ФОРМИ СУЧАСНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: кадри, персонал, кадрова політика, підприємство, робоча сила, кар’єра

Анотація

У статті розглянуто різноманітні підходи та стратегії, які використовуються підприємствами для управління людським капіталом. Доведено, що кадрова політика стає ключовим чинником у досягненні успіху в сучасному бізнесі, оскільки вона впливає на мотивацію працівників, їх розвиток, а також на відносини з клієнтами та партнерами. Проаналізовано різноманітні підходи українських вчених до визначення категорії кадрова політика. Розглянуто основні форми кадрової політики, а саме: гнучка робоча сила яка передбачає використання різних форм трудових угод та зайнятості робочої сили; розвиток компетентностей та навчання; робочий баланс який спрямований на створення гармонії між робочим та особистим життям працівників; розвиток кар'єри та менторство що спрямовано на сприяння професійному росту та розвитку працівників; мінлива оплата праці, міжнародна адаптація що спрямована на ефективну інтеграцію та адаптацію іноземних працівників; розвиток та підтримка корпоративної культури; інноваційні HR-технології.

Посилання

Севастьянов Р.В., Ткаченко С.А. Кадрова політика підприємства та напрями її вдосконалення. Економічний вісник Запорізької інженерної академії. 2016. с.177-187.

Шаповал О. Кадрова політика та шляхи її покращення. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. С. 712- 715.

Кравченко О.О. Світовий досвід організації кадрової політики на підприємствах. Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 2018. Вип. 7. С. 32-36.

Білоус С.П., Биковець Н. Напрями реалізації державної кадрової політики. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Збірник наукових праць № 1-2 (278-279), 2021. С. 53-58.

Коваленко О.М., Станіславик О.В. Сучасні аспекти управління персоналом в системі менеджменту виробничого підприємства. Менеджмент як фактор сталого розвитку в координатах парадигми економічних систем: монографія. Одеса: Бондаренко М.О., 2021. С. 184–205.

Носань Н., Коршуков Р. Управління мотивацією персоналу на підприємстві. Економіка та суспільство, 2021. (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-56

Sevastyanov R.V., Tkachenko S.A. (2016) Kadrova polityka pidpryyemstva ta napryamy yiyi vdoskonalennya [Personnel policy of the enterprise and directions for its improvement]. Ekonomichnyy visnyk Zaporizkoyi inzhenernoyi akademiyi. pp.177-187.

Shapoval O. (2017) Kadrova polityka ta shlyakhy yiyi pokrashchennya [Personnel policy and ways to improve it]. Ekonomika i suspilstvo. no. 9. pp. 712- 715.

Kravchenko O.O. (2018) Svitovyy dosvid orhanizatsiyi kadrovoyi polityky na pidpryyemstvakh [World experience of organization of personnel policy at enterprises]. Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal Internauka. no. 7. pp. 32-36.

Bilous S.P., Bykovets N. (2021) Napryamy realizatsiyi derzhavnoyi kadrovoyi polityky [Directions of implementation of state personnel policy]. Naukovyy visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu. Zbirnyk naukovykh prats. no 1-2 (278-279). pp. 53-58.

Kovalenko O.M., Stanislavyk O.V. (2021) Suchasni aspekty upravlinnya personalom v systemi menedzhmentu vyrobnychoho pidpryyemstva [Modern aspects of personnel management in the management system of a manufacturing enterprise]. Menedzhment yak faktor staloho rozvytku v koordynatakh paradyhmy ekonomichnykh system: monohrafiya. Odesa: Bondarenko M.O. pp. 184–205. (in Ukrainian)

Nosan N., Korshukov R. (2021) Upravlinnya motyvatsiyeyu personalu na pidpryyemstvi [Management of personnel motivation at the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo,. no (26). URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-56 (accessed August 20, 2023).

Переглядів статті: 48
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Богуславська, С., Білоус , С., & Миколаєнко, В. (2023). ФОРМИ СУЧАСНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-29
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ