СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Ключові слова: фондовий ринок, ринок корпоративних цінних паперів, цінні папери, акції, облігації, емісійна діяльність

Анотація

Стаття присвячена оцінці сучасного стану ринку корпоративних цінних паперів в Україні. В статті досліджено стан і проблеми функціонування важливого сегменту фондового ринку – ринку корпоративних цінних паперів. Метою роботи є дослідження динаміки та структури ринку корпоративних цінних паперів в Україні, а також можливостей і перспектив розвитку цього сегменту фондового ринку в сучасних умовах. Розглянуто динаміку випуску цінних паперів в Україні за 2018-2022 рр. Обґрунтовано необхідність детального вивчення і аналізу кількісних і якісних параметрів обігу акцій та облігацій як основних видів корпоративних цінних паперів. На прикладі базових показників проаналізовано сучасний стан ринку акцій та облігацій, їх структура, встановлені позитивні та негативні тенденції функціонування, виявлено чинники, що обумовлюють динаміку зміни кон’юнктури. Зазначені ключові компоненти розвитку вітчизняного ринку корпоративних цінних паперів.

Посилання

Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. В 2-х томах. Киев : Ника-Центр, Эльга, 2007. 1324 с.

Арич М.І., Дем’яненко І.В. Сучасний стан, ризики та перспективи торгівлі цінними паперами в Україні. Наукові праці НУХТ. 2022. Том 28, № 3. С. 32–43.

Кужелєв М.О., Стабіас С.М. Пріоритети розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні: монографія. Київ : «Центр учбової літератури», 2020. 176 с.

Лаптєв В.Г., Білаш А.В. Особливості розміщення корпоративних цінних паперів в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 55–60.

Татарин Н.Б., Бундз Н.Б., Кравчук А.С. Фондовий ринок України: сучасний стан та проблеми розвитку. Молодий вчений. 2021. № 3(91). С. 379–383.

Танклевська Н.С., Ярмоленко В.В. Сучасний стан та проблеми функціонування фондового ринку в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9040 (дата звернення: 20.05.2023).

Шарова С.В. Проблеми ринку корпоративних цінних паперів як ефективного інструменту залучення фінансових ресурсів. Управління змінами та інновації. 2021. № 1. С. 76–80.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/ (дата звернення 21.05.2023).

Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 22.05.2023).

Blank Y.A. (2007) Osnovі ynvestycyonnogho menedzhmenta [Fundamentals of investment management]. V 2-kh tomakh. Kyev : Nyka-Tsentr, Elha. (in Russian)

Arych M.I., & Demjanenko I.V. (2022) Suchasnyj stan, ryzyky ta perspektyvy torghivli cinnymy paperamy v Ukrajini [Current state, risks and prospects of securities trading in Ukraine]. Naukovi praci NUKhT, Tom 28, vol. 3, pp. 32–43. (in Ukrainian)

Kuzheljev M.O., & Stabias S.M. (2020) Priorytety rozvytku rynku korporatyvnykh cinnykh paperiv v Ukrajini: monoghrafija [Priorities for the development of the corporate securities market in Ukraine]. Kyiv: «Centr uchbovoji literatury». (in Ukrainian)

Laptjev V.Gh., & Bilash A.V. (2018) Osoblyvosti rozmishhennja korporatyvnykh cinnykh paperiv v Ukrajini [Features of corporate securities placement in Ukraine]. Investyciji: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 55–60. (in Ukrainian)

Tataryn N.B., Bundz N.B., & Kravchuk A.S. (2021) Fondovyj rynok Ukrajiny: suchasnyj stan ta problemy rozvytku [Stock market of Ukraine: current state and problems of development]. Molodyj vchenyj, vol. 3 (91), pp. 379–383. (in Ukrainian)

Tanklevsjka N.S., & Jarmolenko V.V. (2021) Suchasnyj stan ta problemy funkcionuvannja fondovogho rynku v Ukrajini [Current situation and problems of stock market functioning in Ukraine]. Efektyvna ekonomika, vol. 7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9040 (accessed May 20, 2023). (in Ukrainian)

Sharova S.V. (2021) Problemy rynku korporatyvnykh cinnykh paperiv jak efektyvnogho instrumentu zaluchennja finansovykh resursiv [Problems of the rink of corporate collective papers as an effective inventor of financing of financial resources]. Upravlinnja zminamy ta innovaciji, vol. 1, pp. 76–80. (in Ukrainian)

Nacionaljna komisija z cinnykh paperiv ta fondovogho rynku [National Securities and Stock Market Commission]. Available at: https://www.nssmc.gov.ua/ (accessed May 21, 2023).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny [The State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/ (accessed May 22, 2023). (in Ukrainian)

Переглядів статті: 448
Завантажень PDF: 429
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Пілявоз, Т., Глущенко, Л., & Коваль, Н. (2023). СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-56
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають