АНАЛІЗ РИЗИКІВ ТА СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ НИМИ В БАНКІВСКІЙ СФЕРІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Ключові слова: Ризик, управління ризиками, банківська сфера, фінансова нестабільність, стратегії управління ризиками, аналіз ризиків,д иверсифікація портфеля, фінансові інструменти, резерви, ефективність

Анотація

У статті досліджується проблема аналізу ризиків та стратегій управління ними в банківській сфері в умовах фінансової нестабільності. Здійснюється аналіз теоретичних аспектів управління ризиками в банківській діяльності, визначення фінансової нестабільності та її вплив на банківський сектор. Розглядаються методи інструментів аналізу ризиків у банківській сфері та їх ефективність в умовах нестабільності. Виокремлюються основні стратегії управління ризиками, такі як диверсифікація портфеля, створення адекватних резервів та використання фінансових інструментів для захисту від ризиків. На підставі практичних випадків ризиків у банківській сфері надається оцінка ефективності застосування стратегій управління ризиками. Висновки статті мають на меті підкреслити важливість розуміння та ефективного управління ризиками для забезпечення стабільності банківської системи в умовах фінансової нестабільності.

Посилання

Ареф’єва, О., Пілецька, С., Лістрова, М. Формування конкурентної стратегії підприємства в системі антикризового управління. Економіка та суспільство, (43). 2022. DOI:https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-35(дата звернення: 21.03.2024 )

Черкасова, Марія Василівна. "Теоретичні засади стратегії та стратегічного управління у банківській сфері." Вісник соціально-економічних досліджень 3-4 (78-79) (2021): 132–141.

Чуб О. В. Розвиток Інтернет-банкінгу в глобальному середовищі. URL: https://nbuv.gov.ua/ (дата звернення: 27.03.2024)

Ангел Є. Інновації під час війни не на часі, але як без них відновити країну? URL: https://zn.ua/ukr/macroeconomics/innovatsiji-pid-chas-vijni-ne-na-chasi-ale-jak-bez-nikh-vidnoviti-krajinu.html (дата звернення: 09.04.2024)

Державної служби статистики України. Офіційний веб-сайт. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звер-нення: 20.02.2024)

Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/ (дата звернення: 20.02.2024)

Каленюк І.С., Унінець І.М. Екосистема смарт-економіки в глобальному середовищі. Стратегія економічного розвитку України. 2021. No 49. С.5–20

Arefeva, O., Piletska, S., Listrova, M. (2022) Formuvannya konkurentnoyi stratehiyi pidpryyemstva v systemi antykryzovoho upravlinnya [Formation of the competitive strategy of the enterprise in the anti-crisis man-agement system]. Ekonomika ta suspilstvo, (43). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-35 (accessed March 21,2024).

Cherkasova, Maria Vasylivna. "Theoretical Foundations of Strategy and Strategic Management in the Banking Sector." Bulletin of Socio-Economic Research 3-4 (78-79) (2021): 132-141.

Chub O. V. (2023) Rozvytok Internet-bankinhu v hlobalnomu seredovyshchi [Development of Internet bank-ing in a global environment]. Available at: https://nbuv.gov.ua (accessed March 27,2024).

Angel E. Innovatsiyi pid chas viyny ne na chasi, ale yak bez nykh vidnovyty krayinu? [Innovations in the hour of war, not for an hour, but how to renew the country without them?]. Available at:https://zn.ua/ukr/macroeconomics/innovatsiji-pid-chas-vijni-ne-na-chasi-ale-jak-bez-nikh-vidnoviti-krajinu.html (accessed April 9, 2024).

State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed Feb 20, 2024).

National Bank of Ukraine. Official web-site. Available at: https://bank.gov.ua/ua/ (Accessed Feb 20, 2024).

Kaleniuk I. S., Uninets I. M. (2021) Ekosystema smart-ekonomiky v hlobalʹnomu seredovyshchi. Stratehiya ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny. [Ecosystem of smart economy in the global environment]. Strategy of economic development of Ukraine, vol. 49. pp. 5 –20.

Переглядів статті: 6
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Мирошнік, Д., & Богуславська, С. (2024). АНАЛІЗ РИЗИКІВ ТА СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ НИМИ В БАНКІВСКІЙ СФЕРІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-42
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають