ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

  • Сергій Дідур Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0002-8300-2225
  • Ірина Труніна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0002-7416-1830
  • Марина Білик Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0002-9660-3708
Ключові слова: агропромислові підприємства, інвестиції, трансформаційні процеси

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблематиці трансформаційних процесів агропромислових підприємств в сучасних умовах. Метою цієї статті є комплексний аналіз впливу військових дій на аграрний сектор України та пропозиції щодо ефективних рішень для трансформаційного розвитку агропромислових підприємств задля подолання викликів, пов’язаних з війною, і створення більш стійкого агросектора. У статті досліджено виклики, з якими стикається аграрний сектор в Україні, вплив війни на продовольчу безпеку та ціни, а також потенційні рішення, які можуть допомогти подолати ці виклики. Запропоновано дорожню карту трансформаційних процесів для підприємств агропромислового сектора, що включає такі елементи: інновації, інтеграція зі світовою економікою та її процесами, впровадження цифрових технологій у сільське господарство і як наслідок – створення агропромислової екосистеми.

Посилання

The World Trade Institute. Weaponization of Grain Trade increased. URL: https://www.wti.org/research/publications/1403/mats-report-weaponization-of-grain-trade-increased/ (дата звернення: 12.07.2023).

Експорт з України під час війни: як змінилась структура постачань української продукції за кордон. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/10/24/692959/ (дата звернення: 14.07.2023).

Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. URL: https://minagro.gov.ua/napryamki/eksport-do-krayin-yes (дата звернення: 14.07.2023).

Державна митна служба України. URL: https://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestri (дата звернення: 16.07.2023).

Підсумки зовнішньої торгівлі товарами України у першому кварталі. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/pidsumky-zovnishnoyi-torhivli-tovaramy-ukrayiny-u-i-kvartali (дата звернення: 18.07.2023).

Афанасьєва О., Леонов О., Леонова, Т. Маркетинговий стратегічний аналіз агропромислової галузі України у воєнний час. Mechanism of an Economic Regulation. 2023. № 2(100). С. 23–28. DOI: https://doi.org/10.32782/mer.2023.100.04

Мельник Л., Карінцева О., Труніна І.М. та ін. Економіка та бізнес-інновації : підручник / за ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника, д.е.н., проф. О.І. Карінцевої. Суми : Університетська книга, 2023. 702 с.

Гавкалова Н., Денисенко О. Інтеграційні процеси в агропромисловому комплексі національної економіки. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. № 3 (318). C. 220–225. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-318-3-34

Бойко В., Бойко Л. Продовольча безпека та ризики для аграрного виробництва під час війни в Україні. Економіка та суспільство. 2022. № 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-27

Загальна сума збитків завдана інфраструктурі України складає понад 127 млрд. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-zbitkiv-zavdana-infrastrukturi-ukrayini-skladaye-ponad-127-mlrd-zvit-kse-institute-stanom-na-veresen-2022-roku/(дата звернення: 20.07.2023).

Trunina I., Zagirniak D., Pryakhina K., Bezugla T. Diagnostics of the enterprise personnel sustainability. Problems and Perspectives in Management, 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(2).2020.31

Криза українського зерна у ЄС. URL: https://agroportal.ua/news/ukraina/kriza-ukrajinskogo-zerna-u-yes-shcho-vidomo-nateper-onovlyuyetsya (дата звернення: 15.07.2023).

Yakovenko Y., Bilyk M., Oliinyk Y. The Transformative Impact of the Development of Artificial Intelligence on Employment and Work Motivation in Business in the Conditions of the Information Economy, 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES) (pp. 1–6). DOI: https://doi.org/10.1109/MEES58014.2022.10005652

The World Trade Institute. Weaponization of Grain Trade increased. Available at: https://www.wti.org/research/publications/1403/mats-report-weaponization-of-grain-trade-increased/ (accessed July 12, 2023).

Eksport z Ukrayiny pid chas viyny: yak zminylasʹ struktura postachanʹ ukrayinsʹkoyi produktsiyi za kordon [Exports from Ukraine during the war: how the structure of supplies of Ukrainian products abroad changed]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/10/24/692959/ (accessed July 14, 2023).

The Ministry of Agrarian Policy and Food. Available at: https://minagro.gov.ua/napryamki/eksport-do-krayin-yes (accessed July 14, 2023).

State Customs Service of Ukraine Available at: https://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestri (accessed July 16, 2023).

Pidsumky zovnishnʹoyi torhivli tovaramy Ukrayiny u pershomu kvartali 2023[Results of foreign trade in goods of Ukraine in the first quarter 2023]. Available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/pidsumky-zovnishnoyi-torhivli-tovaramy-ukrayiny-u-i-kvartali (accessed July 18, 2023).

Afanasyeva O., Leonov O., Leonova T. (2023) Marketynhovyy stratehichnyy analiz ahropromyslovoyi haluzi Ukrayiny u voyennyy chas [Marketing strategic analysis of the agricultural industry of Ukraine in wartime].Mechanism of an Economic Regulation, no 2(100), pp. 23–28. DOI: https://doi.org/10.32782/mer.2023.100.04

Melnyk L., Karintseva O., Trunina I. etc. (2023). Ekonomika ta biznes-innovatsiyi [Economics and business innovations]: a textbook / edited by Prof. L. Melnyk, Prof. O. Karintseva. Sumy: University Book, 702 p. (in Ukrainian)

Gavkalova N., Denisenko O. (2023). Intehratsiyni protsesy v ahropromyslovomu kompleksi natsionalnoyi ekonomiky [Integration processes in the agro-industrial complex of the national economy]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, no. 3 (318), pp. 220–225. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-318-3-34

Boyko V., Boyko L. (2022) Prodovolʹcha bezpeka ta ryzyky dlya ahrarnoho vyrobnytstva pid chas viyny v Ukrayini [Food security and risks for agricultural production during the war in Ukraine]. Ekonomika ta suspilʹstvo, no (41). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-27

Zahalʹna suma zbytkiv zavdana infrastrukturi Ukrayiny skladaye ponad 127 mlrd [The total amount of damages caused to the infrastructure of Ukraine is more than 127 billion]. Available at: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-zbitkiv-zavdana-infrastrukturi-ukrayini-skladaye-ponad-127-mlrd-zvit-kse-institute-stanom-na-veresen-2022-roku/ (accessed July 20,.2023).

Trunina I., Zagirniak D., Pryakhina K., Bezugla T. (2020) Diagnostics of the enterprise personnel sustainability. Problems and Perspectives in Management. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(2).2020.31

Kryza ukrayinskoho zerna u YES [The crisis of Ukrainian grain in the EU]. Available at: https://agroportal.ua/news/ukraina/kriza-ukrajinskogo-zerna-u-yes-shcho-vidomo-nateper-onovlyuyetsya (accessed July 15,.2023).

Yakovenko Y., Bilyk M., Oliinyk Y. (2022) The Transformative Impact of the Development of Artificial Intelligence on Employment and Work Motivation in Business in the Conditions of the Information Economy, 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES) (pp. 1–6). DOI: https://doi.org/10.1109/MEES58014.2022.10005652

Переглядів статті: 76
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Дідур, С., Труніна, І., & Білик, М. (2023). ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-5
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ