ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ключові слова: соціальне підприємництво, модель соціального підприємництва, підприємець, стратегія, соціальна місія, місія підприємства, формування моделі управління

Анотація

У статті досліджено сучасні моделі соціального підприємництва з метою виявлення їхніх ключових характеристик, ефективності та потенційного впливу на суспільний розвиток. Результати аналізу різноманітних підходів показують, що соціальні підприємства можуть ефективно поєднувати підприємницьке новаторство з реалізацією соціальної місії. Доведено, що однією з ключових точок в виборі соціальної моделі є важливість розуміння різниці між моделями соціального підприємництва та їхнім впливом на суспільство. Дослідження підтверджує необхідність подальшої підтримки соціальних підприємств через розробку сприятливого законодавства та фінансової інфраструктури. Вивчення сучасних моделей дозволить ідентифікувати оптимальні шляхи впровадження соціального підприємництва для досягнення збалансованого підходу до бізнесу та громадського блага.

Посилання

Dees J.G. The meaning of social entrepreneurship. Center for the Advancement of Social Entrepreneurship. Duke University’s Fuqua School of Business (revised vers.). URL: https://centers.fuqua.duke.edu/case/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Article_Dees_MeaningofSocialEntrepreneurship_2001.pdf.

Schwartz B., Drayton B. Rippling: How Social Entrepreneurs Spread Innovation Throughout the World. San Francisco: Jossey-Bass, 2012. 288 p.

Yunus M. Building Social Business: The New Kind of Capitalism that Serves Humanity’s Most Pressing Needs. PublicAffairs, 2011. 256 p.

Трегубов О.С., Дороніна О.А., Якимова Н.С. Потенціал розвитку соціального підприємництва на Вінниччині. Економіка і організація управління. 2022. № 4 (48). С.31-40.

Свинчук А.А., Корнецький А.О., Гончарова М.А., Назарук В.Я., Гусак Н.Є., Туманова А.А. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін. К: ТОВ «Підприємство «ВІ ЕН ЕЙ», 2017. 188 с.

Alter K. Social Enterprise Typologies. Virtue Ventures LLC. April 2006. URL: http://www.4lenses.org/setypology.

Арапетян А., Архипчик О., Пан Л. Соціально-відповідальний бізнес: переваги та обмеження. Практика Управління. 2008. № 7. С. 12 – 18.

Evolution of the social enterprise industry: A chronology of key events. URL: http://community-wealth.org/content/evolution-social-enterprise-industry-chronology-key-events.

Dees, J.G. (2015) The meaning of social entrepreneurship. Center for the Advancement of Social Entrepreneurship. Duke University’s Fuqua School of Business (revised vers.). Available at: https://centers.fuqua.duke.edu/case/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Article_Dees_MeaningofSocialEntrepreneurship_2001.pdf. (in English)

Schwartz, B., Drayton, B. (2012) Rippling: How Social Entrepreneurs Spread Innovation Throughout the World. San Francisco: Jossey-Bass. 288 p. (in English)

Yunus, M. (2011) Building Social Business: The New Kind of Capitalism that Serves Humanity’s Most Pressing Needs. PublicAffairs. 256 p. (in English)

Trehubov, O.S., Doronina, O.A., Yakymova, N.S. (2022) Potentsial rozvytku sotsialnoho pidpryiemnytstva na Vinnychchyni [The potential for the development of social entrepreneurship in Vinnytsia region]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 4 (48), рр.31-40. (in Ukrainian)

Svynchuk, A.A., Kornetskyi, A.O., Honcharova, M.A., Nazaruk, V.Ya., Husak, N.Ye., Tumanova, A.A. (2017) Sotsialne pidpryiemnytstvo: vid idei do suspilnykh zmin [Social entrepreneurship: from idea to social change]. K: TOV «Pidpryiemstvo «VI EN EI». 188 р. (in Ukrainian)

Alter, K. (2006) Social Enterprise Typologies. Virtue Ventures LLC. Available at: http://www.4lenses.org/setypology. (in English)

Arapetian, A., Arkhypchyk, O., Pan, L. (2008) Sotsialno-vidpovidalnyi biznes: perevahy ta obmezhennia [Socially responsible business: advantages and limitations]. Praktyka Upravlinnia, vol. 7, рр.12-18 (in Ukrainian)

Evolution of the social enterprise industry: A chronology of key events. Available at: http://community-wealth.org/content/evolution-social-enterprise-industry-chronology-key-events. (in English)

Переглядів статті: 8
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Гуцол, Д., & Якимова, Н. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-82
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають