ДЕРЖАВНІ ВИТРАТИ НА ПРИРОДООХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

  • Віктор Бабіченко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0002-3317-6235
  • Валентина Глухова Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0003-3120-9651
  • Христина Кравченко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0002-1287-9249
Ключові слова: витрати, природоохоронна діяльність, бюджетне фінансування, видатки бюджету, охорона довкілля

Анотація

Для здійснення природоохоронної діяльності необхідні певні фінансові ресурси, які спрямовуються на зменшення, ліквідацію забруднення довкілля або будь-яку іншу діяльність щодо протидії забрудненню навколишнього природного середовища. В Україні на даний момент головними джерелами державного фінансування витрат на охорону довкілля є держава та місцеві бюджети. Мета статті полягає в дослідженні сучасних аспектів сутності і класифікації витрат на фінансування заходів з охорони довкілля, а також тенденцій їх змін в Україні. В статті розглянуто сутність витрат екологічного спрямування, систематизовано класифікацію витрат на природоохоронну діяльність, проаналізовано динаміку загальних витрат на довкілля, досліджено та проаналізовано обсяги фактичних видатків бюджету на охорону навколишнього природного середовища, а також зроблено відповідні висновки.

Посилання

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» № 1147 від 17.09.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-96-%D0%BF#Text

Бабіченко В., Глухова В., Кравченко Х. Бюджетне фінансування сфери охорони навколишнього природного середовища в Україні. Облік і фінанси. 2021. № 3 (93). URL: http://www.afj.org.ua/ua/article/847

Веклич О. О. Сучасні тенденції фінансового забезпечення природо-охоронної діяльності в Україні. Фінанси України. 2009. № 11. С. 20–34.

Войцеховська А., Норенко К., Тєстов П. Чисте довкілля – здорове майбутнє: нова політика використання коштів спеціальних фондів охорони навколишнього природного середовища: Аналітичний документ. Київ. 2018.

Глухова В. І., Кравченко Х. В. Екологічні фінанси України в умовах сталого розвитку. Ефективна економіка. 2022. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10276

Гордей О. Д., Биховченко В. П., Суханова А. В., Новицька О. В. Державні цільові фонди : навч. посіб. Ірпінь, 2018. С. 290.

Конєва І. І. Державна фінансова підтримка природоохоронної діяльності в Україні. Регіональна економіка та управління. 2020. № 1 (27). С. 119–123.

Мартинюк І. В. Оцінка економічного стану України з урахуванням екологічного фактору. Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції: науково-практичний журнал. Сімферополь : Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2014. № 1 (26). С. 112–117.

Офіційний веб-сайт Державної служби Казначейства. URL: https://www.treasury.gov.ua/

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року. URL: https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/Agenda2030_UA.pdf

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (1996) Pro zatverdzhennya Pereliku vydiv diyalʹnosti, shcho nalezhatʹ do pryrodookhoronnykh zakhodiv [On Approval of the List of Activities Related to Environmental Protection Measures]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-96-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

Babichenko, V., Glukhova, V. & Kravchenko, K. (2021) Byudzhetne finansuvannya sfery okhorony navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukrayini [Budget financing of environmental protection in Ukraine]. Oblik i finansy, № 3 (93). Available at: http://www.afj.org.ua/ua/article/847 (in Ukrainian)

Veklych O. O. (2009) Suchasni tendentsiyi finansovoho zabezpechennya pryrodo-okhoronnoyi diyalʹnosti v Ukrayini [Modern tendencies of financial provision of nature protection activity in Ukraine]. Finansy Ukrayiny, 11, 20–34.

Voytsekhovsʹka A., Norenko K., Tyestov P. (2018) Chyste dovkillya – zdorove maybutnye: nova polityka vykorystannya koshtiv spetsialʹnykh fondiv okhorony navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha [Clean environment – a healthy future: a new policy for the use of special funds for environmental protection], Kyiv.

Glukhova, V. and Kravchenko, K. (2022) Ekolohichni finansy Ukrayiny v umovakh staloho rozvytku [Environmental finances of Ukraine in conditions of sustainable development]. Efektyvna ekonomika, vol. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10276 (in Ukrainian)

Hordey O. D., Bykhovchenko V. P., Sukhanova A. V., Novytsʹka O. V. (2018) Derzhavni tsilʹovi fondy [State trust funds], Irpinʹ, 290.

Konyeva I. I. (2020) Derzhavna finansova pidtrymka pryrodookhoronnoyi diyalʹnosti v Ukrayini [State financial support of environmental activities in Ukraine]. Rehionalʹna ekonomika ta upravlinnya, 1 (27), 119–123.

Martynyuk I. V. (2014) Otsinka ekonomichnoho stanu Ukrayiny z urakhuvannyam ekolohichnoho faktoru [Assessment of the economic condition of Ukraine taking into account the environmental factor]. Naukovyy visnyk: finansy, banky, investytsiyi: naukovo-praktychnyy zhurnal, 1 (26), 112–117.

Ofitsiynyy veb-sayt Derzhavnoyi sluzhby Kaznacheystva [Official website of the State Treasury Service]. Available at: https://www.treasury.gov.ua/

Ofitsiynyy veb-sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Peretvorennya nashoho svitu: Poryadok dennyy u sferi staloho rozvytku do 2030 roku [Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development]. Available at: https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/Agenda2030_UA.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 30
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Бабіченко, В., Глухова, В., & Кравченко, Х. (2023). ДЕРЖАВНІ ВИТРАТИ НА ПРИРОДООХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-47
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ