ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ В УПРАВЛІННІ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ

  • Тамара Гуренко Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0003-2227-1488
Ключові слова: облік, аналіз, інструментарій, управління стратегія

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення інструментарію щодо обліково-аналітичного забезпечення управління стратегією підприємств агробізнесу. Значна увага приділена розширенню поняття «інструментарій» в системі обліково-аналітичного забезпечення. Розглянуто види інструментарію, як обліковий та аналітичний, розкрито їх складові. Визначені об’єкти для ведення обліку і здійснення аналізу суб’єктами господарювання на рівні відповідних служб, структурних підрозділів, центрів відповідальності, які отримують основну інформацію з різних інформаційних джерел. Проаналізовано та систематизовано методичні прийоми обліково-аналітичного забезпечення як інструментарію стратегічного управління підприємств агробізнесу з урахуванням вимог сучасного стану. Воєнні дії в країні, втрата частини сільськогосподарських земель, руйнування, призвели до втрат частини бізнесу або припинення їх діяльності. Такі проблемні питання потребують прийняття сучасних управлінських рішень щодо відновлення підприємств аграрного бізнесу в післявоєнний період.

Посилання

Гладій І.О. Обліково-аналітичне забезпечення в процесі реалізації стратегії підприємства. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. 2017. № 5 (10). С. 136–139. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/10_2017/21.pdf (дата звернення: 11.05.2023).

Куцик П.О., Головацька С.І. Теоретико-методичні засади обліково-інформаційного забезпечення стратегічного управління витратами підприємства. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. 2019. № 25. С. 25–32. URL: http://www.journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/7 (дата звернення: 18.04.2023).

Романчиков В.І. Основи наукових досліджень : навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 254 с.

Стратегічний менеджмент : навч. посібник / О.Д. Гудзинський, С.М. Судомир, Т.О. Гуренко, Ю.С. Гудзинська, М.Р. Судомир. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2020. 314 с.

Титенко Л.В. Напрями формування концептуальної моделі обліково-аналітичного забезпечення системи стратегічного менеджменту. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент, 2017. № 28. С. 234–238. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/28-2017/49.pdf (дата звернення: 11.05.2023).

Gladii, I.O. (2017). Oblicovo-analitichne zabezpechennia v protsesi realizatsii strategii pidpriemstva [Accounting and analytical support in the process of implementing the company's strategy]. Buhgalterskij oblik, analiz ta audit, 5 (10), 136–139. Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/10_2017/21.pdf (accessed May 11, 2023) [in Ukrainian].

Kutsik, P.O., Golovatska, C.I. (2019). Tejretiko-metodichns zasadi oblicovo-informstsijnogo zabezpechennia strategichnogo upravlinnia vitratami pidpriemstva [Theoretical and methodological principles of accounting and information provision of strategic cost management of the enterprise]. Buhgalterskij oblik, analiz ta audit, 25, 25–32. Available at: http://www.journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/7 (accessed April 18, 2023) [in Ukrainian].

Romanchikov, V.I. (2007). Osnovi naukovih doslildzen [Basics of the scientific research]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literature. [in Ukrainian]

Strategichnii menedgment (2020). [Strategic management]. O.D. Gudzinskij, S.M. Sudomir, T.O. Gurenko, Yu.S. Gudzinska, M.R. Sudomir. Ternopil: FOP Palianitsa V.A. [in Ukrainian].

Titenko, L.V. (2017). Napriami formuvannia kontseptualnoi modeli oblicovo-analitichnogo zabezpechennia sistemi strategichnogo management [Directions of forming a conceptual model of accounting and analytical support of the strategic management system]. Naukovij visnik Mizhnarodnogo gumanitarnogo universitetu. Seria: Ekonomika i menedzment, 28, 234–238. Available at: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/28-2017/49.pdf (accessed May 11, 2023) [in Ukrainian]

Переглядів статті: 83
Завантажень PDF: 53
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Гуренко, Т. (2023). ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ В УПРАВЛІННІ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-34
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ