СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У МЕНЕДЖМЕНТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, банківський сектор, стандарт, впровадження, напрями реалізації, фактори впливу

Анотація

У даному дослідженні обґрунтовано стратегічну важливість впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у сфері управління банківською установою. Наголошується на важливості КСВ як вирішального чинника успіху, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності шляхом покращення репутації, розвитку лояльності клієнтів і партнерів, залучення талановитих працівників. Розглядаються принципи КСВ та стандарт ISO 26000: Керівництво з соціальної відповідальності. Визначено ключові напрямки реалізації КСВ-стратегії бізнесу, а також фактори, що впливають на успішне впровадження КСВ-практик і що перешкоджають успішному його впровадженню у банківському секторі України. На завершення рекомендується впровадження стратегій для українських банків щодо пріоритетності ініціатив КСВ, включаючи боротьбу з відмиванням грошей і корупцією, для підвищення прозорості та підзвітності.

Посилання

Антощенкова В. В., Дейнега М. В. Історико-теоретичні аспекти корпоративної соціальної відповідальності. Вчені записки: збірник наукових праць. 2023. № 30. С. 6–14.

Олійник О. О. Соціальна відповідальність : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2016. 222 с.

Боднар О. А., Салюк С. В. Формування корпоративної соціальної відповідальності банківського сектору в період пандемії. Modern Economics. 2021. № 29. С. 17–23. URL: https://doi.org/10.31521/modecon.V29(2021)-03 (дата звернення: 15.04.2024).

Комарова К. В., Ковальчук Н. В. Соціальна відповідальність як складова стратегії розвитку бізнесу на підприємствах України. Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». 2016. № 63. С. 25–30.

Десять принципів Глобального договору ООН. Global Compact. URL: https://globalcompact.org.ua/desjat-principiv-gd-oon/ (дата звернення: 15.04.2024).

ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility. International Organization for Standardization. URL: https://www.iso.org/standard/42546.html (date of access: 15.04.2024).

Фінансова звітність. Privatbank.ua. URL: https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost (дата звернення: 15.04.2024).

Олійник Л. В. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в банківському секторі України. Фінанси, облік, банки. 2019. № 1. С. 57–67. URL: https://doi.org/10.31558/2307-2296.2019.1.6 (дата звернення: 15.04.2024).

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) – визначення. DQS. URL: https://www.dqsglobal.com/uk-ua/navchajtesya/blog/korporativna-social%27na-vidpovidal%27nist%27-pidtverdzhuet%27sya-sertifikatom (дата звернення: 15.04.2024).

Antoshchenkova, V. V., & Deinega, M. V. (2023). Istoryko-teoretychni aspekty korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti [Historical and theoretical aspects of corporate social responsibility]. Vcheni zapysky: Zbirnyk naukovykh prats, vol. (30), pp. 6–14.

Oliinyk, O. O. (2016). Sotsialna vidpovidalnist [Social responsibility]. NUVHP.

Bodnar, O. A., & Salyuk, S. V. (2021). Formuvannіa korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti bankivskoho sektoru v period pandemii [Formation of corporate social responsibility of the banking sector during the pandemic]. Modern Economics, vol. (29), pp.17–23. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V29(2021)-03

Komarova, K. V., & Kovalchuk, N. V. (2016). Sotsialna vidpovidalnist yak skladova stratehii rozvytku biznesu na pidpryіemstvakh Ukrainy [Social responsibility as an integral part of strategy for the development of business at Ukraine enterprises]. Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Innovatsiina ekonomika», vol. (63), pp. 25–30.

Ten principles of the UN Global Compact. (w. d.). Global Compact. Available at: https://globalcompact.org.ua/desjat-principiv-gd-oon/

ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility. (w. d.). International Organization for Standardization. https://www.iso.org/standard/42546.html

Financial Statements. (w. d.). privatbank.ua. Available at: https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost

Oliinyk, L. V. (2019). Rozvytok korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti v bankivskomu sektori Ukrainy [Corporate social responsibility development in the banking sector of Ukraine]. Finansy, oblik, banky, (1), pp. 57–67. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2296.2019.1.6

Corporate social responsibility (CSR) – definition. (2022). DQS. https://www.dqsglobal.com/uk-ua/navchajtesya/blog/korporativna-social%27na-vidpovidal%27nist%27-pidtverdzhuet%27sya-sertifikatom

Переглядів статті: 3
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Богуславська, С., & Кравченко, Ю. (2024). СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У МЕНЕДЖМЕНТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-4
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають