ФОРМУВАННЯ ЗНАННЄВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АДМІНІСТРУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖЕРА

Ключові слова: знаннєвий потенціал, адміністрування, професійний розвиток менеджера, креативність, організаційні зміни

Анотація

В статті досліджено процеси формування знаннєвого потенціалу адміністрування у системі адміністративного механізму управління, що забезпечується професійно-технологічними координація ми, здійснюються на засадах креативних управлінських рішень та зумовлюють формування організаційної культури та потенціалу знань. Аргументовано доцільність впровадження алгоритму формування знаннєвого потенціалу адміністрування організації у практику управління, оскільки представлена алгоритмічна послідовність пов’язує алгоритми мисленнєвої активності в процесі прийняття управлінських рішень із алгоритмами делегування повноважень на засадах виконання адміністративних функцій, що зумовлює удосконалення адміністративного механізму та його підтримуючих чинників – організаційних комунікацій, діджитал-платформ адміністрування, знаннєвого середовища організаційної культури.

Посилання

Трансформація менеджменту бізнес-організацій: сучасні тренди та виклики : монографія. за заг. ред. Сагайдака М.П., Соболєвої Т.О. Київ : КНЕУ, 2021. 378 с.

Забродська Г. І. Адміністративний менеджмент : навч. посібник. Електрон. дані. Харків : ХДУХТ, 2017. 268 с.

Томах В. В. Сутність процесу управління знаннями підприємств промисловості. Проблеми економіки. 2014. № 2. С. 161–166.

Боняр С. М, Бабина О. Є., Карпенко О. О. Знаннєвий потенціал як чинник формування конкурентоздатності транспортного підприємства. Бізнес Інформ. 2018. № 1. С. 326–331.

Andi Ahmad Y. Reframing Concept of Governance in Public Administration Researches: а Philosophical Discussion. International Journal of Administrative Science & Organization. 2018. URL: https://www.academia.edu/37135547/Reframing_Concept_of_Governance_in_Public_Administration_Researches_A_Philosophical_Discussion

Types of knowledge in an organization. URL: https://www.zoho.com/learn/focalpoint/types-of-knowledge-in-an-organization.html

The Symbiotic Relationship Between Organizational Culture And Artificial Intelligence. URL: https://www.wellable.co/blog/symbiotic-relationship-organizational-culture-artificial-intelligence

Amaravadi C. S. Knowledge management for administrative knowledge. Expert Systems. May 2005. 22(2). Р. 53–61.

Raudeliuniene J., Szarucki M. An Integrated Approach to Assessing an Organization’s Knowledge Potential. Engineering Economics. February 2019. 30(1). Р. 69–80.

Chandra S. Amaravad. Knowledge management for administrative knowledge. Expert Systems. 2005. 22(2):53-6. Р. 27–36.

Developing ESG Strategy Is Hard, But Executing It Is Even Harder. URL: https://www.zoho.com/learn/focalpoint/types-of-knowledge-in-an-organization.html

Sagajdaka M. P., Sobolyevoyi T. O. (2021) Transformaciya menedzhmentu biznes-organizacij: suchasni trendy ta vyklyky: monografiya. Kyiv: KNEU.

Sagajdak, M. P., & Sobolyeva T. O. (2021). Transformaciya menedzhmentu biznes-organizacij: suchasni trendy ta vyklyky. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian]

Zabrodska, G. I. (2017). Administratyvnyj menedzhment: navch. posibnyk. Kharkiv: XDUXT. [in Ukrainian]

Tomax, V. V. (2014). Sutnist procesu upravlinnya znannyamy pidpryyemstv promyslovosti. Problemy ekonomiky.2. 161–166. Available at: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2014-2_0-pages-161_166.pdf [in Ukrainian]

Bonyar, S. M., Babyna O. Ye., Karpenko O. O. (2018). Znannyevyj potencial yak chynnyk formuvannya konkurentozdatnosti transportnogo pidpryyemstva. Biznes Inform, 1, 326–331 [in Ukrainian].

Andi Ahmad Y. (2018). Reframing Concept of Governance in Public Administration Researches: a Philosophical Discussion. International Journal of Administrative Science & Organization. Available at: https://www.academia.edu/37135547/Reframing_Concept_of_Governance_in_Public_Administration_Researches_A_Philosophical_Discussion

Types of knowledge in an organization. Available at: https://www.zoho.com/learn/focalpoint/types-of-knowledge-in-an-organization.html

The Symbiotic Relationship Between Organizational Culture And Artificial Intelligence. Available at: https://www.wellable.co/blog/symbiotic-relationship-organizational-culture-artificial-intelligence

Amaravadi, C. S. (2005). Knowledge management for administrative knowledge. Expert Systems, 22(2), 53–61.

Raudeliuniene J., Szarucki M. (2019). An Integrated Approach to Assessing an Organization's Knowledge Potential. Engineering Economics, 30(1), 69–80.

Developing ESG Strategy Is Hard, But Executing It Is Even Harder. Available at: https://www.zoho.com/learn/focalpoint/types-of-knowledge-in-an-organization.html

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 86
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Кравчук, І., Присяжнюк, О., & Лавриненко, С. (2023). ФОРМУВАННЯ ЗНАННЄВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АДМІНІСТРУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖЕРА. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-64
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають