МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ВІДНОСИН

Ключові слова: стратегія, напрям розвитку, методологічний підхід, співпраця, суб’єкти ринку, концепція маркетингу відносин

Анотація

У статті зазначено про актуальність питання підвищення ефективності діяльності підприємств за створення довготривалих відносин співпраці з іншими суб’єктами ринку. Проаналізовано підходи до формування стратегій розвитку підприємств. Виокремлено найбільш доречні методологічні підходи для визначення стратегічних напрямів діяльності підприємств. Запропоновано модифіковану формулу інтегрального показника стійкого розвитку підприємства, з урахуванням обраних складників його розвитку. Здійснено оцінку складників розвитку підприємства та визначено стратегічний напрям розвитку підприємства. Доведено необхідність здійснення діяльності підприємств в межах обґрунтовано визначеного стратегічного напряму розвитку за концепцією маркетингу відносин. Розкрито сутність концепції маркетингу відносин через її структурні елементи. Узагальнено переваги, що забезпечує маркетинг відносин для підприємств.

Посилання

Болотна О.В. Маркетинг відносин як сучасна концепція. Траектория науки. 2015. № 2–3. С. 241–246. URL: http://surl.li/bkaou

Борисенко О.С., Фісун Ю.В. Маркетинг відносин як сучасна концепція маркетингу. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 7. С. 107–113. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/7_2017_ukr/20.pdf

Гудзь О.І., Мусійовська О.Б. Методичний підхід до обґрунтування стратегії розвитку підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 334–340. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/66.pdf

Олійник Л.В., Кузнєцова А.П. Методологічні засади формування стратегії розвитку підприємства. Економіка і організація управління. 2018. № 3(31). С. 118–126. URL: http://surl.li/bkapa

Сотник І.М., Мазін Ю.О., Супрун О.В. Формування стратегії стійкого економічного розвитку молокопереробного підприємства. Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». 2016. Т. 21. Вип. 7(2). С. 98–104. URL: http://surl.li/mxum

Ступчук С.М. Формування системи цільових показників як складова стратегії розвитку підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні наук». 2014. № 3. Т. 3. С. 168–172. URL: http://surl.li/bknxn

Філіпішина Л.М. Інтегральна оцінка стійкості розвитку промислових підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 19. С. 280–285. URL: http://global-national.in.ua/archive/19-2017/56.pdf

Bolotna O.V. (2015) Marketing vidnosyn iak suchasna kontseptsiia [Relationship marketing as a modern concept]. Traektoria nauky, no 2–3, pp. 241–246. Available at: http://surl.li/bkaou (in Ukrainian)

Borysenko O.S., Fisun U.V. (2017) Marketing vidnosyn iak suchasna kontseptsiia marketingu [Relationship marketing as a modern marketing contract]. Infrastruktura rynku, no 7, pp. 107–113. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/7_2017_ukr/20.pdf (in Ukrainian)

Hudz O.I., Musiiovska O.B. (2018) Metodychnyi pidkhid do obhruntuvannia strategii rozvytku pidpriemstva [Methodical approach to substantiation of enterprise development strategy]. Hlobalni ta natsionalni problemy economiky, no 22, pp. 334–340. Available at: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/66.pdf (in Ukrainian)

Oliinyk L.V., Kuznetsova A.P. (2018) Metodolohichni zasady formuvannia strategii rozvytku pidpriemstva [Methodological bases of formation of strategy of development of the enterprise]. Ekonomika ta organizatsia upravlinnia, no 3(31), pp. 118–126. Available at: http://surl.li/bkapa (in Ukrainian)

Sotnikov I.M., Mazin U.O., Suprun O.V. (2016) Formuvannia stratehii stiikoho ekonomichnoho rozvytku molokopererobnoho pidpriemstva [Formation of a strategy for a sustainable economic development of a milk processing enterprise]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seria "Ekonomika", vol. 21, no 7(2), pp. 98–104. Available at: http://surl.li/mxum (in Ukrainian)

Stupchuk S.M. (2014) Formuvannia systemy tsiliovyh pokaznykiv iak skladova stratehii rozvytku pidpryemstva [Formation of a system of target indicators as a component of enterprise development strategy]. Visnyk Hmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seria "Ekonomichni nauky", no 3, vol. 3, pp. 168–172. Available at: http://surl.li/bknxn (in Ukrainian)

Filipishyna L.M. (2017) Intehralna otsinka stiikosti rozvytku promyslovyx pidpryemstv [Integral assessment of the sustainability of industrial enterprises]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no 19, pp. 280–285. Available at: http://global-national.in.ua/archive/19-2017/56.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 303
Завантажень PDF: 230
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Муштай, В., Лишенко, М., & Макарова, В. (2022). МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ВІДНОСИН. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-53
Розділ
МАРКЕТИНГ