logistics Strategy and Action Plan for Ukraine. Project for consideration]. Ministerstvo Infrastruktury Ukrainy. World Bank Group – Ministry of Infrastructure of Ukraine. World Bank Group. Available at: https://mtu.gov.ua/files/Logistics.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 351
Завантажень PDF: 335
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Тесніков, О., & Фурсова, В. (2022). ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ . Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-17
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають