DIGITAL-МАРКЕТИНГ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Ключові слова: цифровий маркетинг, цифровізація, соціальні мережі, пошукові системи, маркетингова стратегія

Анотація

Дослідження пропонує комплексний аналіз ринку цифрового маркетингу, висвітлює різні інструменти та технології, а також надає рекомендації щодо послідовного впровадження маркетингових стратегій для бізнесу. Це дослідження може бути корисним для бізнесу в удосконаленні маркетингових зусиль та досягненні успіху в цифрову епоху. Метою статті є аналіз ринку цифрового маркетингу, визначення інструментів та технологій, а також розробка послідовності впровадження маркетингових стратегій для бізнесу. Методологія дослідження ґрунтується на статистичному аналізі даних, зокрема статистичних звітів, публікацій та наукових досліджень. Результати дослідження свідчать, що цифровий маркетинг має значний вплив на бізнес-процеси, зокрема на залучення та утримання клієнтів, підвищення ефективності рекламних кампаній та аналіз ринкових тенденцій. Аналіз ринку цифрового маркетингу показав ключові тенденції та переваги використання цифрових інструментів, таких як соціальні мережі, контент-маркетинг та пошукова реклама. Крім того, такі технології, як штучний інтелект, машинне навчання та аналітика даних відіграють вирішальну роль у реалізації стратегій цифрового маркетингу. Практичне значення цього дослідження полягає в тому, що воно дає бізнесу розуміння процесу розробки та впровадження стратегій цифрового маркетингу. Результати дослідження можуть бути використані бізнесом для підвищення ефективності маркетингових кампаній, залучення нових клієнтів та посилення конкурентних позицій на ринку.

Посилання

Марчук О. О. Цифровий маркетинг як інноваційний інструмент управління. Економіка і суспільство. 2018. № 17. С. 296–299. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-17-43

Артамонова О. В. Актуальность использования digital-инструментов при продвижении продукта на современном рынке. Молодой ученый. 2017. № 10. С. 184–187.

Уголькова О. З. Цифровий маркетинг і соціальні мережі. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2021. № 3 (1). URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2021/jun/23786/menedzhment121-148-154.pdf

Як змінювався український digital впродовж 5 років. sostav.ua, 2021. URL: https://sostav.ua/publication/yak-zm-nyuvavsya-ukra-nskij-digital-vprodovzh-5-rok-v-90702.html

Головчук Ю. О., Дибчук Л. В., Середницька Л. П. Контент-маркетинг як стратегія просування на ринок та поширення послуг. Економіка та держава. 2022. № 4. С. 69–75. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.4.69

Белова Т. Г., Войтович Н. Ю. Сучасні тренди у маркетинговому середовищі підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 23. С. 16. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/23_1_2019ua/5.pdf

Blazheska D., Ristovska N., Gramatnikovski S. The impact of digital trends on marketing. Journal of economics. 2020. № 11(1). P. 48–58. URL: https://www.utmsjoe.mk/files/Vol.11.No.1/UTMSJOE-2020-1101-5.THE_IMPACT_OF_DIGITAL_TRENDS_ON_MARKETING.pdf

Хамініч С. Ю., Сокол П. М., Бабіч А. Д. Digital-маркетинг як сучасний засіб просування товарів та послуг. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 6. С. 45–50. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=drep_2019_6_11

Васильців Н. М., Рожко Н. Я. Сучасні тренди digital-маркетингу. Економіка та суспільство. 2018. Вип. 15. С. 232–236. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/36.pdf

Ілляшенко С. М. Сучасні тенденції застосування Інтернет-технологій у маркетингу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 4. С. 64–74. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Mimi_2011_4(2)__10

Рекламний ринок. Статистика. URL: https://vrk.org.ua/images/AdVolume2022.pdf

Marchuk, O. O. (2018). Tsifrovyi marketing yak innovatsiinyi instrument upravlinnia [Digital marketing as an innovative management tool]. Ekonomika i suspilstvo, 17, 296–299. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-17-43 [in Ukrainian]

Artamonova, O. V. (2017). Aktualnist vykorystannia digital-instrumentiv pry prodvizhenni produkta na suchasnomu rynku [Relevance of using digital tools for product promotion in the modern market]. Molodoi uchenyi, 10, 184–187. [in Russian]

Uholkova, O. Z. (2021). Tsyfrovyi marketing i sotsialni merezhi [Digital marketing and social networks]. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, 3(1). URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2021/jun/23786/menedzhment121-148-154.pdf [in Ukrainian]

Yak zminyuvavsya ukrainskyi digital vprodovzh 5 rokiv [How Ukrainian digital has changed over 5 years]. (2021). sostav.ua. URL: https://sostav.ua/publication/yak-zm-nyuvavsya-ukra-nskij-digital-vprodovzh-5-rok-v-90702.html [in Ukrainian]

Holovchuk, Yu. O., Dybchuk, L. V., & Serednytska, L. P. (2022). Kontent-marketing yak stratehiia prodvizhennia na rynok ta poshyrennia posluh [Content marketing as a strategy for market promotion and service distribution]. Ekonomika ta derzhava, 4, 69–75. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.4.69 [in Ukrainian]

Belova, T. G., & Voitovich, N. Y. (2019). Suchasni trendy u marketynhovomu seredovyshchi pidpryiemstva [Current trends in the marketing environment of enterprises]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, 23, 16. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/23_1_2019ua/5.pdf [in Ukrainian]

Blazheska, D., Ristovska, N., & Gramatnikovski, S. (2020). The impact of digital trends on marketing. Journal of Economics, 11(1), 48–58. URL: https://www.utmsjoe.mk/files/Vol.11.No.1/UTMSJOE-2020-1101-5.THE_IMPACT_OF_DIGITAL_TRENDS_ON_MARKETING.pdf

Khaminich, S. Yu., Sokol, P. M., & Babich, A. D. (2019). Digital-marketing yak suchasnyi zasib prodvizhennia tovariv ta posluh [Digital marketing as a modern means of promoting goods and services]. Derzhava ta regiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, 6, 45–50. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=drep_2019_6_11

Vasilytsiv, N. M., & Rozhko, N. Ya. (2018). Suchasni trendy digital-marketynhu [Current trends in digital marketing]. Ekonomika ta suspilstvo, 15, 232–236. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/36.pdf [in Ukrainian]

Illyashenko, S. M. (2011). Suchasni tendentsii zastosuvannia Internet-tekhnolohii u marketynhu [Current trends in the use of Internet technologies in marketing]. Marketynh i menedzhment innovatsii, 4, 64–74. [in Ukrainian]

Reklamnyi rynok. Statystyka [Advertising market. Statistics]. URL: https://vrk.org.ua/images/AdVolume2022.pdf [in Ukrainian]

Переглядів статті: 279
Завантажень PDF: 640
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Обіход, С., Матвеєв, М., & Бойко, В. (2023). DIGITAL-МАРКЕТИНГ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-76
Розділ
МАРКЕТИНГ