МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ В УМОВАХ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, єврорегіональне співробітництво, регіон, механізм активізації, інструменти

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням активізації зовнішньоекономічної діяльності регіону. Запропоновано розроблений механізм активізації ЗЕД регіону в умовах єврорегіональної співпраці у контексті реалізації Угоди про асоціацію з Європейським Співтовариством. Систематизовано та проаналізовано структурні складові механізму активізації зовнішньоекономічної діяльності: рівні, ключові ланки, інструменти, принципи, фактори та методи внутрішнього та зовнішнього середовища, що здійснюють стимуляційний поштовх в інтенсифікації зовнішньоекономічної діяльності регіону. Ключовими методами визначено економічні методи, за допомогою яких здійснюється прогноз регіонального розвитку, зокрема виявлення позитивних та негативних тенденцій у зовнішньоекономічній діяльності, а також здійсненні корегування регіонального розвитку.

Посилання

Бабій І. В. (2016). Вплив факторів на забезпечення зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств. Економіка і суспільство: електронне наукове фахове видання, 3, 114–118. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-3

Білоусов О. М. (2012). Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності України. Вісник аграрної науки Причорномор’я, 2, 37–46.

Галляк Ю. Б. (2010). Міжнародна міжгалузева взаємодія в авіаційній галузі. Київ : ТОВ ПанТот, 268 с.

Гоблик В. В. (2017). Механізм становлення зовнішньоекономічних зв’язків в транскордонних регіонах в умовах європейської інтеграції України. Міжнародний науковий вісник, 3 (16), 135–157.

Гречишкіна О. О., Ковалев А. С. (2014). Податкові інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 8, 26–29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2014_8_7

Долішній М. І. (1997). Регіональна соціально-економічна політика (основні засади формування і розвитку). Регіональна економіка, 2, 20–21.

Єрмакова О. А. (2016). Інструменти державної інноваційної політики України в контексті впровадження європейського досвіду. Механізм регулювання економіки, 1, 85–96.

Калашник М. В. (2014). Механізм активізації зовнішньоекономічної діяльності регіонів України. Вісн. Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія: Економіка, 19, 2(1), 108–112.

Кобиляцький О. (2011). Актуальність використання інструментів маркетингу території. Електронний журнал «Ефективна економіка», 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_12_43

Лех Г. А., Ангелко І. В. (2008). Трудова міграція закордон як спосіб додаткового отримання доходів. Науковий вісник НЛТУ України, (18), 127–133. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/18_4/127_ Lech_18_4.pdf.

Макаренко П., Мірошник Л. (2003). Концептуальні основи оцінки ефективності економічної політики держави. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Сер. Економіка і підприємництво, 3, 53–66.

Мішин Ю. Р. (2015). Довіра в структурі соціальної взаємодії. Економіка та держава, 1, 47–50. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2015_1_14

Роїк Н. Інституційна транскордонна співпраця в контексті розширення ЄС: проблеми та перспективи Карпатського єврорегіону. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_43/Gileya43/P29_doc.pdf

Стельмащук А. М. (2000). Державне регулювання економіки: навч. посібник. Тернопіль: ТАНГ, 315 с.

Чучка І. М., Жуков С. (2008). Вдосконалення механізму транскордонного співробітництва на маркетингових засадах. Збір. наук. праць за підсумками конференції (Польща, м. Жешів, 12–14 травня 2008 р.) (с. 108–115). Жешув.

Babii, I. V. (2016). Vplyv faktoriv na zabezpechennia zovnishnoekonomichnoi diialnosti promyslovykh pidpryiemstv [The influence of factors on the foreign economic activity of industrial enterprises]. Ekonomika i suspilstvo: elektronne naukove fakhove vydannia – Economics and Society: electronic research issue, 3, 114–118. Retrieved from http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-3 [in Ukrainian].

Bilousov, O. M. (2012). Mytno-taryfne rehuliuvannia zovnishnoekonomichnoi diialnosti Ukrainy [Customs and Tariff of foreign economic activity regulation of Ukraine]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria – Agrarian Science Bulletin of the Black Sea Region, 2, 37–46 [in Ukrainian].

Halliak, Yu. B. (2010). Mizhnarodna mizhhaluzeva vzaiemodiia v aviatsiinii haluzi [International cross-industry interaction in the aviation industry]. Kyiv: TOV PanTot, 268 [in Ukrainian].

Hoblyk, V. V. (2017). Mekhanizm stanovlennia zovnishnoekonomichnykh zviazkiv v transkordonnykh rehionakh v umovakh yevropeiskoi intehratsii Ukrainy [The mechanism of foreign economic relations formation in cross-border regions under the European integration of Ukraine]. Mizhnarodnyi naukovyi visnyk – International Scientific Bulletin, 3 (16), 135–157 [in Ukrainian].

Hrechyshkina, O. O., Kovalev A. S. (2014). Podatkovi instrumenty rehuliuvannia zovnishnoekonomichnoi diialnosti v Ukraini [Tax regulating toolkits for foreign economic activity in Ukraine]. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia – Bulletin of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 8, 26–29. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2014_8_7 [in Ukrainian].

Dolishnii, M. I. (1997). Rehionalna sotsialno-ekonomichna polityka (osnovni zasady formuvannia i rozvytku) [Regional socio-economic policy (basic principles of formation and development)]. Rehionalna ekonomika – Regional Economy, 2, 20–21 [in Ukrainian].

Yermakova, O. A. (2016). Instrumenty derzhavnoi innovatsiinoi polityky Ukrainy v konteksti vprovadzhennia yevropeiskoho dosvidu [Instruments of state innovation policy of Ukraine in the context of European experience implementation]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky – Mechanism of Economic Regulation, 1, 85–96 [in Ukrainian].

Kalashnyk, M. V. (2014). Mekhanizm aktyvizatsii zovnishnoekonomichnoi diialnosti rehioniv Ukrainy [The mechanism of foreign economic activity activation of the Ukrainian regions]. Visn. Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova. Seriia: Ekonomika – Scientific journal of Odessa I. I. Mechnikov National University: Economics, 19, 2(1), 108–112 [in Ukrainian].

Kobyliatskyi, O. (2011). Aktualnist vykorystannia instrumentiv marketynhu terytorii [Topicality of the area marketing tools use]. Elektronnyi zhurnal Efektyvna ekonomika – Efficient Economy, 12. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_12_43 [in Ukrainian].

Lekh, H. A., Anhelko, I. V. (2008). Trudova mihratsiia zakordon yak sposib dodatkovoho otrymannia dokhodiv [Labor migration abroad as a way of obtaining additional income]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, (18), 127–133. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/18_4/127_ Lech_18_4.pdf [in Ukrainian].

Makarenko, P., Miroshnyk, L. (2003). Kontseptualni osnovy otsinky efektyvnosti ekonomichnoi polityky derzhavy [Conceptual bases for evaluating the efficiency of the state's economic policy.]. Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Biznes-navihator». Ser. Ekonomika i pidpryiemnytstvo – Scientific and Practical Journal «Business Navigator», 3, 53–66 [in Ukrainian].

Mishyn, Yu. R. (2015). Dovira v strukturi sotsialnoi vzaiemodii [Trust in the structure of social interaction]. Ekonomika ta derzhava – Economucs and Government, 1, 47–50. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2015_1_14 [in Ukrainian].

Roik, N. Instytutsiina transkordonna spivpratsia v konteksti rozshyrennia YeS: problemy ta perspektyvy Karpatskoho yevrorehionu [Institutional cross-border cooperation in the context of EU enlargement: issues and prospects of the Carpathian Euroregion]. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_43/Gileya43/P29_doc.pdf [in Ukrainian].

Stelmashchuk, A. M. (2000). Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky: navch. Posibnyk [State regulation of the economy]. Ternopil: TANH, 315 [in Ukrainian].

Chuchka I. M., Zhukov, S. (2008). Vdoskonalennia mekhanizmu transkordonnoho spivrobitnytstva na marketynhovykh zasadakh [Improvement of the cross-border cooperation mechanism in the context of marketing]. Zbir. nauk. prats za pidsumkamy konferentsii (Polshcha, m. Zheshiv, 12–14 travnia 2008 r.) (s. 108–115). Zheshuv – Scientific Papers of the International Conference (Poland, Rzeszów, May 12–14, 2008) (pp. 108–115). Rzeszów [in Ukrainian].

Переглядів статті: 135
Завантажень PDF: 135
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Зелінська, О. (2022). МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ В УМОВАХ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-32
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ