АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

  • Сергій Дідур Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0002-1134-2079
  • Валентина Глухова Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0003-3120-9651
  • Христина Кравченко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0002-1287-9249
Ключові слова: комунальне господарство, прозорість, комунальне підприємство, децентралізація

Анотація

Від ефективного функціонування підприємств комунального господарства залежить рівень економічного розвитку регіонів та країни в цілому, оскільки їх діяльність пов’язана із забезпеченням життєдіяльності громад і територій. Велике значення мають прозорість і відкритість комунальних підприємств, що дозволяють ефективно використовувати фінансові ресурси. Тому дослідження питань прозорості комунальних підприємств, результативності та ефективності їх діяльності є актуальними, особливо в умовах децентралізації. Метою роботи є аналіз прозорості комунальних підприємств, а також розробка пропозицій щодо її підвищення. Інформаційною базою дослідження стали фахова література, офіційні статистичні дані, веб-сайти комунальних підприємств міста Кременчука, дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених. У статті розглянуто особливості комунального господарства України, проаналізовано рівень прозорості та підзвітності деяких комунальних підприємств міста Кременчука на основі Методології дослідження публічності комунальних підприємств. За результатами дослідження сформовано їх рейтинг за 2019 рік. Визначено ключові проблеми щодо прозорості та підзвітності підприємств комунальної форми власності. Сформульовано пропозиції та подано практичні рекомендації щодо оприлюднення інформації комунальними підприємствами про їх діяльність, підвищення їх підзвітності.

Посилання

Жулин О. В., Зеленюк-Джунь Л. В. Управління фінансовими ресурсами комунальних підприємств і перспективи їх розвитку. Бізнес-інформ. 2020. № 7. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-7_0-pages-174_180.pdf.

Місцеві фінанси: підруч. за ред. д.е.н., проф. О. П. Кириленко. 2-ге вид., доп. і перероб. Економічна думка ТНЕУ. Тернопіль, 2014. 448 с.

Килимник І. І. Практичні проблеми в галузі житлово-комунального господарства та шляхи їх вирішення. Open Journal System. № 1. 2015. С. 48-50.

Кіндзюр О. С. Регулювання інвестиційного розвитку житлово-комунальної сфери України: дис… кандидата економічних наук: 08.00.03. Львів, 2017.

Погорєлов В. С. Формування бюджетів територіальних громад в умовах фіскальної децентралізації. Автореферат дис... кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси, кредит. ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Київ, 2019. 22 с.

Топчій О. О. Модернізація сфери житлово-комунального господарства міських агломерацій в умовах децентралізації: дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05. Одеська національна академія харчових технологій МОН України. Одеса, 2020.

Phelps N., Ozawa Т. Contrasts in agglomeration: proto-industrial, industrial and post-industrial forms compared. Progress in Human Geography. 2003. № 27 (5). p. 583–604.

Voorn B., van Genugten M., Van Thiel S. Performance of municipally owned corporations: Determinants and mechanisms. Ann Public Coop Econ. 2020. p. 1–22. Available at: https://doi.org/10.1111/apce.12268.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.

Методологія дослідження прозорості та публічності комунальних підприємств». ГО «Центр громадського моніторингу та аналітики», проект «Центр громадського контролю «ДІЙ!», проект “Дослідження та адвокація прозорості та публічності комунальних підприємств”, Тернопіль, 2019. URL: https://drive.google.com/file/d/1kzWcUaPIv RZup3AMRhpLqoU0NM-L8ftv/view.

Zhulyn, O. V. and Zelenyuk-Dzhun’, L. V. (2020). Upravlinnya finansovymy resursamy komunalʹnykh pidpryyemstv i perspektyvy yikh rozvytku [Management of financial resources of utilities and prospects for their development]. Biznes-inform, № 7. Available at: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-7_0-pages-174_180.pdf.

Kyrylenko, O. P. (2014), Mistsevi finansy [Local finances], Ekonomichna dumka TNEU, Ternopil, Ukraine.

Kylymnyk, I. I. (2015). Praktychni problemy v haluzi zhytlovo-komunalʹnoho hospodarstva ta shlyakhy yikh vyrishennya [Practical problems in the field of housing and communal services and ways to solve them]. Open Journal System, № 1. pp. 48-50.

Kindzyur, O. S. (2017). Rehulyuvannya investytsiynoho rozvytku zhytlovo-komunalʹnoyi sfery Ukrayiny [Regulation of investment development of housing and communal services of Ukraine], Abstract of Ph.D. dissertation, Economy and management of the national government, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine.

Pohoryelov V. S. (2019) Formuvannya byudzhetiv terytorialʹnykh hromad v umovakh fiskalʹnoyi detsentralizatsiyi [Formation of budgets of territorial communities in the conditions of fiscal decentralization]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv.

Topchiy, O. O. (2020). Modernizatsiya sfery zhytlovo-komunalʹnoho hospodarstva misʹkykh ahlomeratsiy v umovakh detsentralizatsiyi [Modernization of the sphere of housing and communal services of urban agglomerations in the conditions of decentralization]. Abstract of Doctor of Economics dissertation, Development of productive forces and regional economy, Odessa National Academy of Food Technologies, Odesa, Ukraine.

Phelps N., Ozawa Т. Contrasts in agglomeration: proto-industrial, industrial and post-industrial forms compared. Progress in Human Geography. 2003. № 27 (5). p. 583–604.

Voorn B., van Genugten M., Van Thiel S. Performance of municipally owned corporations: Determinants and mechanisms. Ann Public Coop Econ. 2020. p. 1–22. Available at: https://doi.org/10.1111/apce.12268.

Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Commercial Code of Ukraine, article 78. Аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.

Metodolohiya doslidzhennya prozorosti ta publichnosti komunalʹnykh pidpryyemstv (2019). [Methodology for the study of transparency and publicity of utilities]. Public organization "Center for Public Monitoring and Analysis", project "Center for Public Control Do it yourself!", Project "Research and advocacy of transparency and publicity of utilities", Ternopil. Available at: https://drive.google.com/file/d/1kzWcUaPIvRZup3AMRhpLqoU0NM-L8ftv/view.

Переглядів статті: 97
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Дідур, С., Глухова, В., & Кравченко, Х. (2021). АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-39
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ