ЗМІСТОВНО-ДЕФІНІТИВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНФРАСТРУКТУРА» СТОСОВНО ТРАНСПОРТНОГО РИНКУ

  • Ірина Труніна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0002-7416-1830
  • Костянтин Латишев Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0003-2645-1902
  • Марія Андрієнко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0002-5632-5758
Ключові слова: транспортний ринок, інфраструктура, дефініція, національна економіка, наукові підходи

Анотація

Cтаття присвячена широкому комплексу проблем, пов’язаних з теоретико-методологічними аспектами вивчення категорії «інфраструктура». Виявлено основні підходи до виникнення інфраструктури як поняття та категорії: хронологічний, етимологічний, економічний. Визначено особливості формування інфраструктури транспортного ринку, визначено її сутність та вплив на розвиток країни. Обгрунтовано застосування транспортної доступності як визначального критерію результативності використання інфраструктури транспортного ринку. Поглиблено змістовно-дефінітивне навантаження поняття «інфраструктура транспортного ринку» з метою відображення зв’язку економічного простору в параметрах обсягу перевезених вантажів і кількості пасажирів, часу та якості в процесі задоволення потреб суспільства в переміщенні вантажів.

Посилання

Rosenstein-Rodan, P. N. Notes on the Theory of the «Big-Push». Economic Development for Latin America : proc. of a conf. held by the Intern. Econ. Assoc. edited by H. S. Ellis, H. C. Wallich. London : Macmillan, 1961. 60 p.

Singer, H. W. International Development : Growth and Change. New York : McGraw-Hill Book Co, 1964. 106 p.

Jochimsen, R. Theorie der Infrastructur : Grundlagen der marktwirtschaftlichen Entwicklung. Tubingen : J.C.B. Mohr, 1966. 84 p.

Іванова Н. В. Генезис економічної категорії «інфраструктура» та її роль у суспільному поділі праці. Ефективна економіка. 2010. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=392 (дата звернення: 12.05.2021).

Frischmann, B. M. Infrastructure: the social value of shared resources. New York : Oxford University Press, 2013. 436 p.

Ambrosius, G., Henrich-Franke, C. Integration of Infrastructures in Europe in Historical Comparison. Cham : Springer International Publishing, 2016. VII, 210 p.

Труніна І. М., Латишев К. О. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств транспортної інфраструктури. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2020. Вип. 5–6 (124–125). С. 24–30.

Ясковець Ю. В. Теоретичні аспекти дослідження інфрастурктури національних господарств в умовах глобалізації. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2013. Вип. 114(2). С. 173–180.

Енин Ю. И., Подобед Н. А. Инновационный менеджмент. Минск : БНТУ, 2015. 98 с.

Садчикова І. Концептуальні положення обгрунтування сутності категорії «інфраструктура». Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 4(24). С. 155–169.

Богуславський О. В. Основні підходи до вивчення елементів ринкової інфраструктури у сучасній економіці та особливості їх застосування. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2016. Вип. 1. С. 69–76.

Бойчик І. М. Ринкова інфраструктура: сутність та характеристика. Сталий розвиток економіки. 2013. № 3. С. 34–41.

Трубицына Т. И. Инфраструктура как категория экономической теории. Изв. Саратов. ун-та. Сер. Экономика. Управление. Право. 2012. В. 2, т. 12. С. 3–7.

Подобед Н. А., Енин Ю. И. Транспортно-логистическая инфраструктура Евразийского союза: принципы и факторы эволюционного рзвития. Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук / гал. рэд. А. А. Каваленя. 2019. Т. 64. № 2. С. 235–241.

Лисяк Н. М. Технічна інфраструктура та житлове будівництво м. Львова на зламі ХХ-ХХІ ст. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2013. № 767. С. 326–336.

Садловська І. П. Стратегічне управління національною транспортною інфраструктурою України : монографія. Київ : П.П. «Сердюк В.Л.», 2011. 356 с.

Бондар Н. М. Розвиток транспортної інфраструктури України на засадах державо-приватного партнерства : монографія. Київ, 2014. 336 с.

Пирожков С. І. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України. Київ : НІПНБ, 2003. 42 с.

Новікова О. Ф., Покотиленко Р. В. Економічна безпека: концептуальне визначення та механізми забезпечення : монографія. НАН України, ін.-т. економіки промисловості. Донецьк, 2006. 408 с.

Шемаєв В. В. Управління розвитком транспортної інфраструктури в системі економічної безпеки держави : дис….д-ра екон. наук : 21.04.01 / Нац. ін-т стратег. дослід. Київ, 2018. 494 с.

Rosenstein-Rodan, P. N. (1961) Notes on the Theory of the «Big-Push». Economic Development for Latin America : proc. of a conf. held by the Intern. Econ. Assoc. edited by H. S. Ellis, H. C. Wallich. London : Macmillan. 60 p.

Singer, H. W. (1964) International Development : Growth and Change. New York : McGraw-Hill Book Co. 106 p.

Jochimsen, R. (1966) Theorie der Infrastructur : Grundlagen der marktwirtschaftlichen Entwicklung. Tubingen : J.C.B. Mohr. 84 p.

Ivanova N. (2010) Henezys ekonomichnoi katehorii «infrastruktura» ta yii rol u suspilnomu podili pratsi [The genesis of the economic category «infrastructure» and its role in the social division of labor]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, № 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=392 (accessed 12 May 2021).

Frischmann, B. M. (2013) Infrastructure: the social value of shared resources. New York : Oxford University Press. 436 p.

Ambrosius, G., Henrich-Franke, C. (2016) Integration of Infrastructures in Europe in Historical Comparison. Cham : Springer International Publishing. VII, 210 p.

Trunina I. M., Latyshev K. O. (2020) Problemy zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv transportnoi infrastruktury [Problems of ensuring the competitiveness of transport infrastructure enterprices]. Visnyk KrNU imeni Mykhaila Ostrohradskoho –Bulletin of Mikhailo Ostrohradskyi KrNU, 5–6 (124–125). pp. 24–30.

Yaskovets Yu. V. (2013) Teoretychni aspekty doslidzhennia infrasturktury natsionalnykh hospodarstv v umovakh hlobalizatsii [Theoretical aspects of the study of the infrastructure of national economies in the context of globalization]. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn – Current issues of international relations, № 114(2). рр. 173–180.

Yenin Yu. I., Podobed N. A. (2015) Ynnovatsyonnii menedzhment [Innovation management]. Minsk : BNTU. 98 p.

Sadchykova I. (2020) Kontseptualni polozhennia obhruntuvannia sutnosti katehorii «infrastruktura» [Conceptual provisions of substantiation of the essence of the category«infrastructure»]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problem and prospects of economics and management. № 4(24). pp. 155–169.

Bohuslavskyi O. V. (2016) Osnovni pidkhody do vyvchennia elementiv rynkovoi infrastruktury u suchasnii ekonomitsi ta osoblyvosti yikh zastosuvannia [The main approaches to the study of elements of market infrastructure in the modern economy and features of their application]. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky – Theoretical and applied issues of economics. № 1. pp. 69–76.

Boichyk I. M. (2013) Rynkova infrastruktura: sutnist ta kharakterystyka [Market infrastructure essence and characteristics]. Stalyi rozvytok ekonomiky – Sustainable economic development. No 3. pp. 34–41.

Trubytsina T. Y. (2012) Infrastruktura kak katehoryia ekonomycheskoi teoryiy [Infrastructure as a category of economic theory]. Izv. Saratov. un-ta. Ser. Ekonomyka. Upravlenye. Pravo. – Izv. Saratov. un-ta. Ser. Economics. Management. Right. №. 2, Р. 12. рр. 3–7.

Podobed N. A., Yenyn Yu. I. (2019) Transportno-lohystycheskaia infrastruktura Evrazyiskoho soiuza: pryntsypy y faktory evoliutsyonnoho razvytyia [Transport and logistics infrastructure of the Eurasian Union: principles and factors of evolutionary development]. Ves. Nats. akad. navuk Belarusi. Ser. humanitarnikh navuk / hal. red. A. A. Kavalenia – Weigth Nat. acad. Of Sciences of Belarus. Ser. humanities / A. A. Kavalenya. №. 64. P 2. pp. 235–241.

Lysiak N. M. (2013) Tekhnichna infrastruktura ta zhytlove budivnytstvo m. Lvova na zlami ХХ-ХХI st. [Technical infrastructure and housing construction of Lviv at the turn of the ХХ-ХХI centuries]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» – Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic». No 767. pp. 326–336.

Sadlovska I. P. (2011) Stratehichne upravlinnia natsionalnoiu transportnoiu infrastrukturoiu Ukrainy [Strategic management of national transport infrastructure of Ukraine]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv : P.P. «Serdyuk V. L.» 356 p.

Bondar N. M. (2014) Rozvytok transportnoi infrastruktury Ukrainy na zasadakh derzhavo-pryvatnoho partnerstva [Development of transport infrastructure of Ukraine on the basis of public-private partnership]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv. 336 p.

Pyrozhkov S. I. (2003) Metodychni rekomendatsii shchodo otsinky rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Methodical recommendations for assessing the level of economic security of Ukraine]. Kyiv: NIPNB. 42 p.

Novikova O. F., Pokotylenko R. V. (2006) Ekonomichna bezpeka: kontseptualne vyznachennia ta mekhanizmy zabezpechennia [Economic security: conceptual definition and support mechanisms]. monohrafiya [a monograph]. NAS of Ukraine. Industrial economics institute. Donetsk. 408 p.

Shemaiev V. V. (2018) Upravlinnia rozvytkom transportnoi infrastruktury v systemi ekonomichnoi bezpeky derzhavy [Management of transport infrastructure development in the system of economic security of the state]. Doctor’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 21
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Труніна, І., Латишев, К., & Андрієнко, М. (2021). ЗМІСТОВНО-ДЕФІНІТИВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНФРАСТРУКТУРА» СТОСОВНО ТРАНСПОРТНОГО РИНКУ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-31
Розділ
МАРКЕТИНГ