МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ САМОСТІЙНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІЙ

Ключові слова: місцеві бюджети, фінансова самостійність, конкурентоспроможність, дохідна частина бюджету, воєнний стан, територіальні громади, регіон, фінансове забезпечення, регіональний розвиток, аналіз бюджетів

Анотація

Актуальність дослідження полягає в постійних викликах, які ставляться перед територіями в умовах воєнного стану. Одним з ключових аспектів забезпечення сталого розвитку регіонів є їх фінансова самостійність та конкурентоспроможність, особливо в умовах фінансових труднощів. Стаття присвячена аналізу доходів місцевих бюджетів та визначенню їх ролі у забезпеченні фінансової самостійності й конкурентоспроможності територій України. Мета дослідження полягає в проведенні аналізу доходної частини місцевих бюджетів в Україні та встановленні основних тенденцій у період до початку війни та під час воєнного стану. Основне завдання полягає у визначенні ролі доходної частини бюджетів у забезпеченні фінансової самостійності та відновленні конкурентоспроможності регіонів у найбільш вразливий час. У статті розкрито сутність та функції місцевих бюджетів, зокрема, їх роль у забезпеченні фінансової стійкості та здатності забезпечувати потреби територіальних громад. Розглядається сутність конкурентоспроможності, яка визначається як здатність регіонів ефективно конкурувати на ринку, приваблювати інвестиції та забезпечувати стале економічне зростання. Також обговорюється поняття фінансової самостійності, яка вказує на здатність територіальних громад функціонувати без значної залежності від центрального уряду та забезпечувати свої фінансові потреби. Проаналізовано тенденції формування дохідної частини місцевих бюджетів в період до початку війни та під час воєнного стану. Детально проаналізовано структуру дохідної частини місцевих бюджетів та її складові. Виявлено вплив воєнного стану на фінансову стабільність регіонів та функціонування їх бюджетів. Також обґрунтовано можливі шляхи зміцнення фінансової самостійності та відновлення конкурентоспроможності в умовах воєнного стану. Результати дослідження можуть бути використані у процесі формування та виконання місцевих бюджетів, а також у фінансовому забезпеченні територіальних громад. Висновки за статтею підкреслюють важливість дохідної частини бюджетів у забезпеченні фінансової стійкості та конкурентоспроможності регіонів у воєнних умовах, а також вказують на необхідність подальших досліджень у цьому напрямі задля досягнення сталого розвитку територій у складних умовах.

Посилання

Варцаба В. І., Мулеса Е. В., Придко Р. О. Аналіз наповнення місцевих бюджетів України в умовах воєнного стану. Сучасні тенденції розвитку економіки і культури в Україні та світі, 2023. Вип. 1(1). С. 14-20.

Ломачинська І. А., Чуркіна І. Є. Децентралізація місцевих бюджетів в Україні: виклики в період війни. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки». 2022. № 20. С. 29–31.

Піхоцька О. М. Ющик Ю. В. Аналіз виконання бюджетів в період воєнного стану. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. 2022. Вип. 35. С. 25–32.

Єрьоменко А. Місцеві бюджети у системі фінансового забезпечення територіальних громад. Економічний вісник університету, 2023. Вип. 57. С. 132-137.

Канєва Т. В., Карпенко М. Ю. Доходи місцевих бюджетів як інструмент забезпечення соціально-економічного розвитку території. Проблеми економіки, 2023. Т. 55. Вип. 1. С. 185-191.

Мельник А. Підвищення конкурентоспроможності територіальних громад в умовах реалізації нової регіональної політики України. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2019. № 1. С. 21–36. DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.01.021

Економіка регіонів України в умовах війни: ризики та напрямки забезпечення стійкості: науково-аналітичне видання / наук. Ред Сторонянська І.З. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», 2022. 70 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).

Шматковська Т. О., Подзізей О. О. Концептуальні засади підвищення конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад. Економічний форум. 2020. № 4. С. 77–85.

Черевань І. В., Бородін Б. М. Перспективні зрушення регіонального розвитку в умовах воєнних викликів. Наукові перспективи, 2023. № 1(31). С. 190-199.

Верховна рада України. Бюджетний кодекс, 2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення 10 жовтня, 2023).

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (дата звернення 26 вересня, 2023).

Державний веб-портал бюджету для громадян, 2023. URL: https://openbudget.gov.ua/ (дата звернення 10 вересня, 2023).

Tsymbaliuk I. Assessment of business risks under conditions of war. Rebuild Ukraine: справа всього цивілізованого світу: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 15 березня 2023 р.). / За заг. ред. Н. В. Павліхи. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. C. 70-73.

Державна казначейська служба України. Річні звіти про виконання Державного бюджету України 2019. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2019-rik (дата звернення 26 вересня, 2023).

Міністерство фінансів України. Інформація про виконання місцевих бюджетів. 2023. URL: https://www.mof.gov.ua/ (дата звернення 20 жовтня, 2023).

Павліха Н., Цимбалюк І., Уніга О. Розвиток та регулювання ринку праці прикордонного регіону [Текст] : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 223 с.

Павліха Н. В., Цимбалюк І. О., Хомюк Н. Л., Войчук М. В., Савчук А. Ю., Коломечюк В. В., Цимбалюк С. М. Безпека сталого розвитку регіонів та територіальних громад України на засадах інклюзивного зростання: монографія. Луцьк : Вежа-Друк. 2022. 514 с.

Vartsaba V.I., Mulesa E.V. & Prydko R.O. (2023). Analiz napovnennya mistsevykh biudzhetiv Ukrayiny v umovakh voyennogo stanu [Analysis of Local Budget's Funding in Ukraine in Times of War]. Suchasni tendentsiyi rozvytku ekonomiky i kultury v Ukrayini ta sviti, no. 1(1), рр. 14-20 [in Ukrainian].

Lomachynska I. A. & Churkin I. E. (2022). Detsentralizatsiia mistsevykh biudzhetiv v Ukraini: vyklyky v period viiny [Decentralization of local budgets in Ukraine: challenges during the war]. International Scientific Journal "Grail of Science", no. 20, рр. 29-31 [in Ukrainian].

Pikhotska O. M. & Yushchyk Yu. V. (2022). Analiz vykonannia biudzhetiv v period voiennoho stanu [Analysis of budget implementation during the period of martial law]. Scientific Notes of the Lviv University of Business and Law. The series is economical. Legal series, no. 35, pp. 25-32 [in Ukrainian].

Yeromenko A. (2023). Mizhtsevi biudzhety u systemi finansovoho zabezpechennia terytorialnykh hromad [Local Budgets in the System of Financial Support for Territorial Communities]. Ekonomichnyi visnyk universytetu, no. 57, pp. 132-137 [in Ukrainian].

Kanyeva T. V. & Karpenko M. Yu. (2023). Dokhody mistsevykh biudzhetiv yak instrument zabezpechennya sotsialno-ekonomichnoho rozvytku terytorii [Revenues of Local Budgets as an Instrument for Ensuring Socio-Economic Development of the Territory]. Problemy ekonomiky, no. 55 (1), рр. 185-191 [in Ukrainian].

Mel'nyk A. (2019). Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti terytorial'nykh hromad v umovakh realizatsii novoi rehional'noi polityky Ukrayiny [Increasing the Competitiveness of Territorial Communities in the Context of Implementing Ukraine's New Regional Policy]. Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, no. 1, pp. 21-36 [in Ukrainian].

Shmatkovska T. O. & Podzizey O. O. (2020). Konzeptual'ni zasady pidvyshchennya konkurentospromozhnosti ob'ednanykh terytorial'nykh hromad [Conceptual Foundations of Enhancing the Competitiveness of United Territorial Communities]. Ekonomichnyi forum, no. 4, рр. 77-85 [in Ukrainian].

Storonyanska I.Z. (Ed.) (2022). Ekonomika rehioniv Ukrayiny v umovakh viyny: ryzyky ta napryamky zabezpechennya stiikosti: naukovo-analitychne vydannya [Economics of Ukraine's Regions in Times of War: Risks and Directions for Sustainability]. Lviv: DU “Instytut rehionalnykh doslidzhen im. M.I. Dolishnoho NAN Ukrayiny”, 70 р. (Seriya “Problemy rehionalnoho rozvytku”) [in Ukrainian].

Cherevan I. V. & Borodin B. M. (2023). Perspektyvni zrushennia rehionalnoho rozvytku v umovakh voiennykh vyklykiv [Promising Shifts in Regional Development in Times of Military Challenges]. Naukovi perspektyvy, no 1(31), рр. 190-199 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada Ukrayiny (2023). Biudzhetnyy kodeks [Supreme Council of Ukraine. Budget Code]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (accessed October 10, 2023).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2020). Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi strategiyi regionalnogo rozvytku na 2021-2027 roky [On the approval of the State Strategy for Regional Development for 2021-2027]: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 5 August 2020. No. 695. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (accessed September 26, 2023).

Derzhavnyy veb-portal byudzhetu dlya hromadyan (2023). [State Budget Web Portal for Citizens]. Available at: https://openbudget.gov.ua/ (accessed September 10, 2023).

Tsymbaliuk, I. (2023). Assessment of business risks under conditions of war. Rebuild Ukraine: sprava vsʹoho tsyvilizovanoho svitu: zbirnyk tez dopovidey II Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Lutsk, 15 bereznia 2023 r.). Ed. by N. V. Pavlikha. Lutsk: Vezha-Druk, 70-73.

Derzhavna kaznacheyska sluzhba Ukrayiny (2019). Richni zvity pro vykonannia Derzhavnogo byudzhetu Ukrayiny [State Treasury Service of Ukraine. Annual reports on the execution of the State Budget of Ukraine]. Available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2019-rik (accessed September 26, 2023).

Ministerstvo finansiv Ukrayiny (2023). Informatsiya pro vykonannia mistsevykh byudzhetiv [Information on the execution of local budgets]. Available at: https://www.mof.gov.ua/ (accessed October 20, 2023).

Pavlikha N., Tsymbaliuk I., & Uniga O. (2018). Rozvytok ta rehulyuvannya rynku pratsi prykordonnoho rehionu [Development and regulation of the labor market in the border region]: monograph. Lutsk: Vezha-Druk, 223 p. [in Ukrainian].

Pavlikha N. V., Tsymbaliuk I. O., Khomyuk N. L., Voychuk M. V., Savchuk A. Yu., Kolomechyuk V. V., Tsymbaliuk S.M. (2022). Bezpeka staloho rozvytku rehioniv ta terytorialnykh hromad Ukrayiny na zasadakh inklyuzyvnoho zrostannya: monograph. Lutsk: Vezha-Druk, 514 p. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 187
Завантажень PDF: 135
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Цимбалюк, І., Павліха, Н., & Корнелюк, О. (2023). МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ САМОСТІЙНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІЙ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-107
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ