ПЕРЕДУМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: економічна ефективність, транспорт, автотранспортні підприємства, розвиток, транспортні послуги

Анотація

В статті досліджено різні методи та стратегії, які можуть бути використані для підвищення ефективності автотранспортних підприємств в сучасних умовах господарювання. Досліджено процес оптимізації маршрутів, що є одним з ключових методів для підвищення економічної ефективності автотранспортних підприємств. Проаналізовано впровадження екологічних технологій у діяльність автотранспортних підприємств. Досліджено управління витратами, що є важливим аспектом для підвищення економічної ефективності автотранспортних підприємств. Проаналізовано основні напрями та методи інвестування автотранспортної інфраструктури. Обґрунтовано процес автоматизації та впровадження інформаційних систем для підвищення економічної ефективності автотранспортних підприємств у сучасному світі. Досліджено основні напрями підвищення якості обслуговування клієнтів підприємства. Обґрунтовано необхідність проведення курсів підвищення кваліфікації персоналу автотранспортних підприємств.

Посилання

Сумець О.М. Оптимізація розподілу автотранспорту за маршрутами обслуговування торгових точок з продажу хлібобулочних виробів: [монографія]. Харків, 2016. 120 с.

GPS как ефективна система контролю транспорту і спецтехніки. URL: https://vikna.if.ua/cikavo/123517/view

Гончаренко М.Ф., Білоус С.П., Пархоменко Н.М. Роль екологічного фактору в стійкому розвитку інтеграційних процесів в економіці регіону. Актуальні проблеми економіки. 2020. № 9 (230). С. 4-14.

Каличева Н.Є., Вибойченко Ю.С. Удосконалення управління витратами підприємств транспортної галузі в сучасних умовах. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 52, 2015. С. 175-179.

Сич Є.М., Ільчук В.П. Інноваційно-інвестиційні комплекси транспорту: методологія формування та розвитку: [монографія]. К.: Логос, 2006. 264 с.

Кашканов В.А., Кашканов А.А., Кужель В.П. Інформаційні системи і технології на автомобільному транспорті: навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2020. 104 с.

Єлагин Ю.В. Сутність та роль логістичних підходів в підвищенні ефективності обслуговування пасажирів. Вісник економіки транспорту і промисловості. Х.: УкрДАЗТ, 2013. № 44. С.44-46.

Білоус С.П. Системне управління інтелектуальним потенціалом в процесі забезпечення і розвитку економічної стійкості організації. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Економічні науки». Вип. 3. 2020. С. 60-70.

Sumets O.M. (2016) Optymizatsiya rozpodilu avtotransportu za marshrutamy obsluhovuvannya torhovykh tochok z prodazhu khlibobulochnykh vyrobiv [Optimizing the distribution of motor vehicles along the service routes of retail outlets selling bakery products]: monohrafiya. Kharkiv. 120 р. (in Ukrainian)

GPS kak efektyvna systema kontrolyu transportu i spetstekhniky. [GPS as an effective control system of transport and special equipment]. URL: https://vikna.if.ua/cikavo/123517/view (accessed September14, 2023).

Honcharenko M.F., Bilous S.P., Parkhomenko N.M. (2020) Rol ekolohichnoho faktoru v stiykomu rozvytku intehratsiynykh protsesiv v ekonomitsi rehionu [The role of the environmental factor in the sustainable development of integration processes in the economy of the region]. Aktualni problemy ekonomiky. no 9 (230). рр. 4-14.

Kalycheva N.YE., Vyboychenko YU.S. (2015) Udoskonalennya upravlinnya vytratamy pidpryyemstv transportnoyi haluzi v suchasnykh umovakh [Improvement of cost management of transport industry enterprises in modern conditions. Herald of the economy of transport and industry]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. no 52. рр. 175-179.

Sych YE.M., Ilchuk V.P. (2006) Innovatsiyno-investytsiyni kompleksy transportu: metodolohiya formuvannya ta rozvytku [Innovative and investment complexes of transport: methodology of formation and development]: monohrafiya. K.: Lohos. 264 р. (in Ukrainian)

Kashkanov V.A., Kashkanov A.A., Kuzhel V.P. (2020) Informatsiyni systemy i tekhnolohiyi na avtomobilnomu transporti [Information systems and technologies in road transport: a study guide]: navchalnyy posibnyk. Vinnytsya: VNTU. 104 р. (in Ukrainian)

Yelahyn YU.V. (2013) Sutnist ta rol lohistychnykh pidkhodiv v pidvyshchenni efektyvnosti obsluhovuvannya pasazhyriv [The essence and role of logistics approaches in increasing the efficiency of passenger service]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. KH.: UkrDAZT. no 44. рр. 44-46.

Bilous S.P. (2020) Systemne upravlinnya intelektualnym potentsialom v protsesi zabezpechennya i rozvytku ekonomichnoyi stiykosti orhanizatsiyi [System management of intellectual potential in the process of ensuring and developing the economic stability of the organization]. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho. Seriya «Ekonomichni nauky». vol. 3. рр. 60-70.

Переглядів статті: 36
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Богуславська, С., & Поденко, Д. (2023). ПЕРЕДУМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-5
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ