ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ТА БАНКІВСЬКОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ВІДБУДОВИ

  • Микола Карлін Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-1421-1066
  • Ігор Привиденець Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • Ірина Демчук Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0001-8244-2491
Ключові слова: фінансова безпека, банківська система, банківські установи, фінанси, інновації, штучний інтелект, банківські інновації, інвестиції, бюджетна безпека, боргова безпека, податкова безпека

Анотація

В статті досліджується зміст та структура фінансової та банківської безпеки. Наголошується, що головними причинами посиленої уваги до проблематики фінансової безпеки в країнах світу в останні десятиліття є: масове ухилення від податків, неефективна грошово-кредитна політика, доларизація економіки, використання офшорів для відмивання «брудних грошей», розвиток тіньової економіки тощо. Автори з’ясували перелік необхідних та невідкладних заходів із забезпечення фінансової та банківської безпеки, а також інших безпекових складових в Україні, запропонували шляхи вирішення проблем, що існують у цій сфері. У статті окреслено теоретичні й практичні засади забезпечення фінансової безпеки загалом та банківської, бюджетної, боргової, податкової, грошово-кредитної безпеки України зокрема; розкрито особливості їх досягнення та зміцнення в сьогоднішніх умовах воєнної агресії та на перспективу. Для України також важливо розробити систему відповідного моніторингу за станом фінансової та банківської безпеки у період війни та відбудови.

Посилання

Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): монографія. Київ: КНТЕУ, 2004. 759 с.

Сухоруков А. І. Проблеми фінансової безпеки України: монографія. Київ: НІПМБ, 2004. 117 с.

Стащук О. В. Сучасна парадигма фінансової безпеки акціонерних товариств: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 389 с. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19977

Талер Р. Поведінкова економіка. Чому люди діють ірраціонально і як отримати з цього вигоду/пер. з англ. С. Крикуненко. Київ: Наш Формат, 2022. 464 с.

Винокуров Я. Аграрії, блокування кордону та брак міжнародної допомоги: чому росте курс долара. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2024/03/7/710833/

Війна допомагає. Чи справді зарплати виходять з тіні та яка їх частка. URL: https://www.epravda.com.ua/weeklycharts/2024/02/28/710488/

Пікетті Т. Капітал у ХХI столітті/ пер. з англ. Н. Палій. Київ: Наш формат, 2016. 696 с.

Бєлік Р. Правила BEPS: прибуток повинен оподатковуватися там, де він створюється. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2024/01/29/709254/

Гетманцев Д. План дій на 2024 рік: озброєння, відбудова, економічне зростання та рух до ЄС. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2024/03/6/710794/

Рубіні Н. Project Syndicate. Наша ера мегазагроз. URL:https://www.epravda.com.ua//publications/2023/12/10/707522/

Шибун О. Комплаєнс політика підприємства: що має включати. URL:https://www.biz.ligazakon.net/analytics/225968_complains_polityka_pidpryemstva_chzho_mae_vkliuchatu/

Стащук О., Плоскіна А. Інструменти грошово-кредитної політики України в умовах воєнного стану. Світ фінансів, 2023. URL: http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf/article/view/1587

Baranovsʹkyy O. I. (2004). Finansova bezpeka v Ukrayini (metodolohiya otsinky ta mekhanizmy zabezpechennya) [Financial security in Ukraine (assessment methodology and mechanisms of provision)]: monohrafiya [a monograph]. Kyyiv: KNTEU. 759 p. (In Ukrainian)

Sukhorukov A. I. (2004). Problemy finansovoyi bezpeky Ukrayiny: monohrafiya [Problems of financial security of Ukraine: monograph]. Kyyiv: NIPMB. 117 p. (in Ukrainian)

Stashchuk O. V. (2018). Suchasna paradyhma finansovoyi bezpeky aktsionernykh tovarystv: monohrafiya [Modern paradigm of financial security of joint stock companies: monograph] Ternopilʹ: TNEU. 389 s. Available at: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19977 (in Ukrainian)

Taler R. (2022). Povedinkova ekonomika. Chomu lyudy diyutʹ irratsionalʹno i yak otrymaty z tsʹoho vyhodu/per. z anhl. S. Krykunenko [Behavioral economics. Why people act irrationally and how to benefit from it]. Kyyiv: Nash Format, 2022. 464 p. (in Ukrainian)

Vynokurov Y.A. (2024). Ahrariyi, blokuvannya kordonu ta brak mizhnarodnoyi dopomohy: chomu roste kurs dolara. [Agraria, blocking the border and lack of international aid: why the dollar is growing.] Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2024/03/7/710833/ (in Ukrainian)

Viyna dopomahaye. Chy spravdi zarplaty vykhodyatʹ z tini ta yaka yikh chastka [War helps. Do salaries really come out of the shadows and what is their share]. Available at: https://www.epravda.com.ua/weeklycharts/2024/02/28/710488/ (in Ukrainian)

Piketti T. (2016). Kapital u KHKHI stolitti/ per. z anhl. N. Paliy [Capital in the 21st century/ trans. from English N. Palii]. Kyyiv: Nash format, 2016. 696 s. (in Ukrainian)

Byelik R. (2024). Pravyla BEPS: prybutok povynen opodatkovuvatysya tam, de vin stvoryuyetʹsya [BEPS rules: profits should be taxed where they are generated]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2024/01/29/709254/ (in Ukrainian)

Hetmantsev D. (2024). Plan diy na 2024 rik: ozbroyennya, vidbudova, ekonomichne zrostannya ta rukh do YES.[Action plan for 2024: armaments, reconstruction, economic growth and movement towards the EU]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2024/03/6/710794/ (in Ukrainian)

Rubini N. (2023). Project Syndicate. Nasha era mehazahroz [Project Syndicate. Ours is an era of megathreats]. Available at: URL:https://www.epravda.com.ua//publications/2023/12/10/707522/ (In Ukrainian)

Shybun O. Komplayens polityka pidpryyemstva: shcho maye vklyuchaty [Compliance policy of the enterprise: what should include]. Available at: URL:https://www.biz.ligazakon.net/analytics/225968_complains_polityka_pidpryemstva_chzho_mae_vkliuchatu/ (in Ukrainian)

Stashchuk O., Ploskina A. (2023). Instrumenty hroshovo-kredytnoyi polityky Ukrayiny v umovakh voyennoho stanu [Instruments of monetary policy of Ukraine in the conditions of martial law]. Svit finansiv. Available at: http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf/article/view/1587 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 28
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Карлін , М., Привиденець , І., & Демчук , І. (2024). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ТА БАНКІВСЬКОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ВІДБУДОВИ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-32
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ