СУЧАСНІ ВИКЛИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Ключові слова: людський капітал, сукупність компетентностей, безпека людини, індекс людського розвитку, управління людським капіталом

Анотація

Стаття присвячена актуальним проблемам людського капіталу, зокрема розглянуто погляди українських дослідників щодо сутнісної характеристики поняття «людський капітал». Актуальність дослідження зумовлена необхідністю оптимізації наявних механізмів управління людським капіталом та систем показників його оцінки, адже сучасні виклики, які стоять не тільки перед нашою державою, а в цілому перед усім світом вимагають негайного реагування та адаптації у відповідності до факторів впливу. Визначено, що розвідка людського капіталу здійснюється, в основному, на мега-, мезо- та мікрорівні, запропоновано вивчення даної проблематики проводити також на рівні колективу, сімейному та індивідуальному рівнях, оскільки особисті якості, цінності, компетентності тощо неможливо відділити від людини. Зазначено, що головним призначенням людського капіталу є створення й поширення інновацій, використання яких надає компанії справжні конкурентні переваги.

Посилання

World Bank. 2020. The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19. World Bank, Washington, DC. 2020. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432 License: CC BY 3.0 IGO (дата звернення: 25.10.2022).

Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_LUD_KAPITAL.pdf (дата звернення: 24.10.2022).

Кір'ян Т., Куліков Ю. Нове в теорії, методології та практиці людського капіталу. Україна: аспекти праці. 2008. № 4. С. 26–31.

Куценко В.І., Євтушенко Г.І. Людський капітал як фактор соціального захисту населення: проблеми зміцнення. Зайнятість та ринок праці: Міжвідомчий науковий збірник. 1999. № 10. С. 136–145.

Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та значення для України. Київ : "ЛОТОС", 2003. 631 с.

Притуляк Н.М. Індефікація людського капіталу в сучасній економічній науці. Економіка України. 2014. № 7. С. 27–35.

Лисак В.Ю. Актуальні питання щодо формування активів людського капіталу. Науковий вісник Херсонського університету. 2014. Випуск 9 частина 2. С. 47–51.

Безтелесна Л. Людський розвиток: підходи до трактування суті та умов його забезпечення. Економіка України. 2009. № 7. С. 4–12.

Притуляк Н.М. Інтелектуальний капітал суб'єктів інноваційної діяльності. Фінанси України. 2011. № 12. С. 30–40.

Cooper R. Economics Theory Through Applications. / R. Cooper, A. John. Melbourne Business School. 2012. URL: https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/126 (дата звернення: 27.10.2022).

Нuman development reports. URL: https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/UKR (дата звернення: 26.10.2022).

COVID-19 та вторгнення в Україну: в ООН прогнозують глобальне падіння Індексу людського розвитку. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3567108-covid19-ta-vtorgnenna-v-ukrainu-v-oon-prognozuut-globalne-padinna-indeksu-ludskogo-rozvitku.html (дата звернення: 25.10.2022).

Human Security on Theory and Practice. Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security. New York : Human Security Unit, UN, 2009. URL: https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/ (дата звернення: 26.10.2022).

REFERENCES:

World Bank. 2020. The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19. (2020) World Bank, Washington, DC. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432 License: CC BY 3.0 IGO (accessed: 25 October 2022).

Rozvytok liudskoho kapitalu: na shliakhu do yakisnykh reform [Development of human capital: on the way to quality reforms]. Available at: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_LUD_KAPITAL.pdf (accessed: 24 October 2022).

Kir'ian, T. and Kulikov, Yu. (2008) Nove v teorii, metodolohii ta praktytsi liudskoho kapitalu [New in the theory, methodology and practice of human capital]. Ukraine: aspects of work, vol. 4, pp. 26–31.

Kutsenko V.I., Yevtushenko G.I. (1999) Liudskyi kapital yak faktor sotsialnoho zakhystu naselennia: problemy zmitsnennia [Human capital as a factor of social protection of the population: problems of strengthening]. Employment and the labor market: Interdepartmental scientific collection, vol. 10, pp. 136–145.

Chukhno, A.A. (2003) Postindustrial'na ekonomika: teoriia, praktyka ta znachennia dlia Ukrainy [Postindustrial economy: theory, practice and value for Ukraine], Lotos, Kyiv, Ukraine. (in Ukrainian)

Prytuliak, N.M. (2014) Indefikatsiia liudskoho kapitalu v suchasnii ekonomichnii nautsi [Identification of human capital in modern economic science]. Ukraine economy, vol. 7, pp. 27–35.

Lysak V.Yu. (2014) Aktualni pytannia shchodo formuvannia aktyviv liudskoho kapitalu [Current issues regarding the formation of human capital assets]. Scientific Bulletin of Kherson University, vol. 9, part 2, pp.47–51.

Beztelesna, L. (2009) Liudskyi rozvytok: pidkhody do traktuvannia suti ta umov yoho zabezpechennia [Human development: approaches to the interpretation of the nature and conditions of its software]. Ukraine economy, vol. 7, pp. 4–12.

Prytuliak, N.M. (2011) Intelektualnyi kapital subiektiv innovatsiinoi diialnosti [Intellectual capital business innovation]. Finances of Ukraine, vol. 12, pp. 30–40.

Cooper R. Economics Theory Through Applications. / R. Cooper, A. John. Melbourne Business School. 2012. Available at: https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/126 (accessed: 27 October 2022).

Нuman development reports. Available at: https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/UKR (accessed: 26 October 2022).

COVID-19 ta vtorhnennia v Ukrainu: v OON prohnozuiut hlobalne padinnia Indeksu liudskoho rozvytku [COVID-19 and the invasion of Ukraine: the UN predicts a global decline in the Human Development Index]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3567108-covid19-ta-vtorgnenna-v-ukrainu-v-oon-prognozuut-globalne-padinna-indeksu-ludskogo-rozvitku.html (accessed: 25 October 2022).

Human Security on Theory and Practice. Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security. New York : Human Security Unit, UN, 2009. Available at: https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/ (accessed: 26 October 2022).

Переглядів статті: 78
Завантажень PDF: 91
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Вараксіна, О., Карлінська, О., & Петренко, В. (2022). СУЧАСНІ ВИКЛИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-53
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ