БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: бренд-менеджмент, бренд, маркетинг, комплекс маркетингу, елементи маркетингу, 4Р, 4С

Анотація

У цій статті розглядаються підходи до визначення та розуміння понять "бренд" і "бренд-менеджмент". Розглянуто особливості процесу управління брендом. Встановлено, що невід'ємною частиною бренду є його складові. До таких складових належать: зміст бренду, назва бренду, асоціація з брендом, корпоративний імідж, сила бренду, ідентичність бренду, репутація бренду, капітал бренду, лояльність до бренду, сприйняття бренду та якість бренду. У статті досліджено проблему формування ефективного бренд-менеджменту як засобу маркетингової діяльності підприємств. З'ясовано, що управління брендом та його основні інструменти можна проаналізувати за допомогою маркетинг-міксу 4Р та 4С. Маркетинг-мікс спрямований на розробку стратегій, які дають змогу фірмам підвищувати цінність своєї продукції та збільшувати прибутки. У цій статті визначено основні компоненти бренду. Досліджено взаємозв'язок між бренд-менеджментом та ключовими концепціями маркетингу. Автор пропонує розглядати бренд-менеджмент як складову комплексу маркетингу 4Р і 4С.

Посилання

Безрукова Н. В., Свічкарь В. А. Особливості бренд-менеджменту в транснаціональних корпораціях. Ефективна економіка. 2014. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_2_24

Любчук В. Бренд-менеджмент як вид управлінської діяльності. Соціологічні студії. 2020. № 1(16). С. 57–63. DOI: https://doi.org/10.29038/2306-3971-2020-01-57-63.

Литвиненко К. О. Основні атрибути успішного бренда. Управління розвитком. 2012. № 2. С. 74–77.

Майборода Г. О. Бренд-менеджмент як складова комплексу маркетингу підприємства. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Економіка. 2018. Т. XIX, Вип. 308. С. 173–180.

Малинка О. Я. Концептуальна модель побудови бренду. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2011. № 1. С. 137–148.

Яцищина Л. К., Зимбалевська Ю. В. Організаційно-економічні критерії формування сили бренду. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 1. С. 219–225.

Bezrukova N. V., Svichkar V. A. (2014). Osoblyvosti brend-menedzhmentu v transnatsionalʹnykh korporatsiyakh [Peculiarities of brand management in multinational corporations]. Efficient economy, No. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_2_24 (in Ukrainian)

Lyubchuk V. (2020). Brend-menedzhment yak vyd upravlinsʹkoyi diyalʹnosti. Sotsiolohichni doslidzhennya [Brand management as a type of management activity]. Sociological studies, No. 1(16). p.p. 57–63. DOI: https://doi.org/10.29038/2306-3971-2020-01-57-63. (in Ukrainian)

Lytvynenko K. A. (2012). Osnovni atrybuty uspishnoho brendu [The main attributes of a successful brand]. Development management, No. 2. p.p. 74–77. (in Ukrainian)

Maiboroda G. O. (2018). Brend-menedzhment yak skladova kompleksu marketynhu pidpryyemstva. Brand management as a component of the enterprise's marketing complex. Collection of scientific works of the Donetsk State University of Management. Economy, Volume XIX, Issue 308. p.p. 173–180. (in Ukrainian)

Malinka Oh. I. (2011) Kontseptualʹna modelʹ pobudovy brendu [Conceptual model of brand building]. Bulletin of the Volyn Institute of Economics and Management, No. 1. pp. 137–148. (in Ukrainian)

Yatsyshchyna L. K., Zimbalevska Yu. V. (2016). Orhanizatsiyno-ekonomichni kryteriyi formuvannya syly brendu [Organizational and economic criteria for the formation of brand strength]. Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences, No. 1. pp. 219–225. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 229
Завантажень PDF: 332
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Лишенко, М. (2023). БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-80
Розділ
МАРКЕТИНГ