ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ключові слова: малі, середні і мікропідприємства, мале і середнє підприємництво, показники функціонування бізнесу, перспективи розвитку, державна підтримка

Анотація

Стаття присвячена аналізуванню функціонування малого і середнього підприємництва (МСП) з метою виявлення подальших тенденцій і перспектив його розвитку. Проаналізовано статистичні дані демографії МСП, основні показники його діяльності. Виявлено особливості функціонування малого бізнесу, а також його позитивні властивості, слабкі сторони. Доведено, що МСП слід розглядати як соціальну базу економічних реформ і основу стабілізації економіки у повоєнний час. Практична значимість результатів полягає у тому, що зважаючи на сьогоднішню активізацію державної підтримки усіх підприємств (включаючи великі і середні), доведено, що така підтримка повинна бути диференційованою за розмірами підприємств. Це забезпечить економію коштів, спрямованих на забезпечення такої підтримки, підвищить її адресність, дієвість і послідовність.

Посилання

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Статистичний щорічник України за 2020 рік / За ред. І. Є. Вернера. Київ: Державна служба статистики України, 2021. 455 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/11/Yearbook_2020.pdf

Статистичний збірник «Україна у цифрах, 2020» / Відпов. за випуск О. А. Вишневська. Київ: Державна служба статистики України, 2021. 46 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/zb_Ukraine%20in%20figures_20u.pdf

Горюнов Д., Кравченко О. Огляд малого і середнього підприємництва в Україні. Офіс розвитку малого і середнього підприємництва. 2020. URL: https://drive.google.com/file/d/1I2ckLnFpxcbePvy_ymQlJMi5Wci5RKxP/view

Сидорук І.С. Аналіз стану та проблеми розвитку малого підприємництва в Україні. Підприємництво та інновації. 2021. № 18. С. 67–72. URL: http://www.ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/441/428

Ситник Н.С., Козак С.І. Роль малого та середнього бізнесу на сучасному етапі розвитку економіки України. Причорноморські економічні студії. 2018. Випуск 26–1. С. 83–87. URL: http://bses.in.ua/journals/2018/26_1_2018/18.pdf

Крисак А.О., Мусятковська О.С. Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. Економiка та держава. 2018. № 12. С. 68–73. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/12_2018/16.pdf

Мірошник Р.О., Прокоп’єва У.О. Розвиток малого і середнього бізнесу в Україні: проблеми та перспективи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2020. Т. 4, № 1. С. 63–71. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2020/may/21613/maket200296-65-73_0.pdf

Красноносова О.М., Пономаренко Є.В., Харченко Р.В. Теорія та практика вибору перспективних напрямів розвитку малого бізнесу в Україні та світі. Бізнес інформ. 2021. № 11. С. 281–286.

Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2020 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2020]. / Za red. I. Ye. Vernera. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2021. 455 s.

Statystychnyi zbirnyk «Ukraina u tsyfrakh, 2020» [Statistical Collection "Ukraine in Figures, 2020"]./ Vidpov. za vypusk O. A. Vyshnevska. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2021. 46 p. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/zb_Ukraine%20in%20figures_20u.pdf

Horiunov D., Kravchenko O. (2020) Ohliad maloho i serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Overview of small and medium enterprises in Ukraine 2020]. Ofis rozvytku maloho i serednoho pidpryiemnytstva. Available at: https://drive.google.com/file/d/1I2ckLnFpxcbePvy_ymQlJMi5Wci5RKxP/view

Sydoruk I.S. (2021) Analiz stanu ta problemy rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [Analysis of the state and problems of small business development in Ukraine]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, no 18, pp. 67–72. Available at: http://www.ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/441/428

Sytnyk N.S., Kozak S.I. (2018) Rol maloho ta serednoho biznesu na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [The role of small and medium business at the present stage of development of Ukraine's economy]. Prychornomorski ekonomichni studii, no 26-1, pp. 83–87. Available at: http://bses.in.ua/journals/2018/26_1_2018/18.pdf

Krysak A.O., Musiatkovska O.S. (2018) Problemy ta perspektyvy rozvytku maloho biznesu v Ukraini [Problems and prospects of small business development in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava, no 12, pp. 68–73. Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/12_2018/16.pdf

Miroshnyk R.O., Prokopieva U.O. (2020) Rozvytok maloho i serednoho biznesu v Ukraini: problemy ta perspektyvy [Development of small and medium business in Ukraine: problems and prospects]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia «Problemy ekonomiky ta upravlinnia». T. 4, no 1, pp. 63–71. Available at: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2020/may/21613/maket200296-65-73_0.pdf

Krasnonosova O.M., Ponomarenko Ye.V., Kharchenko R.V. (2021) Teoriia ta praktyka vyboru perspektyvnykh napriamiv rozvytku maloho biznesu v Ukraini ta sviti [Theory and practice of choosing promising areas of small business development in Ukraine and the world]. Biznes inform, no 11, pp. 281–286.

Ofitsiinyi sait Kabinetu Ministriv Ukrainy. Available at: https://www.kmu.gov.ua/

Переглядів статті: 945
Завантажень PDF: 2411
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Бортнік, С. (2022). ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-46
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають