ОСОБЛИВОСТІ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: оптимізація, агрологістична система, сільське господарство, економічна ефективність

Анотація

У статті розглянуто основні передумови розвитку логістичних систем на сільськогосподарських підприємствах. Надано визначення категорії «агрологістична система», визначено що це особливий вид логістичних систем, функціонування яких пов’язане із виробництвом продукції з сільськогосподарської сировини, її зберіганням, переробкою і доведенням до споживача та що метою функціонування агрологістичних систем є задоволення потреб споживачів і зниження витрат на виробництво та переробку сільськогосподарської продукції, окреслено тенденції розвитку агрологістичної системи з урахуванням потреб у зберіганні, транспортуванні та переробці продукції. Досліджено теоретико-методологічні та обґрунтувано науково-практичні засади економічного механізму функціонування логістичних систем сільськогосподарських підприємств. Логістичне управління в підприємствах сільського господарства знаходиться на початковому етапі розвитку. Саме тому завдання вдосконалення формування системи управління на засадах логістики набуває важливого значення та потребує доопрацювання наукових та практичних аспектів діяльності підприємств сільського господарства, створення відповідних методичних та організаційних інструментів управління. При цьому підготовка рішень у менеджменті все частіше здійснюється за допомогою моделей, що відображають особливості внутрішньовиробничих логістичних систем. Застосування відповідних моделей, як правило, вимагає значного обсягу вихідної інформації й опрацювання певних алгоритмів для оцінки й оптимального вибору серед існуючих альтернатив. Моделювання управлінських рішень у логістиці дозволяє здійснювати опис процесів та імітувати поведінку об’єкта при зміні зовнішніх і внутрішніх умов. Підтримка багатьох рішень в агрологістичних системах також здійснюється через процес моделювання за певним критерієм оптимальності. У статті доведено, що тільки ретельно досліджуючи функціональні сфери логістичних систем, сформулювавши завдання та намітивши цілі, що поставлені за мету при створенні на агропідприємстві логістичною системою можливо створити ефективну агрологістичну систему та дієвий механізм її управління.

Посилання

Danylenko, A.C., Varchenko, O.M., Shubravska, O.V., et al. (2010). Lohistyka [Logistics]. Kyiv: «Khai-Tek Pres». [in Ukrainian]

Krykavskyi, Ye.V. (2001). Intehratsiia marketynhu i lohistyky v systemi menedzhmentu [Integration of marketing and logistics in the management system]. Visnyk NU «Lvivska politekhnika» - Bulletin of Lviv Polytechnic University, 416, 52-61. [in Ukrainian]

Oklander, M.A. (2004). Lohistychna systema pidpryiemstva [The logistics system of the enterprise]. Odesa: «Astroprynt». [in Ukrainian]

Pysarenko, V.V. (2012). Osoblyvosti lohistychnykh system v silskomu hospodarstvi [Features of logistics systems in agriculture]. Visnyk KhNAU. Seriia "Ekonomichni nauky" – KHNAU Bulletin. Series "Economic Sciences", 7. 146-150. [in Ukrainian]

Pelykh, S.A. (2011). Formuvannia rehionalnykh i haluzevykh lohistychnykh system [Formation of regional and branch logistics systems]. Mn.: Pravo i ekonomika. [in Ukrainian]

Frolova, L.V. (2004). Lohistychne upravlinnia pidpryiemstvom: teoretyko-metodolohichni aspekty [Logistics management of the enterprise: theoretical and methodological aspects]. Donetsk: Don DUET im. M. Tuhan-Baranovskoho. [in Ukrainian]

Chukhrai, N.I. & Patora, P.A. (2001). Innovatsii ta lohistyka tovariv [Innovations and logistics of goods]. Lviv: Vyd-vo Nats. un-t "Lvivska politekhnika". [in Ukrainian]

Coyle, J.J., Bardi, E.J., Langley, C.J. (2010). The Management of Business Logistics [The Management of Business Logistics]. St. Paul (Minn.): West Publishing Co.

Даниленко A.C., Варченко О.М., Шубравська О.В. та ін. Логістика: теорія і практика : навч. посіб. Київ : «Хай-Тек Прес», 2010. 408 с.

Крикавський Є.В. Інтеграція маркетингу і логістики в системі менеджменту. Вісник НУ «Львівська політехніка». 2001. № 416. С. 52–61.

Окландер М.А. Логістична система підприємства : монографія. Одеса : «Астропринт», 2004. 312 с.

Писаренко В.В. Особливості логістичних систем в сільському господарстві. Вісник ХНАУ. Серія "Економічні науки". 2012. № 7. С. 146–150.

Пелих С.А. Формування регіональних і галузевих логістичних систем. Мн.: Право і економіка, 2011. 322 с.

Фролова Л.В. Логістичне управління підприємством: теоретико-методологічні аспекти : монографія. Донецьк : Дон ДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2004. 162 с.

Чухрай Н.І., Патора P.A. Інновації та логістика товарів: монографія. Львів : Вид-во Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2001. 264 с.

Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. The Management of Business Logistics. St. Paul (Minn.): West Publishing Co., 2010. 232 p.

Переглядів статті: 114
Завантажень PDF: 67
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Вініченко, І., Васильєв, С., & Помазан, Л. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-72
Розділ
ЕКОНОМІКА