ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

  • Олександр Тесніков Національна академія Національної гвардії України https://orcid.org/0000-0002-4693-0428
  • Вікторія Фурсова Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» https://orcid.org/0000-0002-4841-3416
Ключові слова: тилове забезпечення, збройні сили України, проблеми, PEST-аналіз, управління

Анотація

Забезпечення національної безпеки України є однією із найважливіших функцій держави. При цьому, ключова роль в підтримки обороноздатності армії відводиться системі тилового забезпечення. Метою статті є визначення факторів, які мають деструктивний вплив на якість управління системою тилового забезпечення збройних сил України. Авторами на основі методу стратегічного управління PEST-аналізу було виділено домінантні зовнішні фактори у розрізі політичної, економічної, соціальної та технологічної компонент. Серед найбільших перепон у політичної сфері позначені неефективність роботи уряду та високий рівень корупції, в економічної низький рівень фінансування, в соціальній – нестача висококваліфікованих фахівців та людських ресурсів, в технологічної – низький рівень інноваційного розвитку у сфері тилового забезпечення та відсутність необхідної інфраструктури. Для вирішення зазначених проблем запропоновано ряд заходів. Отримані результати мають важливе теоретичне і практичне значення для підвищення ефективності управління системою тилового забезпечення вітчизняних збройних сил.

Посилання

Бондаренко О.Г. Сутність управління логістичним забезпеченням спільних дій формувань сектора безпеки й оборони під час кризових ситуацій, що загрожують безпеці України. Вчені записки ТНУ ім. Вернадського. 2018. №1. Т.29 (68). С. 210–217.

Стратегический менеджмент. Создание конкурентного преимущества / Артур А. мл. Томпсон, М. Питереф, Дж. Гэмбл, А. Дж. Стрикленд ІІІ. - М., Диалектика, 2018. 800 с.

Нагорнічевський О. Концептуальні засади державного управління у сфері матеріально-технічного забезпечення збройних сил України в контексті національної безпеки. Ефективність державного управління. Збірник наукових праць. 2015. № 42. С. 223–229.

Баранов А., Баранов Ю., Бричинський О., Нещадін О. Аналіз наукових підходів та чинників, які впливають на тилове забезпечення загальновійськового з’єднання при обороні водної перешкоди. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. 2019. № 3 (81). С. 270–280.

Шамрай Б. Адміністративна діяльність із запобігання і протидії корупції у військовій сфер. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 1. С. 68–81.

The Worldwide Governance Indicators (WGI). URL: https://info.worldbank.org/governance/wgi/ (дата звернення: 28.04.2021).

Corruption Perceptions Index. Transparency International. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2020 (дата звернення: 28.04.2021).

Москаленко Ю. У Міноборони заявили про збитки у 4,8 млн грн через корупцію в ЗСУ. URL: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-minoboroni-zayavili-pro-zbitki-u-4-8-mln-grn-cherez-korupciyu-v-zsu-349309_.html (дата звернення: 01.05.2021).

Коломієць В. Чиновників Збройних сил викрили на корупційній схемі з закупівлею масок для армії. URL: https://hromadske.ua/posts/chinovnikiv-zbrojnih-sil-vikrili-na-korupcijnij-shemi-z-zakupivleyu-masok-dlya-armiyi (дата звернення: 01.05.2021).

Економічна статистика. Національні рахунки. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 03.05.2021).

Звіти про виконання паспорта бюджетної програми Міністерства оборони України. Офіційний сайт Міністерства оборони України. URL: https://www.mil.gov.ua/diyalnist/byudzhet-ta-vikonannya-czilovix-program/zviti-pro-vikonannya-pasportiv-byudzhetnih-program-ministerstva-oboroni-ukraini/ (дата звернення: 01.05.2021).

Романовська Ю.А., Урбанович В.А. Видатки на оборону: порівняльний аналіз ситуації в Україні та країнах НАТО. Причорноморські економічні студії. 2018. № 28-2. С. 117–120.

Демографічна та соціальна статистика. Населення та міграція. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 03.05.2021).

Офіційний сайт Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України. URL: http://www.dknii.gov.ua/?q=system/files/sites/default/files/images/_08%2007%202013.p (дата звернення: 10.05.2021).

Global Innovation Index. Cornell University, INSEAD, WIPO. URL: https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4514 (дата звернення: 10.05.2021).

Bondarenko O.H. (2018) Sutnist' upravlinnya lohistychnym zabezpechennyam spil'nykh diy formuvan' sektora bezpeky y oborony pid chas kryzovykh sytuatsiy, shcho zahrozhuyut' bezpetsi Ukrayiny [The essence of management of logistical support of joint actions of formations of the security and defense sector during crisis situations that threaten the security of Ukraine]. Vcheni zapysky TNU im. Vernads'koho [Scientific notes of TNU. Vernadsky], no 1, T.29 (68), S. 210–217.

Stratehycheskyy menedzhment. Sozdanye konkurentnoho preymushchestva [Strategic management. Creating a competitive advantage] / Artur A. ml. Tompson, M. Pyteref, Dzh. Hэmbl, A. Dzh. Stryklend III. M., Dyalektyka, 2018, 800 s.

Nahornichevs'kyy O. (2015) Kontseptual'ni zasady derzhavnoho upravlinnya u sferi material'no-tekhnichnoho zabezpechennya zbroynykh syl Ukrayiny v konteksti natsional'noyi bezpeky [Conceptual foundations of public administration in the sphere of logistic support to the armed forces of Ukraine in the context of national security]. Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnya. Zbirnyk naukovykh prats' [Efficiency of public administration. Collection of scientific works], no 42, S. 223–229.

Baranov A., Baranov Yu., Brychyns'kyy O., Neshchadin O. (2019) Analiz naukovykh pidkhodiv ta chynnykiv, yaki vplyvayut' na tylove zabezpechennya zahal'noviys'kovoho z"yednannya pry oboroni vodnoyi pereshkody [Analysis of scientic approaches and factors that afect the logistics of the all-military unit in the defense of water barriers]. Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noyi akademiyi derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny [Collection of scientific works of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine], no 3 (81), S. 270–280.

Shamray B. (2016) Administratyvna diyal'nist' iz zapobihannya i protydiyi koruptsiyi u viys'koviy sfer [Administrative activities to prevent and combat corruption in the military]. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo [Foreign trade: economics, finance, law], no 1, S. 68–81.

The Worldwide Governantse Inditsators (WGI). Available at: https://info.worldbank.org/governantse/wgi/ (accessed 28 April 2021).

Corruption Perceptions Index. Transparency International. Available at: https://www.transparentsy.org/en/tspi/2020 (accessed 28 April 2021).

Moskalenko Yu. U Minoborony zayavyly pro zbytky u 4,8 mln hrn cherez koruptsiyu v ZSU [The Ministry of Defense reported losses of 4.8 million UAH due to corruption in the Armed Forces]. Available at: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-minoboroni-zayavili-pro-zbitki-u-4-8-mln-grn-cherez-koruptsiyu-v-zsu-349309_.html (accessed 1 May 2021).

Kolomiyets' V. Chynovnykiv Zbroynykh syl vykryly na koruptsiyniy skhemi z zakupivleyu masok dlya armiyi [Armed Forces officials were exposed for a corruption scheme with the purchase of masks for the army]. Available at: https://hromadske.ua/posts/chinovnikiv-zbrojnih-sil-vikrili-na-koruptsijnij-shemi-z-zakupivleyu-masok-dlya-armiyi (accessed 1 May 2021).

Ekonomichna statystyka. Natsional'ni rakhunky [Economic statistics. National accounts]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 3 May 2021).

Zvity pro vykonannya pasporta byudzhetnoyi prohramy Ministerstva oborony Ukrayiny [Reports on the implementation of the passport of the budget program of the Ministry of Defense of Ukraine.]. Ofitsiynyy sayt Ministerstva oborony Ukrayiny [Official site of the Ministry of Defense of Ukraine]. Available at: https://www.mil.gov.ua/diyalnist/byudzhet-ta-vikonannya-tszilovix-program/zviti-pro-vikonannya-pasportiv-byudzhetnih-program-ministerstva-oboroni-ukraini/ (accessed 1 May 2021).

Romanovs'ka Yu.A., Urbanovych V.A. (2018) Vydatky na oboronu: porivnyal'nyy analiz sytuatsiyi v Ukrayini ta krayinakh NATO [Defense spending: a comparative analysis of the situation in Ukraine and NATO countries]. Prychornomors'ki ekonomichni studiyi [Black Sea Economic Studies], no 28-2, S. 117–120.

Demohrafichna ta sotsial'na statystyka. Naselennya ta mihratsiya [Demographic and social statistics. Population and migration]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 3 May 2021).

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoho ahentstva z pytan' nauky, innovatsiy ta informatyzatsiyi Ukrayiny [Official site of the State Agency for Science, Innovation and Informatization of Ukraine]. Available at: http://www.dknii.gov.ua/?q=system/files/images/_08%2007% (accessed 10 May 2021).

Global Innovation Index. Cornell University, INSEAD, WIPO. Available at: https://www.wipo.int/publitsations/ru/details.jsp?id=4514 (accessed 10 May 2021).

Переглядів статті: 357
Завантажень PDF: 192
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Тесніков, О., & Фурсова, В. (2021). ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-63
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ