МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ЗВІТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Наталія Кузьменко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0002-7318-9807
  • Віктор Бабіченко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0002-3317-6235
  • Раїса Циган Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0001-5955-812X
Ключові слова: облік, лісогосподарські підприємства, система обліку, звітність, фінансові результати

Анотація

Процеси відображення фінансових результатів діяльності будь-якого підприємства є важливим етапом обліку, тому з кожним роком вивченню їх багато вчених приділяють все більше уваги. У статті розглянуто важливі питання удосконалення методики формування фінансових результатів на базі лісогосподарських підприємств України. Проаналізовано останні дослідження вітчизняних вчених. Проведений аналіз тлумачення поняття «фінансового результату» на базі робіт українських науковців та сформовано узагальнююче змістовне визначення, яке охоплює всі особливості та дозволяє отримати повноцінне трактування. Також у роботі розроблено механізм формування фінансових результатів, який подано у вигляді схеми для зручного та коректного відображення. На основі досліджень було зроблено висновки та представлено пропозиції щодо удосконалення формування фінансової звітності лісогосподарських підприємств.

Посилання

Скалюк Р.В. Сутність та значення фінансових результатів в системі розвитку господарської діяльності промислових підприємств. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2010. № 18(1). С. 135–141. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2010_18%281%29__23

Перчук О.В. Особливості обліку фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах. Економічний вісник університету. 2015. № 27(1). С. 57–66. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2015_27%281%29__11

Полятикіна Л.І., Новикова С.В. Облік і аналіз фінансових результатів господарської діяльності підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. № 20. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_2_2018ua/38.pdf

Лагодієнко Н.В. Облік і контроль фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах. Бізнес-навігатор. 2014. № 1. С. 167–172. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2014_1_34

Голячук Н.В. Удосконалення обліку фінансових результатів діяльності лісогосподарських підприємств. Економічні науки. Серія облік і фінанси. 2019. №16. URL: http://oblik-i-finansy.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni-nauky-oblik-i-finan/article/view/42/38

Олійничук О.І., Витрати, доходи та прибуток у системах обліку й аналізу лісогосподарських підприємств. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/772/1/dis_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9E.%D0%86..pdf

Skaljuk R. (2010) Sutnistj ta znachennja finansovykh rezuljtativ v systemi rozvytku ghospodarsjkoji dijaljnosti promyslovykh pidpryjemstv. Naukovi praci Kirovoghradsjkogho nacionaljnogho tekhnichnogho universytetu. Ekonomichni nauky, 18(1), 135–141. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2010_18%281%29__23 (in Ukrainian)

Perchuk O. (2015) Osoblyvosti obliku finansovykh rezuljtativ na siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstvakh. Ekonomichnyj visnyk universytetu, 27(1), 57–66. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2015_27%281%29__11 (in Ukrainian)

Poljatykina L., Novykova S. (2018) Oblik i analiz finansovykh rezuljtativ ghospodarsjkoji dijaljnosti pidpryjemstv. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho nacionaljnogho universytetu, 20. Available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_2_2018ua/38.pdf (in Ukrainian)

Laghodijenko N. (2014) Oblik i kontrolj finansovykh rezuljtativ na siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstvakh. Biznes-navighator, 1, 167–172. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2014_1_34 (in Ukrainian)

Gholjachuk N. (2019) Udoskonalennja obliku finansovykh rezuljtativ dijaljnosti lisoghospodarsjkykh pidpryjemtsv. Ekonomichni nauky. Serija oblik i finansy, 16. Available at: http://oblik-i-finansy.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni-nauky-oblik-i-finan/article/view/42/38 (in Ukrainian)

Olijnychuk O. (2011) Vytraty, dokhody ta prybutok u systemakh obliku j analizu lisoghospodarsjkykh pidpryjemstv. Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/772/1/dis_%D0%9E%D0%BB%D1 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 124
Завантажень PDF: 103
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Кузьменко, Н., Бабіченко, В., & Циган, Р. (2021). МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ЗВІТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-76
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають