НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОЕКТУВАННІ

Ключові слова: соціально-економічне проектування, бізнес-комунікації, соціальна економіка, управління бізнес-комунікаціями, ефективність бізнес-комунікацій, менеджмент соціально-економічних проектів

Анотація

Потреба у налагодженні ефективних механізмів комунікації соціальних суб’єктів при реалізації соціально-економічних проектів обґрунтовується необхідністю розвитку соціально орієнтованої економіки України. Стаття присвячена дослідженню питань формування, налагодження й удосконалення бізнес-комунікацій та оцінці їх ефективності при реалізації соціально-економічних проектів різного рівня складності. З використанням методів ретроспективного й перспективного аналізу доведено, що бізнес-комунікації стають одним із джерел формування конкурентних переваг у сучасному середовищі інформатизації суспільства. Показано, що налагодження ефективних бізнес-комунікацій забезпечує підвищення сукупних результатів реалізації соціально-економічного проекту, а в довгостроковій перспективі і максимізацію суспільної цінності й вартісної оцінки соціального проекту. Результати дослідження полягають у формуванні напрямів удосконалення бізнес-комунікацій при реалізації соціально-економічних проектів.

Посилання

Воронкова В. Г. Становлення інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за доби глобалізації: теоретико-методологічні та праксеологічні виміри : моногр. Запоріз. держ. інж. акад. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 270 с. URL: https://old-zdia.znu.edu.ua/index.php?page=3990&lang=ua

Гернего Ю. О. Технології фінансування соціальних проектів та грантмейкінг. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 18. С. 31–36. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.18.31

Данченко О. Б., Занора В. О. Проектний менеджмент: управління ризиками та змінами в процесах прийняття управлінських рішень : монографія. Черкаси : ПП Чабаненко Ю. А., 2019. 278 с. URL: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1235?mode=full

Комунікативні технології інформаційного суспільства : монографія / [А. І. Гусєв, Н. О. Довгань, О. В. Івачевська, Н. С. Малєєва, І. В. Петренко]; за наук. ред. А. І. Гусєва. Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. 142 c. URL: https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2020/10/GusevMonogr2020-maket.pdf

Кравчук І. І., Лавриненко С. О. Управління знаннями та бізнес-комунікаціями – актуальні тренди інноваційного розвитку сучасних організацій. Ефективна економіка. 2022. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9868 (дата звернення: 23.05.2023). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.1.4

Лавриненко С., Зелінська А., Бездітко О. Бізнес-комунікації та їх інноваційність в системі менеджменту підприємства. Економіка та суспільство. 2023. № 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-41

Мішина C. В., Мішин О. Ю. Науково-практичі засади соціального проектування. Ефективна економіка. 2020. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7620 (дата звернення: 24.05.2023). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.1.73

Панькова О. В., Касперович О. Ю. Формування ефективних комунікаційних стратегій взаємодії суб’єктів соціально-економічного розвитку в умовах цифрових трансформацій: методологічний аспект. Проблеми економіки. 2019. № 4. C. 200–208. URL: https://www.problecon.com/article/?year=2019&abstract=2019_4_0_200_208

Сазонова Т., Шарлай М. Соціальні проекти на рівні підприємства в сучасних умовах. Економіка та суспільство. 2023. № 50. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-10

Стрижко М., Ковалевська А. Концептуальні основи розробки соціальних проектів організацій. Молодий вчений, 2021. № 3 (91). С. 372–378. DOI https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-78

Voronkova V. H. (2017). Stanovlennia informatsiinoho suspilstva yak tsyvilizatsiinoi paradyhmy rozvytku suchasnoi Ukrainy za doby hlobalizatsii: teoretyko-metodolohichni ta prakseolohichni vymiry [Formation of the information society as a civilizational paradigm of the development of modern Ukraine in the era of globalization: theoretical, methodological and praxeological dimensions]. monohrafiya [a monograph]: Zaporiz. derzh. inzh. akad. Zaporizhzhia: ZDIA,. 270 р. Available at: https://old-zdia.znu.edu.ua/index.php?page=3990&lang=ua (in Ukrainian).

Gernego, Іu. (2019). Technologies of socxial projects financing and grantmaking. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 18, 31–36. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.18.31

Danchenko O. B., Zanora V. O. Proektnyi menedzhment: upravlinnia ryzykamy ta zminamy v protsesakh pryiniattia upravlinskykh rishen [Project management: managing risks and changes in management decision-making processes]: monohrafiya [a monograph]. Cherkasy: PP Chabanenko Yu. A., 2019. 278 р. Available at: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1235?mode=full (in Ukrainian).

Komunikatyvni tekhnolohii informatsiinoho suspilstva [Communicative technologies of the information society]: monohrafiia [a monograph] / [A. I. Husiev, N. O. Dovhan, O. V. Ivachevska, N. S. Malieieva, I. V. Petrenko]; za nauk. red. A. I. Husieva ; Natsionalna akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy, Instytut sotsialnoi ta politychnoi psykholohii. Kropyvnytskyi: Imeks-LTD, 2020. 142 р. Available at: https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2020/10/GusevMonogr2020-maket.pdf

Kravchuk, I. and Lavrinenko, S. (2022). Knowledge management and business communications are current trends in the innovative development of modern organization. Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, Аvailable at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9868 (Accessed 23 May 2023). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.1.4

Lavrynenko, S., Zelinska, A., Bezditko, O. (2023). Biznes-komunikatsii ta yikh innovatsiinist v systemi menedzhmentu pidpryiemstva [Business communications and their innovativeness in the enterprise management system]. Ekonomika ta suspilstvo, 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-41

Mishyna, S. and Mishyn, О. (2020). Scientific and practical basis of social projecting [Scientific and practical principles of social design]. Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1. Аvailable at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7620 (accessed 24 May 2023). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.1.73

Pankova O. V., Kasperovych O. Yu. (2019). Formuvannia efektyvnykh komunikatsiinykh stratehii vzaiemodii subiektiv sotsialno-ekonomichnoho rozvytku v umovakh tsyfrovykh transformatsii: metodolohichnyi aspekt [The formation of effective communication strategies for the interaction of the subjects of socio-economic development in the conditions of digital transformations: a methodological aspect]. Problemy ekonomiky, 4, 200–208. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-4-200-208

Sazonova, T., Sharlai, M. (2023). Sotsialni proekty na rivni pidpryiemstva v suchasnykh umovakh [Social projects at the enterprise level in modern conditions]. Ekonomika ta suspilstvo, 50. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-10

Stryzhko, M., Kovalevska, A. (2021). Kontseptualni osnovy rozrobky sotsialnykh proektiv orhanizatsii [Conceptual foundations of development of social projects of organizations]. Molodyi vchenyi, 3 (91), 372–378. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-78

Переглядів статті: 121
Завантажень PDF: 70
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Бортнік, С., Хомюк, Н., & Ющишина, Л. (2023). НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОЕКТУВАННІ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-44
Розділ
ЕКОНОМІКА