МИТНІ ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

  • Вікторія Мирончук Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0002-1720-4558
  • Микола Матвеєв Національний лісотехнічний університет України https://orcid.org/0000-0003-3175-7324
  • Наталія Голомша Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0003-3719-9968
Ключові слова: итна політика, митні процедури, зовнішньоекономічна діяльність, воєнний стан, митне оформлення і митний контроль, справляння митних платежів

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням реалізації митної політики України, яка може бути детермінована як основний напрям різновекторної стратегії управління зовнішньоекономічною активністю держави, а також інструментам її забезпечення – сукупності регламентованих нормативно-правовими документами митних процедур. Вітчизняне законодавства визначає, що такими процедурами є митний контроль, оформлення, а також порядок справляння відповідних податків і платежів. Беззаперечним є факт, що уповноважені органи влади мають прагнути до досягнення досконалості механізму реалізації митних процедур задля збереження збалансованості між сукупністю факторів: протекцією національного товаровиробника, стимулюванням зовнішньоекономічної активності бізнесу, а також підтримкою громадян і ЗСУ (аналізуючи проблематику у світлі актуальних воєнних подій). Контекст війни ускладнює виконання даного завдання, що зумовлює потребу у проведенні дослідження проблематики, зокрема аспектів організації митних процедур в умовах безпрецедентного для незалежної України воєнного стану. Відповідно, дана робота є оригінальним дослідженням змін в організації митних процедур забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, що внесені у законодавство та митну практику під час дії воєнного стану в Україні. Дослідження проблематики здійснювалось завдяки застосуванню методів порівняння, абстракції, аналізу та узагальнення, методу структурного дослідження. В результаті проведеної роботи було детерміновано сутність митних процедур забезпечення зовнішньоекономічної діяльності України, складові елементи, що передбачені діючим законодавством до реалізації митними органами під час перетину товарів через митний кордон України; авторами було закцентовано увагу на змінах у практиці забезпечення даних процедур в умовах війни.

Посилання

Несторишен І. В., Бережнюк І. Г., Брендак А. І. Система управління митними ризиками в контексті спрощення митних процедур. Modern Economics. 2020. №22 (2020). С. 59–63. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V22(2020)-09

Федоришина Л., Фрадинський О. Загрози і виклики перед митною системою України в умовах пандемії. Перспективи розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 20 трав. 2020 р.). Тернопіль : ТНЕУ, 2020. С. 136–138.

Авраменко Н. Л., Дорошенко Т. М., Матвеєв М. Е. Проблеми митного контролю в контексті європейської інтеграції України. Економіка та держава. 2022. № 1. С. 55–60. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.1.55

Модернізація податкової та митної політики в інституціональному забезпеченні розвитку економіки України: монографія / К. О. Ващенко, П. В. Пашко, С. В. Онишко та ін. ; за наук. ред. д.е.н., проф. П. В. Пашка, д.е.н., проф. С. В. Онишко. Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 518 с.

Розвиток митної політики України в контексті реалізації економічної функції держави : монографія / Гребельник О. П., Пашко П. В., Шевчук С. В., Сушкова О. Є. та ін.; за ред. д.е.н., проф. О. П. Гребельника. Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. 266 с.

Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI. Офіційний вісник України. 2012. № 32. С. 9. Ст. 1175.

Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція): Конвенція Ради Митного Співробітництва від 18.05.1973. Офіційний вісник України. 2011. № 71. № 18. Ст. 727. С. 244. Ст. 2711.

Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю: Розпорядження КМУ №188-р від 26.02.2022. Офіційний вісник України. 2022. № 20. С. 20. Ст. 1068.

Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації: Постанова КМУ №426 від 09.04.2022. Офіційний вісник України. 2022. № 33. С. 256. Ст. 1785.

Деякі питання здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, зокрема транспортних засобів, в умовах воєнного стану: Постанова КМУ №330 від 20.03.2022. Офіційний вісник України. 2022. № 26. С. 75. Ст. 1417.

Деякі питання митного оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію України у період дії воєнного стану: Постанова КМУ №236 від 09.03.2022. Офіційний вісник України. 2022. № 25. С. 330. Ст. 1318.

Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення: Постанова КМУ №1807 від 20.11.2003. Офіційний вісник України. 2003. № 48. С. 14. Ст. 2506.

Про перелік товарів критичного імпорту: Постанова КМУ №153 від 24.02.2022. Офіційний вісник України. 2022. № 29. С. 7. Ст. 1562.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану: Закон України №2142-IX від 24.03.2022. Офіційний вісник України. 2022. № 32. С. 34. Ст. 1693.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування: Проєкт Закону України №7418-3 від 09.06.2022. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39767 (дата звернення: 14.06.2022).

Прем’єр-міністр: Уряд схвалив законопроект про розмитнення авто в Дії – новий сервіс фактично не має аналогів у світі. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-uryad-shvaliv-zakonoproekt-pro-rozmitnennya-avto-v-diyi-novij-servis-faktichno-ne-maye-analogiv-u-sviti (дата звернення: 14.06.2022).

Nestoryshen I., Berezhnyuk I., Brendak A. (2020) Systema upravlinnja mytnymy ryzykamy v konteksti sproshhennja mytnyh procedur [Customs Risk Management System in the Context of Clearance of Customs Procedures], Modern Economics, vol. 22 (2020), pp. 59–63. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V22(2020)-09 (in Ukrainian)

Fedoryshyna L., Fradynskyj O. (2020) Zagrozy i vyklyky pered mytnoju systemoju Ukrainy v umovah pandemii [Threats and challenges to the customs system of Ukraine in a pandemic]. Proceedings from PDSBGE 20: Mizhnarodna naukovo-praktichna konferenciya «Perspektyvy rozvytku nauky i biznesu v globalnomu seredovyshhi – 2020» – The International Scientific and Practical Conference «Prospects for the development of science and business in the global environment – 2020» (Ternopil, May 20th, 2020) (pp. 136–138). Ternopil: TNEU. (in Ukrainian)

Avramenko N., Doroshenko Т., Matveyev M. (2022) Problemy mytnogo kontrolju v konteksti jevropejskoi integracii Ukrainy [Problems of customs control in the context of Ukraines european integration]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, vol. 1, pp. 55–60. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.1.55 (in Ukrainian)

Vashhenko K. O., Pashko P. V., Onyshko S. V. et al. (2020) Modernizacija podatkovoi ta mytnoi polityky v instytucionalnomu zabezpechenni rozvytku ekonomiky Ukrainy [Modernization of tax and customs policy in the institutional support of Ukraines economy]. P. V. Pashko, S. V. Onyshko (Eds.). Universytet DFS Ukrainy, Irpin, Ukraine. (in Ukrainian)

Grebelnyk O. P., Pashko P. V., Shevchuk S. V., Sushkova O. Je (2021) Rozvytok mytnoi polityky Ukrainy v konteksti realizacii ekonomichnoi funkcii derzhavy [Development of customs policy of Ukraine in the context of realization of economic function of the state]. O. P. Grebelnyk (Ed.). Universytet DFS Ukrainy, Irpin, Ukraine. (in Ukrainian)

Mytnyj kodeks Ukrainy: pryiniatyi 13.03.2012 roku №4495-VI [Customs Code of Ukraine from March 13 2012, №4495-VI]. Oficijnyj visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 2012, vol. 32, p. 9, art. 1175. (in Ukrainian)

Mizhnarodna konvencija pro sproshhennja i garmonizaciju mytnyh procedur (Kiotska konvencija): Konvencija Rady Mytnogo Spivrobitnyctva pryiniatа 18.05.1973 roku [International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (Kyoto Convention) from May 18 1973]. Oficijnyj visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 2011, vol. 71, vol. 18, art. 727, p. 244, art. 2711.

Rozporjadzhennja KMU Pro tymchasove zakryttja dejakyh punktiv propusku cherez derzhavnyj kordon ta punktiv kontrolju: pryiniate 26.02.2022 roku №188-r [Order of the Cabinet of Ministers on temporary closure of some checkpoints across the state border and checkpoints from February 02 2022, №188-r]. Oficijnyj visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 2022, vol. 20, p. 20, art. 1068. (in Ukrainian)

Postanova KMU Pro zastosuvannja zaborony vvezennja tovariv z Rosijskoi Federacii: pryiniata 09.04.2022 roku №426 [Resolution of the Cabinet of Ministers on the application of the ban on the import of goods from the Russian Federation from April 09 2022, №426]. Oficijnyj visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 2022, vol. 33, p. 256, art. 1785. (in Ukrainian)

Postanova KMU Pro dejaki pytannja zdijsnennja mytnogo kontrolju ta mytnogo oformlennja tovariv, zokrema transportnyh zasobiv, v umovah vojennogo stanu: vid 20.03.2022 roku №330 [Resolution of the Cabinet of Ministers on the some issues of customs control and customs clearance of goods, including vehicles, in martial law from March 20 2022, №330]. Oficijnyj visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 2022, vol. 26, p. 75, art. 1417. (in Ukrainian)

Postanova KMU Pro dejaki pytannja mytnogo oformlennja okremyh tovariv, shho vvozjatsja na mytnu terytoriju Ukrainy u period dii vojennogo stanu: pryiniata 09.03.2022 №236 [Resolution of the Cabinet of Ministers on some issues of customs clearance of certain goods imported into the customs territory of Ukraine during martial law from March 09 2022, №236]. Oficijnyj visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 2022, vol. 25, p. 330, art. 1318. (in Ukrainian)

Postanova KMU Pro zatverdzhennja Porjadku zdijsnennja derzhavnogo kontrolju za mizhnarodnymy peredachamy tovariv vijskovogo pryznachennja: pryiniata 20.11.2003 №1807 [Resolution of the Cabinet of Ministers on the approval of the Procedure for state control over international transfers of military goods from November 20 2003, №1807]. Oficijnyj visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 2003, vol. 48, p. 14, art. 2506. (in Ukrainian)

Postanova KMU Pro perelik tovariv krytychnogo importu: pryiniata 24.02.2022 roku №153 [Resolution of the Cabinet of Ministers on the list of critical import goods from February 24 2022, №153]. Oficijnyj visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 2022, vol. 29, p. 7, art. 1562. (in Ukrainian)

Zakon Ukrainy Pro vnesennja zmin do Podatkovogo kodeksu Ukrainy ta inshyh zakonodavchyh aktiv Ukrainy shhodo vdoskonalennja zakonodavstva na period dii vojennogo stanu: pryiniatyi 24.03.2022 roku №2142-IX [Law of Ukraine On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Other Legislative Acts of Ukraine Concerning the Improvement of Legislation for the Period of Martial Law from March 24 2022, №2142-IX]. Oficijnyj visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 2022, vol. 32, p. 34, art. 1693. (in Ukrainian)

Projekt Zakonu Ukrainy Pro vnesennja zmin do Podatkovogo kodeksu Ukrainy ta inshyh zakonodavchyh aktiv Ukrainy shhodo peregljadu okremyh pilg z opodatkuvannja: pryiniatyi 09.06.2022 roku №7418-3 [Draft Law of Ukraine On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Other Legislative Acts of Ukraine Concerning the Revision of Certain Tax Privileges from June 09 2022, №7418-3], available at: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39767 (accessed at 14 June 2022).

Premjer-ministr: Urjad shvalyv zakonoproekt pro rozmytnennja avto v Dii – novyj servis faktychno ne maje analogiv u sviti [The Prime Minister: The government has approved a bill on customs clearance of cars in Action – the new service has virtually no analogues in the world], available at: https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-uryad-shvaliv-zakonoproekt-pro-rozmitnennya-avto-v-diyi-novij-servis-faktichno-ne-maye-analogiv-u-sviti (accessed at 14 June 2022).

Переглядів статті: 640
Завантажень PDF: 504
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Мирончук, В., Матвеєв, М., & Голомша, Н. (2022). МИТНІ ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-43
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ