МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ТА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Ключові слова: міграція, вимушене переміщення населення, війна, Україна, мотивація персоналу, управління міграційними потоками, кадрова політика, соціальні наслідки, економічний вплив, глобальний вимір

Анотація

У статті розкрито масштаби та складність проблеми масової міграції як національного, так і глобального значення. Проаналізовано дані Верховного комісаріату ООН у справах біженців, які підтверджують, що війна в Україні призвела до найбільшої кризи в історії глобального вимушеного переміщення населення. Проаналізовано наслідки відтоку робочої сили з України, що призводить до дефіциту кваліфікованих працівників та має негативний вплив на економіку й соціальну сферу країни-джерела міграції. Розкрито позитивний вплив масштабної міграції з України до країн Європейського Союзу, зокрема на економіку та демографічну ситуацію приймаючих країн. Запропоновано підхід до розв’язання проблеми масової міграції кваліфікованої робочої сили шляхом адаптації мотиваційної політики підприємства відповідно до нагальних потреб працівників в умовах воєнного стану. Систематизовано основні принципи управління мотивацією персоналу у воєнний час які дають змогу ефективно управляти та підтримувати високий рівень мотивації персоналу навіть у найскладніших обставинах. Підкреслюється важливість збереження персоналу, який є ключовим активом підприємства в умовах війни, через ефективні мотиваційні механізми, що відповідають сучасним викликам та реаліям.

Посилання

Телегуз І., Телегуз А. Українські вимушені мігранти і виклики війни: минуле і сучасність. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. 2023. № 13/55. С. 297¬313.

Черненко Н. Міграційні процеси в умовах війни: шляхи розв’язання проблем. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2023. № 16. 229¬235.

Боброва Д. О., Дон О. Д. Міжнародна трудова міграція та її вплив на ринок праці України в умовах військової агресії РФ. Галицький економічний вісник. 2023. Том 82. № 3. С. 216–226.

Воронко О. С. Вплив глобалізації на міжнародну міграцію робочої сили. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. 2023. № 73. С. 69-72.

Баєва О. Причини та наслідки інтелектуальної міграції людського капіталу. Економіка та суспільство. 2023. № 52. URL: https://doi.org/10.32782/10.32782/2524-0072/2023-52-13 (дата звернення 10.09.2023).

Ладонько Л. С., Калінько І. В., Філіпова Н. В. Аналіз ринку праці та забезпечення державного регулювання рівня зайнятості населення в Україні. Проблеми сучасних трансформацій: електрон. наук.-практ. журнал. 2023, № 9. URL: https://reicst.com.ua/pmt/article/view/2023-9-07-01 (дата звернення 10.09.2023).

Коцур А., Островерхов В., Бортник О. Особливості діяльності з управління персоналом в умовах війни. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2022. № 27. С. 58¬64.

Кімлик В., Носань, Н. Управління мотивацією персоналу у досягненні цілей етики бізнесу та вплив війни на цей процес. Підприємництво та інновації. 2023. № 28. С. 37¬41.

Романюк М. Д., Романюк Т. М. Вагомість впливу нематеріальних чинників на мотивацію персоналу підприємства. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2023. Вип 19. Т.1. С. 329¬336.

УВКБ ООН. Ситуація з біженцями в Україні. Портал оперативних даних. 2023. https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine

Botelho, V. and Hägele, H. (2023) Integrating Ukrainian refugees into the euro area labour market. Available at: https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2023/html/ecb.blog.230301~3bb24371c8.en.html (Accessed: 26 July 2023).

Пищуліна О., Юрчишин В. Міграційні прояви та впливи – уроки для України. Аналітична доповідь. Центр Разумкова. 2023. С.3-5.

Павліха Н., Цимбалюк І., Уніга О. Розвиток та регулювання ринку праці прикордонного регіону [Текст] : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 223 с.

Natalia Pavlikha, Iryna Tsymbaliuk, Oleg Uniga. Labour market development features in the European Union. The economy of Bulgaria and the European Union in the global word. Management, marketing and entrepreneurship, corporate control and business development in bulgaria and in the EU. Collective Monographs of Scientific Articles. Sofia, 2018. Р.127-138.

Philipp Engler, Margaux MacDonald, Roberto Piazza, Galen Sher Migration to Advanced Economies Can Raise Growth. Imf Blog. 2020. URL: https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2020/06/19/blog-weo-chapter4-migration-to-advanced-economies-can-raise-growth (дата звернення 10.09.2023).

Павліха Н. В., Цимбалюк І. О., Уніга О. В., Коцан Л. М., Савчук А. Ю. Економіка добробуту: регулювання доходів населення та розвиток ринку праці [Текст] : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 212 с. ISBN 978-966-940-435-0

Павліха Н.В., Цимбалюк І.О., Хомюк Н.Л., Войчук М. В., Савчук А.Ю., Коломечюк В.В., Цимбалюк С.М. Безпека сталого розвитку регіонів та територіальних громад України на засадах інклюзивного зростання: монографія. Луцьк : Вежа-Друк. 2022. 514 с.

Tsymbaliuk I. Assessment of business risks under conditions of war. Rebuild Ukraine: справа всього цивілізованого світу: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 15 березня 2023 р.). / За заг. ред. Н. В. Павліхи. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. C. 70-73.

Teluhuz, I., & Teluhuz, A. (2023). Ukrayinski vymusheni migranti i vyklyky viyny: mynule i suchasnist [Ukrainian forced migrants and the challenges of war: past and present]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats DDU imeni Ivana Franka, 13/55, 297¬313.

Chernenko, N. (2023). Migratsiyni protsesy v umovakh viyny: shlyakhy rozvyazannia problem [Migration processes in times of war: ways to solve problems]. Tavriyskyi naukovyi visnyk. Seriya: Ekonomika, 16, 229-235.

Bobrova, D. O., & Don, O. D. (2023). Mizhnarodna trudova migratsiya ta yii vplyv na rynok pratsi Ukrayiny v umovakh viyskovoyi ahresiyi RF [International labor migration and its impact on the labor market of Ukraine in the conditions of military aggression by the Russian Federation]. Halitskyi ekonomichnyi visnyk, 82(3), 216–226.

Voronko, O. S. (2023). Vplyv hlobalizatsii na mizhnarodnu migratsiyu robochoyi syly [The impact of globalization on international labor migration]. Visnyk LTEU. Ekonomichni nauky, 73, 69¬72.

Baiieva, O. (2023). Prychyny ta naslidky intelektualnoyi migratsiyi ljudskoho kapitalu [Causes and consequences of intellectual migration of human capital]. Ekonomika ta suspilstvo, 52. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-13 (accessed September 10, 2023).

Ladonko, L. S., Kalinko, I. V., & Filipova, N. V. (2023). Analiz rynku pratsi ta zabezpechennya derzhavnoho rehulyuvannya rivnya zaynyatosti naselennya v Ukrayini [Analysis of the labor market and state regulation of employment levels in Ukraine]. Problemy suchasnykh transformatsiy: elektron. nauk.-prakt. zhurnal, 9. Available at: https://reicst.com.ua/pmt/article/view/2023-9-07-01 (accessed September 10, 2023).

Kotsur, A., Ostroverkhov, V., & Bortnyk, O. (2022). Osoblyvosti diyalnosti z upravlinnya personalom v umovakh viyny [Features of personnel management in times of war]. Regionalni aspekty rozvytku produktyvnykh sil Ukrayiny, 27, 58¬64.

Kimlyk, V., & Nosan, N. (2023). Upravlinnya motivatsiyeyu personalu u dosyagnenni tsilei etyky biznesu ta vplyv viyny na tsyy protses [Personnel motivation management in achieving business ethics goals and the impact of war on this process]. Pidpryyemnytstvo ta innovatsiyi, 28, 37-41.

Romanyuk, M. D., & Romanyuk, T. M. (2023). Vahomist vplyvu nematerialnykh chynnykiv na motivatsiyu personalu pidpryyemstva [The significance of the impact of intangible factors on employee motivation in the enterprise]. problemy rozvytku ekonomiky regionu, 19 (1), 329¬336.

UNHCR (2023). Situatsiya z bizenetsamy v Ukrayini. Portal operatyvnykh danykh. Available at: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine (accessed September 10, 2023).

Botelho, V., & Hägele, H. (2023). Integrating Ukrainian refugees into the euro area labour market. Available at: https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2023/html/ecb.blog.230301~3bb24371c8.en.html (accessed July 26, 2023).

Pishchulina, O., & Yurchyshyn, V. (2023). Migratsiyni proyavy ta vplyvy – uroky dlya Ukrayiny. Analitichna dopovid. Tsentr Razumkova, 3-5.

Pavlikha, N., Tsymbaliuk, I., & Uniga, O. (2018). Rozvytok ta rehulyuvannya rynku pratsi prykordonnoho rehionu [Development and regulation of the labor market in the border region]: monograph. Lutsk: Vezha-Druk, 223 p.

Pavlikha, N., Tsymbaliuk, I., & Uniga, O. (2018). Labour market development features in the European Union. The economy of Bulgaria and the European Union in the global word. Management, marketing and entrepreneurship, corporate control and business development in Bulgaria and in the EU. Collective Monographs of Scientific Articles. Sofia, 127-138.

Engler, P., MacDonald, M., Piazza, R., & Sher, G. (2020). Migration to Advanced Economies Can Raise Growth. IMF Blog. URL: https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2020/06/19/blog-weo-chapter4-migration-to-advanced-economies-can-raise-growth (accessed September 10, 2023).

Pavlikha, N. V., Tsymbaliuk, I. O., Uniga, O. V., Kotsan, L. M., Savchuk, A. Y. (2022). Ekonomika dobrobutu: rehulyuvannya dokhodiv naselennya ta rozvytok rynku pratsi [Economics of well-being: regulation of income and labor market development]: monograph. Lutsk: Vezha-Druk, 212 p. ISBN 978-966-940-435-0

Pavlikha, N.V., Tsymbaliuk, I.O., Khomyuk, N.L., Voychuk, M.V., Savchuk, A.Yu., Kolomechyuk, V.V., Tsymbaliuk, S.M. (2022). Bezpeka staloho rozvytku rehioniv ta terytorialnykh hromad Ukrayiny na zasadakh inklyuzyvnoho zrostannya: monograph. Lutsk: Vezha-Druk, 514 p.

Tsymbaliuk, I. (2023). Assessment of business risks under conditions of war. Rebuild Ukraine: sprava vsʹoho tsyvilizovanoho svitu: zbirnyk tez dopovidey II Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Lutsk, 15 bereznia 2023 r.). Ed. by N. V. Pavlikha. Lutsk: Vezha-Druk, 70¬73.

Переглядів статті: 161
Завантажень PDF: 139
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Цимбалюк, І., Хомюк, Н., & Зелінська, О. (2023). МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ТА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІД ЧАС ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-66
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають