АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»

  • Вікторія Фурсова Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» https://orcid.org/0000-0002-4841-3416
  • Галина Гавриш Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті https://orcid.org/0000-0001-7093-8772
  • Анастасія Солоха Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» https://orcid.org/0000-0002-9553-8457
Ключові слова: фінансова безпека, підприємство, наукові підходи, класифікація, управлінський підхід, комплексний підхід

Анотація

Забезпечення фінансової безпеки є ключовим завданням менеджерів та власників підприємств всіх форм власності, оскільки від неї залежить його подальший розвиток та фінансова стійкість. Методологічною базою дослідження послужили праці вітчизняних науковців, які розкривають понятійно-категоріальний апарат з питань фінансової безпеки підприємства. У дослідженні, відповідно до поставленої мети, проаналізовані та систематизовані наукові підходи до визначення поняття «фінансова безпека підприємства», виділені їх особливості. За результатами проведеного дослідження авторами було запропоновано уточнену класифікацію підходів до виявлення суті дефініції «фінансова безпека підприємства» за змістом формування. Отримані результати мають значну практичну цінність і можуть бути використані власниками або керівниками компаній для удосконалення політики розвитку підприємства та підвищення ефективності управління ним.

Посилання

Горбатюк С.Є. Еволюція феномену безпеки: від стародавніх політико-правових учень до сучасної наукової думки. Вісник НАДУ при Президентові України, 2016. № 2. С. 30–33. URL: http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/54/files/b7db0973-cf43-4ebc-bf58-05d250f71603.pdf.

Вайзер Д.І. Концептуальні підходи щодо сутності та методів оцінки фінансової безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2014. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3689.

Климаш Н.І., Соловей К.В. Наукові підходи до визначення сутності поняття «фінансова безпека. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. № 16 (1). С. 120–123. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_16/1/31.pdf.

Мулик Я.І. Сутність поняття «фінансова безпека підприємства»: систематизація наукових поглядів. Збірник наукових праць ВНАУ. 2013. № 3(80). С. 195–206. URL: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/2114.pdf

Краснокутська Н.С., Коптєва Г.М. Дефініція поняття «фінансова безпека підприємства»: основні підходи та особливості. Бізнес Інформ. 2019. № 7. С. 14–19. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-14-19.

Крючко Л.С. Теоретичні засади фінансової безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 15. С. 49–52. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2013/12.pdf.

Кракос Ю.Б., Разгон Р.О. Управління фінансовою безпекою підприємств. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2008. № 1(1). С. 86–97. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eupmg_2008_1_10.pdf.

Нартова І.В., Кіріченко Я.О. Сутність дефініції «фінансова безпека» та суміжних категорій і понять. URL: http://www.rusnauka.com/6_PNI_2012/Economics/3_102433.doc.htm.

Лаврова Ю.В. Фінансова безпека підприємства: класифікація загроз. Економічний аналіз. 2011. № 9 (2). С. 274–277. URL: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/2114.pdf.

Кудрицька Ж.В. Система управління фінансовою безпекою підприємства. Ефективна економіка. 2012. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.

Корнієнко Т.О. Сутність та еволюція поняття «економічна безпека». Економічні горизонти. 2018. № 1(4). URL: http://eh.udpu.edu.ua/article/view/113118/128930.

Пономаренко О.Е. Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємств. Автореф. дис. канд. екон. наук. Харків, 2010.

Крутова А.С., Ставерська, Т.О., Шевчук І.Л. The problems of the enterprises financial security. О. І. Черевко (Відпов. ред.), Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. Харків : Видавництво «ХДУХТ». 2015. Вип. 1 (21). С. 92–105.

Фадєєва Г.М., Семченко О.О. Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємства. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2012. № 1. С. 52–59. URL: https://elib.hduht.edu.ua/handle/123456789/3243?locale=ru.

Horbatyuk, S.Ye. (2016). Evolyutsiya fenomenu bezpeky: vid starodavnikh polityko-pravovykh uchen' do suchasnoyi naukovoyi dumky. [Evolution to the phenomenon of safety: from the ancient political and legal studies to the modern scientific thought]. Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrayiny NAPA Bulletin under the President of Ukraine, 2, 30 33. Retrieved from: http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/54/files/b7db0973-cf43-4ebc-bf58-05d250f71603.pdf. [in Ukranian].

Vayzer, D. I. (2014). Kontseptual'ni pidkhody shchodo sutnosti ta metodiv otsinky finansovoyi bezpeky pidpryyemstva. [Сonceptual approaches to the nature and methods for evaluating financial security of enterprises]. Efektyvna ekonomika Effective economy, 12. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3689 [in Ukranian].

Klymash, N.I. & Solovey, K.V. (2016). Naukovi pidkhody do vyznachennya sutnosti ponyattya «finansova bezpeka [Scientific approaches to the definition of the concept «financial safety»]. Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu Scientific Bulletin of Kherson State University, 16 (1), 120 123. Retrieved from: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_16/1/31.pdf. [in Ukranian].

Mulyk, Ya.I. (2013). Sutnist' ponyattya «finansova bezpeka pidpryyemstva»: systematyzatsiya naukovykh pohlyadiv. [The insight of the understanding of the "financial security of the enterprise": the systematization of scientific glances]. Zbirnyk naukovykh prats' VNAU – Collection of scientific works VNAU, 3 (80), 195-206. Retrieved from: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/2114.pdf [in Ukranian].

Krasnokuts'ka, N. S. & Koptyeva, H. M. (2019). Definitsiya ponyattya «finansova bezpeka pidpryyemstva»: osnovni pidkhody ta osoblyvosti [Definition of the concept of "financial security of the enterprise": basic approaches and features]. Biznes Inform – Business Inform, 7, 14 19. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-14-19 [in Ukranian].

Kryuchko, L. S. (2013). Teoretychni zasady finansovoyi bezpeky pidpryyemstva. [Theoretical principles of financial security of the enterprise]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 15, 49 52. Retrieved from: http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2013/12.pdf [in Ukranian].

Krakos, Yu. B. & Raz·hon, R.O. (2008). Upravlinnya finansovoyu bezpekoyu pidpryyemstv [Management of financial security of enterprises]. Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy mashynobudivnoyi haluzi: problemy teoriyi ta praktyky – Economics and management of machine-building enterprises: problems of theory and practice, 1(1), 86 97. Retrieved from: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eupmg_2008_1_10.pdf [in Ukranian].

Nartova, I. V. & Kirichenko, Ya. O. Sutnist' definitsiyi «finansova bezpeka» ta sumizhnykh katehoriy i ponyat' [The essence of the definition of "financial security" and related categories and concepts]. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/6_PNI_2012/Economics/3_102433.doc.htm [in Ukranian].

Lavrova, Yu. V.(2011). Finansova bezpeka pidpryyemstva: klasyfikatsiya zahroz [Financial security of the enterprise: classification of threats]. Ekonomichnyy analiz – Economic analysis, 9 (2), 274 277. Retrieved from: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/2114.pdf [in Ukranian].

Kudryts'ka, Zh.V. (2012). Systema upravlinnya finansovoyu bezpekoyu pidpryyemstva. [Enterprise financial security management system]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 1. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua [in Ukranian].

Korniyenko, T.O. (2018). Sutnist' ta evolyutsiya ponyattya «ekonomichna bezpeka» [The essence and evolution of the concept of "economic security"]. Ekonomichni horyzonty – Economic Horizons, 1(4). Retrieved from: http://eh.udpu.edu.ua/article/view/113118/128930 [in Ukranian].

Ponomarenko, O. E. (2010). Teoretychni aspekty finansovoyi bezpeky pidpryyemstv [Theoretical aspects of financial security of enterprises]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Xarkiv [in Ukranian].

Krutova, A.S., Stavers'ka, T.O. & Shevchuk, I.L. (2015). The problems of the enterprises financial security. In O. I. Cherevko (Ed.), Ekonomichna stratehiya i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh: zb. nauk. pr. – Economic strategy and prospects for the development of trade and services: a collection of scientific papers (Part. 1 (21), pp. 92-105.) Kharkiv: Vydavnytstvo «KhDUKhT».

Fadyeyeva, H.M. & Semchenko, O.O. (2012). Teoretychni aspekty finansovoyi bezpeky pidpryyemstva [Theoretical aspects of financial security of the enterprise]. Ekonomichna stratehiya i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh – Economic strategy and prospects for trade and services, 1,52 59. Retrieved from: https://elib.hduht.edu.ua/handle/123456789/3243?locale=ru [in Ukranian].

Переглядів статті: 240
Завантажень PDF: 148
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Фурсова, В., Гавриш, Г., & Солоха, А. (2021). АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА». Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-12
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають