СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: криза, управління, антикризове управління, стратегія, підприємство

Анотація

В статті дослідженні стратегій антикризового управління, які допоможуть підприємству впоратися з потенційними кризовими ситуаціями та забезпечити його стабільність та успішну діяльність у невизначеному бізнес-середовищі. Надано визначення дефініції антикризове управління. Проаналізовано основні складові теоретичної сутності антикризового управління. Обґрунтовано різні стратегії антикризового менеджменту, які підприємства можуть використовувати для подолання кризових ситуацій. Визначено, що ефективне антикризове управління повинно враховувати специфіку галузі, ринкову конкуренцію, фінансовий стан підприємства та зовнішні фактори, які впливають на нього. Доведено, що успішне впровадження антикризових стратегій вимагає співпраці всіх рівнів управління, а також ефективної комунікації зі стейкхолдерами.

Посилання

Ареф’єва, О., Пілецька, С., Лістрова, М. Формування конкурентної стратегії підприємства в системі антикризового управління. Економіка та суспільство, (43). 2022. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-35 (дата звернення: 14.08.2023).

Костецький В. Формування стратегії антикризового управління підприємством. Економічний аналіз. 2011. Вип. 8. Ч 2., С. 208¬211.

Келеберда Т.В., Далик В.П. Ключук Р.В. Вибір та обґрунтування стратегії антикризового управління підприємством. International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences” DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-9 (дата звернення: 09.08.2023).

Гринчишин Я. М. Стратегічний підхід до антикризового управління підприємствами. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2021. Т. 32(71). С. 38¬41.

Гришова І.Ю., Гнатьєва Т.М. Управління ризиками у контексті стратегії антикризового управління. Український журнал прикладної економіки. 2016. № 1(3). С. 32¬40.

Bundy Jonathan, Pfarrer Michael D., Short Cole E., Coombs W. Timothy. Crises and Crisis Management: Integration, Interpretation, and Research Development. Journal of Management. 2017. 43 (6): 1661¬1692. DOI: doi:10.1177/0149206316680030 (дата звернення: 19.08.2023).

Arefeva, O., Piletska, S., Listrova, M. (2022) Formuvannya konkurentnoyi stratehiyi pidpryyemstva v systemi antykryzovoho upravlinnya [Formation of the competitive strategy of the enterprise in the anti-crisis management system]. Ekonomika ta suspilstvo, (43). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-35 (accessed August 14, 2023)

Kostetskyi V. (2011) Formuvannya stratehiyi antykryzovoho upravlinnya pidpryyemstvom [Formation of the strategy of anti-crisis management of the enterprise]. Ekonomichnyy analiz. Issue 8. Ch 2., pp. 208-211.

Celeberda T.V., Dalyk V.P. Klyuchuk R.V. (2023) Vybir ta obgruntuvannya stratehiyi antykryzovoho upravlinnya pidpryyemstvom [Selection and justification of the enterprise's anti-crisis management strategy]. International Scientific Journal "Internauka". Series: “Economic Sciences” DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-9 (accessed August 09, 2023)

Grynchyshyn Y. M. (2021) Stratehichnyy pidkhid do antykryzovoho upravlinnya pidpryyemstvamy [Strategic approach to anti-crisis management of enterprises]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Series: Economics and management. Vol. 32(71). P. 38¬41.

Hryshova I.Yu., Hnatieva T.M. (2016) Hnatyeva T.M. Upravlinnya ryzykamy u konteksti stratehiyi antykryzovoho upravlinnya [Risk management in the context of crisis management strategy]. Ukrayinskyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky. No. 1(3). P. 32¬40.

Bundy Jonathan, Pfarrer Michael D., Short Cole E., Coombs W. Timothy. (2017) Crises and Crisis Management: Integration, Interpretation, and Research Development. Journal of Management. 43 (6): 1661–1692. DOI: doi:10.1177/0149206316680030 (accessed August 19, 2023)

Переглядів статті: 87
Завантажень PDF: 67
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Богуславська, С., Білоус, С., & Дяк, В. (2023). СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-17
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ