ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

  • Денис Загірняк Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0002-7009-8635
  • Валентина Глухова Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0003-3120-9651
  • Христина Кравченко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0002-1287-9249
Ключові слова: фінансове забезпечення, бюджетні ресурси, територіальні громади, формування ресурсів, місцеві податки

Анотація

У даній статті визначено поняття бюджетних ресурсів територіальних громад, їх складу, джерел надходження. Охарактеризовано фінансове забезпечення бюджетними ресурсами органів місцевого самоврядування. У роботі досліджено динаміку фінансових ресурсів, зокрема доходів місцевих бюджетів, виявлено зростання темпів доходів державного бюджету над темпом збільшення доходів місцевих бюджетів, що може обмежити фінансову автономію органів місцевого самоврядування. Запропоновано резерви збільшення бюджетних ресурсів, такі як: легалізація тіньової економіки, недопущення заборгованості із заробітної плати, розвиток майнових податків. Наголошено увагу на важливості вдосконалення адміністрування для ефективного збору податків. Також зроблено висновок, що мобілізація додаткових бюджетних ресурсів та їх ефективне використання сприятимуть підвищенню фінансової спроможності територіальних громад і поліпшенню якості надання суспільних послуг.

Посилання

Бюджетний кодекс України. Ухвалений Верховною Радою України від 24.12.2015 р. № 2456-VI. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

Загірняк Д.М., Дідур С.В., Глухова В.І., Кравченко Х.В. Аналіз джерел формування бюджетних інвестицій територіальних громад. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2022. № 1(105). С. 40–46.

Гринчишин І.М. Спроможність територіальних громад: теоретичний дискурс. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2018. Вип. 6 (134). С. 51–56.

Джурик Х.Б., Бондарчук М.К. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання доходів об’єднаних територіальних громад. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 3. С. 48–51.

Канєва Т.В., Карпенко М.Ю. Доходи місцевих бюджетів як інструмент забезпечення соціально-економічного розвитку територій. Проблеми економіки. 2023. № 1 (55). С. 185–191.

Кириленко О. Теоретичні та практичні аспекти фінансового механізму забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні. Світ фінансів. 2010. № 1. С. 17–27.

Лисяк Л.В., Кушнір А.І. Фінансова стійкість місцевих бюджетів: теоретичний аспект. Молодий вчений. 2019. № 1 (65). С. 472–475.

Офіційний веб-сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua

Портал Відкритий бюджет. URL: https://openbudget.gov.ua/

Раделицький Ю.О. Місцеві бюджети в умовах поглиблення фінансової децентралізації в Україні : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 314 с.

Філімошкіна І.О. Фінансові ресурси місцевих органів влади в умовах фінансової децентралізації : дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Київ, 2018.

Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny. Ukhvalenyy Verkhovnoyu Radoyu Ukrayiny vid 24.12.2015 r. № 2456-VI [Budget Code of Ukraine]. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (in Ukrainian)

Zahirnyak D.M., Didur S.V., Hlukhova V.I., Kravchenko K.V. (2022) Analiz dzherel formuvannya byudzhetnykh investytsiy terytorialnykh hromad. [Analysis of sources of formation of budgetary investments of territorial communities]. Naukovyy visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, 1 (105), 40–46.

Hrynchyshyn I.M. (2018) Spromozhnist terytorialnykh hromad: teoretychnyy dyskurs [Capability of territorial communities: theoretical discourse]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny, 6(134), 51–56.

Dzhuryk Kh.B., Bondarchuk M.K. (2019) Teoretyko-metodolohichni pidkhody do otsinyuvannya dokhodiv obyednanykh terytorialnykh hromad [Theoretical and methodological approaches to assessing the income of united territorial communities]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 3, 48–51.

Kanyeva T.V., Karpenko M.YU. (2023) Dokhody mistsevykh byudzhetiv yak instrument zabezpechennya sotsialno-ekonomichnoho rozvytku terytoriy [Revenues of local budgets as a tool for ensuring socio-economic development of the territories]. Problemy ekonomiky, 1 (55), 185–191.

Kyrylenko O. (2010) Teoretychni ta praktychni aspekty finansovoho mekhanizmu zabezpechennya orhaniv mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini [Theoretical and practical aspects of the financial mechanism of providing local self-government bodies in Ukraine]. Svit finansiv, 1, 17–27.

Lysyak L.V., Kushnir A.I. (2019) Finansova stiykist mistsevykh byudzhetiv: teoretychnyy aspect [Financial stability of local budgets: theoretical aspect]. Molodyy vchenyy, 1 (65), 472–475.

Ofitsiynyy veb-sayt Derzhavnoyi kaznacheyskoyi sluzhby Ukrayiny [Official website of the State Treasury Service of Ukraine]. Available at: https://www.treasury.gov.ua. (in Ukrainian)

Portal Vidkrytyy byudzhet [Open budget portal]. Available at: https://openbudget.gov.ua/ (in Ukrainian)

Radelytskyy YU.O. (2018) Mistsevi byudzhety v umovakh pohlyblennya finansovoyi detsentralizatsiyi v Ukrayini: monohrafiya [Local budgets in the conditions of deepening financial decentralization in Ukraine: monograph]. Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 314.

Filimoshkina I.O. (2018) Finansovi resursy mistsevykh orhaniv vlady v umovakh finansovoyi detsentralizatsiyi: dys. na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata ekonomichnykh nauk za spetsialnistyu 08.00.08. [Financial resources of local authorities in the conditions of financial decentralization: dissertation]. Kyivskyy natsionalnyy ekonomichnyy universytet imeni Vadyma Hetmana, Kyiv.

Переглядів статті: 94
Завантажень PDF: 110
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Загірняк, Д., Глухова, В., & Кравченко, Х. (2023). ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-74
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають