ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ВІЙНИ

Ключові слова: менеджмент, криза, команда, адаптивність, війна

Анотація

В умовах війни менеджмент піддається трансформації, оскільки воєнні конфлікти створюють унікальні виклики та обмеження для управлінських процесів. Метою дослідження є вивчення процесу трансформації менеджменту в умовах війни та визначення набору навичок, методів та стратегій, які є вирішальними для успішного управління в цих умовах. Дослідження базується на аналізі літератури та досвіду, що стосується управління в умовах війни. Використовуються методи аналізу, порівняння та синтезу для зрозуміння та визначення основних аспектів трансформації менеджменту. Дослідження підтверджує, що управління у воєнний час вимагає унікального набору навичок та підходів, відмінних від звичайного антикризового менеджменту. Висвітлені завдання, які включають управління перебоями, реструктуризацію ієрархічних моделей, управління перервами у виробництві та потребу у реформуванні організаційних структур. Виявлено значення чітких математичних моделей та розробки стратегій пом'якшення наслідків для підтримки операційної стабільності. Ключовими факторами успіху є швидке прийняття рішень, адаптація до змінюваних обставин та збереження ефективних комунікаційних зв'язків з командою. Хоча не існує універсального рішення, дотримання основних принципів дозволяє керівникам успішно орієнтуватися в умовах війни та спрямовувати свої організації на досягнення стійкості та успіху. Дослідження здійснює практичний внесок у розуміння трансформації менеджменту в умовах війни. Результати дослідження можуть бути використані керівниками організацій для орієнтації в умовах війни, розробки стратегій та практичних підходів для досягнення стійкості та успіху.

Посилання

Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах війни та післявоєнної відбудови України : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. Тернопіль : ЗУНУ, 2022. 571 с.

Ватченко Б., Шаранов Р. Антикризове управління підприємством в умовах війни. Економічний простір. 2022. № 182. С. 38–43. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-5

Кучер Д. Менеджмент під час війни: стратегія управління для виживання та розвитку. Mind, 2023. URL: https://mind.ua/openmind/20256930-menedzhment-pid-chas-vijni-strategiya-upravlinnya-dlya-vizhivannya-ta-rozvitku

Менеджмент і безпека в умовах війни: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали-науково-практичної інтернет-конференції (м. Львів, 13 травня 2022 року). Львів : ЛьвДУВС, 2022. 348 с.

Нігуренко А. С. Кризовий менеджмент в умовах війни. Економіко-правовий розвиток сучасної України : матеріали XІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, що присвячена 25-й річниці з дня заснування Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 25 листопада 2022 р.). Одеса, 2022. С. 157-159.

Синько О. Бути менеджером в умовах війни. Менеджмент, 2022. URL: https://www.management.com.ua/hrm/hrm360.html

Смирнов Є.В. Менеджмент МСБ в умовах війни: функціональний аспект. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ : КНЕУ, 2022, С. 82–86. URL: https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/39070

Український бізнес під час війни. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2023. URL: http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=7140

Aktyualni problemy menedzhmentu ta publichnogo upravlinnia v umovakh viiny ta pisliavoiennоi vidbudovy Ukrainy: materialy dop. Vseukr. nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uchastiu [Current Issues in Management and Public Administration in the Conditions of War and Post-War Reconstruction of Ukraine: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with International Participation]. (2022). Ternopil: ZUNU.

Vatchenko, B., & Sharanov, R. (2022). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh viiny [Crisis Management of Enterprises in Times of War]. Ekonomichnyi prostir, (182), 38–43. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-5

Kucher, D. (2023). Menedzhment pid chas viiny: stratehiia upravlinnia dlia vyzhyvannia ta rozvytku [Management During War: Management Strategy for Survival and Development]. Mind. Available at: https://mind.ua/openmind/20256930-menedzhment-pid-chas-vijni-strategiya-upravlinnya-dlya-vizhivannya-ta-rozvitku

Menedzhment i bezpeka v umovakh viiny: teoretychni ta prykladni aspekty: materialy-naukovo-praktychnoi internet-konferentsii (m. Lviv, 13 travnia 2022 roku) [Management and Security in Times of War: Theoretical and Applied Aspects: Proceedings of the Scientific-Practical Internet Conference (Lviv, May 13, 2022)]. (2022). Lviv: LvDUVS.

Nihurenko, A. S. (2022). Kryzovyi menedzhment v umovakh viiny [Crisis Management in Times of War]. Ekonomiko-pravovyi rozvytok suchasnoi Ukrainy: materialy XI Vseukrainskoi naukovoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh, shcho prysviachena 25-yi richnytsi z dnia zasnuvannia Natsionalnoho universytetu "Odeska yurydychna akademiia" (m. Odesa, 25 lystopada 2022 r.) (pp. 157-159). Odesa.

Synko, O. (2022). Buty menedzherom v umovakh viiny [Being a Manager in Times of War]. Menedzhment. Available at: https://www.management.com.ua/hrm/hrm360.html

Smyrnov, Ye. V. (2022). Menedzhment MSB v umovakh viiny: funktsionalnyi aspekt [SME Management in Times of War: Functional Aspect]. Stratehichni imperatyvy suchasnoho menedzhmentu: zb. materialiv VI Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 82-86). Kyiv: KNEU.

Ukrainskyi biznes pid chas viiny [Ukrainian Business in Times of War]. (2023). Institut ekonomichnykh doslidzhen ta politychnykh konsultatsii. Available at: http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=7140

Переглядів статті: 538
Завантажень PDF: 237
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Копчак, Ю., Матвеєв, М., & Пугачов, В. (2023). ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-24
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають