РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ

Ключові слова: корпоративна культура, національний характер, переваги корпоративної культури, розвиток, риси культури

Анотація

Стаття присвячена назрілим питанням корпоративної культури, приведено визначення дефініції «корпоративна культура», наголошено на важливості корпоративної культури як важливої складової менеджменту підприємства. Акцентовано увагу на недооціненні ролі та значення корпоративної культури вітчизняним бізнесом. Наголошено на основних перевагах сильної корпоративної культури. Підкреслено взаємозв’язок корпоративної культури з управлінням на підприємстві. Зазначено, що головними цінностями корпоративної культури є люди та інформація. Виділено особливість вдачі українців, яка позначається на формування корпоративної культури. Наголошено на тому, що національний характер є важливою складовою корпоративної культури. Підкреслено важливість ідентифікації працівника з підприємством. Розглянуто ключові аспекти моделі корпоративної культури. Зосереджено увагу на меті корпоративної культури.

Посилання

Русаловський А. Розвиток корпоративної культури підприємства. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/376.pdf (дата звернення: 25.04.2023).

Скібіцька Л. Організація праці менеджера : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 360 с.

Хаєт Г., Єськов О., Ковалевський С. Корпоративна культура. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. 403 с.

Everything You Need to Know About Corporate Culture. URL: https://flair.hr/en/blog/corporate-culture/#what-are-the-challenges-of-corporate-culture (дата звернення: 25.04.2023).

Химич І. Формування корпоративної культури підприємства в сучасних економічних умовах. Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем. 2015. № 31. С. 105–116.

Сбітнєв А. Структура и мотиви формування корпоративної культури. Менеджмент и менеджер. 2007. № 9. С. 9–19.

Панченко Є., Петрашко Л. Технології кроскультурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища. Міжпредметний тренінг магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом» : посібник. Київ : КНЕУ, 2009. 245 с.

Апостолюк О. Корпоративна культура як інструмент ефективного менеджменту підприємства в підвищенні його конкурентоспроможності. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 2. С. 68–73.

Скуратівський А. Правова культура в контексті особливостей розвитку соціального буття українського суспільства та національного характеру українців. Вісник УАДУ при Президентові України №1. Київ : УАДУ, 2002. 255с.

Кіщак Т. Вітчизняні реалії становлення корпоративної культури на підприємствах. URL: www.economynayka.com.ua (дата звернення: 24.04.2023).

Воронкова В. Глобальне управління : посіб. Київ : «Знання», 2020. 420 с.

Андросова О. Сучасний науковий підхід до формування структури, видів і функцій корпоративної культури на підприємствах. Східна Європа: економіка, бізнес та управління: науково-практичний журнал. 2017. Вип. 5(10). C. 22–34.

Пушкар З., Панчук Д. Корпоративна культура в контексті діяльності організації. Молодий вчений 2017. № 10 (50). С. 1025–1028.

Ковалевський С. Корпоративна культура організацій ХХІ століття: Збірник наукових праць. Краматорськ : ДДМА, 2007. 219 с.

Rusalovskyi, A. (2019). Rozvytok korporatyvnoi kultury pidpryiemtsva [Development of corporate culture of the enterprise]. Retrieved from https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/376.pdf [in Ukrainian]

Skibitska, L. (2010).Orhanizatsiia pratsi menedzhera: navch. posib. [Manager's work organization: training. manual]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. [in Ukrainian]

Khaiet, H., Yeskov, O., Kovalevskyi, S. (2003). Korporatyvna kultura [Corporate culture]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury. [in Ukrainian]

Everything You Need to Know About Corporate Culture. (n.d.). Retrieved from https://flair.hr/en/blog/corporate-culture/#what-are-the-challenges-of-corporate-culture

Khymych, I. (2015). Formuvannia korporatyvnoi kultury pidpryiemstva v suchasnykh ekonomichnykh umovakh [Formation of corporate culture of the enterprise in modern economic conditions]. Suchasni sotsialno-ekonomichni problemy teorii ta praktyky rozvytku ekonomichnykh system – Modern socio-economic problems of the theory and practice of the development of economic systems. Vol. 31, pp. 105–116. [in Ukrainian]

Sbitniev, A. (2007). Struktura y motyvy formuvannia korporatyvnoi kultury [The structure and motives of the formation of corporate culture]. Menedzhment y menedzher – Management and manager. Vol. 9, pp. 9–19. [in Ukrainian]

Panchenko, Ye., Petrashko, L. (2009).Tekhnolohii kroskulturnoho menedzhmentu: adaptatsiia do umov realnoho seredovyshcha. Mizhpredmetnyi treninh mahisterskoi prohramy «Upravlinnia mizhnarodnym biznesom»: posibnyk.[ Technologies of cross-cultural management: adaptation to the conditions of the real environment. Interdisciplinary training of the Master's program "International Business Management": manual]. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian]

Apostoliuk, O. (2016). Korporatyvna kultura yak instrument efektyvnoho menedzhmentu pidpryiemstva v pidvyshchenni yoho konkurentospromozhnosti [Corporate culture as a tool of effective enterprise management in increasing its competitiveness]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky –Economic journal of Lesya Ukrainka East European National University. Vol. 2, pp. 68–73. [in Ukrainian]

Skurativskyi, A. (2002). Pravova kultura v konteksti osoblyvostei rozvytku sotsialnoho buttia ukrainskoho suspilstva ta natsionalnoho kharakteru ukraintsiv [Legal culture in the context of the peculiarities of the development of the social life of Ukrainian society and the national character of Ukrainians]. Visnyk UADU pry Prezydentovi Ukrainy № 1. Kyiv: UADU. [in Ukrainian]

Kishchak, T. (n.d.). Vitchyzniani realii stanovlennia korporatyvnoi kultury na pidpryiemstvakh [Domestic realities of the formation of corporate culture at enterprises]. Retrieved from www.economynayka.com.ua [in Ukrainian]

Voronkova, V. (2020). Hlobalne upravlinnia: navchalno-metodychnyi posibnyk [Global management: educational and methodological manual]. Kyiv: Tvo “Znannia”. [in Ukrainian]

Androsova, O. (2017). Suchasnyi naukovyi pidkhid do formuvannia struktury, vydiv i funktsii korporatyvnoi kultury na pidpryiemstvakh [participatory scientific approach to the formation of the structure, types and functions of corporate culture at enterprises]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia: naukovo-praktychnyi zhurnal – Eastern Europe: Economics, Business and Management: Scientific and Practical Journal. Vol. 5(10), pp. 22–34. [in Ukrainian]

Pushkar, Z., Panchuk, D. (2017). Korporatyvna kultura v konteksti diialnosti orhanizatsii [Corporate culture in the context of the organization's activities]. Molodyi vchenyi – Young Scientist. Vol. 10 (50), pp. 1025–1028. [in Ukrainian]

Kovalevskyi, S. (2007). Korporatyvna kultura orhanizatsii ХХІ stolittia: Zbirnyk naukovykh prats [Corporate culture of organizations of the 21st century: Collection of scientific works]. Kramatorsk: DDMA. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 232
Завантажень PDF: 195
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Вараксіна, О., & Шульга, В. (2023). РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-63
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ