ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

  • Наталія Прокопенко ПВНЗ «Європейський університет» https://orcid.org/0000-0001-6753-8831
  • Вікторія Мирончук Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0002-1720-4558
  • Інеса Шепель Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Кропивницький) https://orcid.org/0000-0002-6728-5579
Ключові слова: банківська система, кібератака, ризик-менеджмент, діджиталізація, кредитування

Анотація

Стаття присвячена визначенню основних засад функціонування банківської системи України в умовах воєнного стану. Актуальність дослідження полягає в необхідності забезпечення стабільної роботи банківської системи, яка є стратегічно важливою для держави та громадян. Мета статті – визначити основні засади функціонування банківської системи в умовах війни як досвід, який може бути адаптованим іншими країнами, що стикаються із кризовими ситуаціями в економічному та політичному середовищі. Для досягнення поставленої мети визначено основні принципи функціонування банківської системи в умовах війни. За результатами аналізу поточного стану виокремлено проблеми, з якими зіткнулась банківська галузь, та запропоновано шляхи їх вирішення. В процесі дослідження застосовувались загальнонаукові методи, такі як аналіз, синтез, порівняння, індукція та дедукція. За результатами дослідження встановлено, що діяльність банківської системи в умовах війни повинна здійснюватися на принципах законності, економічної самостійності, незалежності, відповідальності за своїми зобов’язаннями, легальності банківських операцій, дотримання нормативів НБУ, забезпечення права вибору банківської установи фізичними особами, забезпечення виконання взятих на себе зобов’язань та збереження довіри громадян. Під час війни банківська галузь зіткнулась з багатьма проблемами: браком трудових ресурсів, загрозою кібератак, перевищенням лімітів касових залишків, арештом банківських рахунків, втратами за попередньо наданими кредитами. Для вирішення цих проблем необхідно забезпечити стабільне функціонування банківської системи під час війни, розвивати ризик-менеджмент, сприяти діджиталізації, популяризувати безготівкові рахунки, посилювати систему електронних платежів, заручитися міжнародною підтримкою. Практичне значення дослідження полягає в можливості застосовувати запропоновані відновлюючі заходи іншими країнами у кризових ситуаціях, які виникають в економічному та політичному середовищі.

Посилання

Халімон Т. М. Принципи (засади) організації та здійснення банківської діяльності. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. Вип. 4(25). Т 3.

Про банки і банківську діяльність: Закон України № 2121-III від 7.12.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text

Рекіянов С. О. Сутність банківської системи України та її функції в сучасних умовах. Наукові праці МАУП. 2013. Вип. 2 (37). С. 77–83.

Нагайчук Н. Г. Уточнення змісту банківської діяльності: риси і принципи. Вісник Університету банківської справи Національного Банку України. 2014. № 3 (21).

Чому українські банки стабільні навіть під час війни. oschadbank.ua, 2022. URL: https://www.oschadbank.ua/news/comu-ukrainski-banki-stabilni-navit-pid-cas-vijni-2

Редчук Д. Як захистити свої дані і не стати легкою здобиччю для віртуальних злочинців? epravda.com.ua, 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/08/4/690011/

НБУ про фінансовий стан банківської системи під час війни. URL: finbalance.com.ua, 2022. URL: https://finbalance.com.ua/news/bankivska-sistema-ukrani-popri-viynu-zumila-zbilshiti-depozitniy-i-kreditniy-portfel

НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара США на новому рівні та вжив низку додаткових заходів для збалансування валютного ринку та підтримання стійкості економіки в умовах війни. bank.gov.ua, 2022. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zafiksuvav-ofitsiyniy-kurs-grivni-do-dolara-ssha-na-novomu-rivni-ta-vjiv-nizku-dodatkovih-zahodiv-dlya-zbalansuvannya-valyutnogo-rinku-ta-pidtrimannya-stiykosti-ekonomiki-v-umovah-viyni

Жирій К. Як банки допомагають вистояти економіці та громадянам у часи війни. unian.ua, 2022. URL: https://www.unian.ua/economics/finance/yak-banki-dopomagayut-vistoyati-ekonomici-ta-gromadyanam-u-chasi-viyni-novini-ukrajina-11753254.html

Ризик-менеджмент. pharmencyclopedia.com.ua, 2022. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/6084/rizik-menedzhment

Пігулка для економіки: як cashless впливає на фінансове здоров'я України. epravda.com.ua, 2020. URL: https://www.epravda.com.ua/projects/interkassa/2020/11/4/666073/

Khalimon T. M. (2018) Pryntsypy (zasady) orhanizatsiyi ta zdiysnennya bankivskoyi diyalnosti [Principles (fundamentals) of the organization and implementation of banking activities]. Prykarpatsky yurydychny visnyk, 4(25), 3. (in Ukrainian)

Pro banky i bankivsku diyalnist: Zakon Ukrayiny № 2121-III vid 7.12.2000 r. (2000). [On banks and banking activities: Law of Ukraine № 2121-III dated 7.12.2000]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text (in Ukrainian)

Rekiyanov S. O. (2013) Sutnist bankivskoi systemy Ukrainy ta ii funktsii v suchasnykh umovakh [The essence of the banking system of Ukraine and its functions in modern conditions]. Naukovi pratsi MAUP, 2 (37), 77–83. (in Ukrainian)

Nahaychuk N. H. (2014) Utochnennya zmistu bankivskoï diyalnosti: rysy i pryntsypy [Clarification of the content of banking activity: features and principles]. Visnyk Universytetu bankivskoyi spravy Natsionalnoho Banku Ukrayiny, 3 (21). (in Ukrainian)

Chomu ukrayinski banky stabilni navit pid chas viyny (2022) [Why Ukrainian banks are stable even during the war]. Available at: https://www.oschadbank.ua/news/comu-ukrainski-banki-stabilni-navit-pid-cas-vijni-2 (in Ukrainian)

Redchuk D. (2022) Yak zakhystyty svoyi dani i ne staty lehkoyu zdobychchyu dlya virtualnykh zlochyntsiv? [How to protect your data and not become easy prey for virtual criminals?]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/08/4/690011/ (in Ukrainian)

NBU pro finansovyy stan bankivskoyi systemy pid chas viyny (2022) [NBU on the financial condition of the banking system during the war]. Available at: https://finbalance.com.ua/news/bankivska-sistema-ukrani-popri-viynu-zumila-zbilshiti-depozitniy-i-kreditniy-portfel (in Ukrainian)

NBU zafiksuvav ofitsiynyy kurs hryvni do dolara SSHA na novomu rivni ta vzhyv nyzku dodatkovykh zakhodiv dlya zbalansuvannya valyutnoho rynku ta pidtrymannya stiykosti ekonomiky v umovakh viyny (2022) [The NBU fixed the official exchange rate of the hryvnia against the US dollar at a new level and took a number of additional measures to balance the foreign exchange market and maintain the stability of the economy in wartime conditions]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zafiksuvav-ofitsiyniy-kurs-grivni-do-dolara-ssha-na-novomu-rivni-ta-vjiv-nizku-dodatkovih-zahodiv-dlya-zbalansuvannya-valyutnogo-rinku-ta-pidtrimannya-stiykosti-ekonomiki-v-umovah-viyni (in Ukrainian)

Zhyrij K. (2022) Yak banky dopomahayut vystoyaty ekonomitsi ta hromadyanam u chasy viyny [How banks help the economy and citizens survive in times of war]. Available at: https://www.unian.ua/economics/finance/yak-banki-dopomagayut-vistoyati-ekonomici-ta-gromadyanam-u-chasi-viyni-novini-ukrajina-11753254.html (in Ukrainian)

Ryzyk-menedzhment (2022) [Risk management]. Available at: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/6084/rizik-menedzhment (in Ukrainian)

Pihulka dlya ekonomiky: yak cashless vplyvaye na finansove zdorov'ya Ukrayiny (2020) [A pill for the economy: how cashless affects the financial health of Ukraine]. Available at: https://www.epravda.com.ua/projects/interkassa/2020/11/4/666073/ (in Ukrainian)

Переглядів статті: 888
Завантажень PDF: 1701
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Прокопенко, Н., Мирончук, В., & Шепель, І. (2022). ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-33
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають