ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ В УПРАВЛІННІ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ

Ключові слова: проєкт, управлінські рішення, інвестиції, інновації, управління

Анотація

Стаття присвячена теоретичному обгрунтуванню процесу формування інноваційних управлінських рішень в інвестиційних проєктах. Динаміка капітальних інвестицій впродовж останніх десяти років має позитивну тенденцію. Проте у 2020 р. сума капітальних інвестицій була меншою ніж у попередньому році. Така тенденція пов’язана з пандемією, недоліками у комунікативному середовищі, потребою удосконалення законів у сфері інвестиційної діяльності. У структурі капітальних інвестицій найбільшу частку займають власні кошти підприємств, а найменшу – кошти інвесторів-нерезидентів. Одним із напрямів удосконалення інвестиційної діяльності є управління інвестиційними проєктами на основі прийняття інноваційних рішень. Це допоможе досягти найкращих результатів від впровадження проєктів та стимулювати надходження нових інвестицій.

Посилання

Morhachov, I., Koreniev, E., Chorna, O., Khrystenko L. Regional regulations of investment activity in developing countries: example of Ukraine. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Developmente. ISSN 2345-0355. 2019. Vol. 41. No. 2: 168–182 Article DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2019.15

Laiko O., Burkynskyi B. Methodology of investment system research in the aspect of unproductive capital outflow: example of ukraine and international dimension. Baltic journal of economic studies. ISSN 2345-0355. 2021. Vol. 7. No. 157-68 Article DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-1-57-68

Державна служба статистики України. Економічна статистика / Економічна діяльність / Капітальні інвестиції. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ioz_19.htm (дата звернення: 10.07.2021).

Закликаємо інвесторів готувати документи для державної підтримки проєктів, - Ірина Новікова. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/201 (дата звернення: 24.07.2021).

Колупаєв Ю. Б., Залюбовська С. С., Мельничук І. О. Проблеми залучення інвестиційних ресурсів в економіку України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 26–29.

Посібник щодо державної підтримки інвестиційних проектів із значними інвестиціями. URL: https://ukraineinvest.gov.ua/uk/analytics-research/explanatory-guide/ (дата звернення: 25.04.2021).

Присяжнюк О. Ф. Інноваційні тренди прийняття управлінських рішень у агробізнесі. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: матеріали І міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, 15 березня, онлайн університет AGGR University, 2021. С. 272–274.

Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року. Постанова КМУ від 3 березня 2021 р. № 179 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.03.2021).

Ходаківський Є. І., Присяжнюк О. Ф., Плотнікова М. Ф., БулуйО. Г. Інноваційно-інвестиційні основи прийняття управлінських рішень у підприємництві. Наукові горизонти. 08(93), 21–30.doi: 10.33249/2663-2144-2020-93-8-21-30

Хринюк О.С., Очеретяна О.В. Особливості моделювання бізнес-процесу «Управління інвестиційною привабливістю підприємства». Економіка та суспільство. 2021. № 7. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/index (дата звернення: 25.07.2021).

Morhachov, I., Koreniev, E., Chorna, O., & Khrystenko L. (2019) Regional regulations of investment activity in developing countries: example of Ukraine. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Developmente. ISSN 2345-0355.41. 2: 168–182 Article DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2019.15

Laiko, O., & Burkynskyi, B. (2021). Methodology of investment system research in the aspect of unproductive capital outflow: example of ukraine and international dimension. Baltic journal of economic studies. ISSN 2345-0355. 7. 157-68 Article DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-1-57-68

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Ekonomichna statystyka / Ekonomichna diial'nist' / Kapital'ni investytsii. [State Statistics Service of Ukraine. Economic statistics / Economic activity / Capital investments.] Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ioz_19.htm

Zaklykaiemo investoriv hotuvaty dokumenty dlia derzhavnoi pidtrymky proiektiv, - Iryna Novikova/. [We urge investors to prepare documents for state support of projects, - Irina Novikova]. Retrieved from https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/201

Kolupaev, Yu., Zalyubovska, S., & Melnychuk, I. (2018). Problemy zaluchennia investytsijnykh resursiv v ekonomiku Ukrainy [Problems of attracting investment resources into the economy of Ukraine. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience. 8. 26–29. [in Ukrainian]

Posibnyk schodo derzhavnoi pidtrymky investytsijnykh proektiv iz znachnymy investytsiiamy. [Guide to state support for investment projects with significant investments.] Retrieved from https://ukraineinvest.gov.ua/uk/analytics-research/explanatory-guide/

Prysiazhniuk, O. (2021) Innovatsijni trendy pryjniattia upravlins'kykh rishen' u ahrobiznesi. [Innovative trends in management decision-making in agribusiness]. Proceedings from: Aktual'ni problemy, priorytetni napriamky ta stratehii rozvytku Ukrainy – Current issues, priority areas and development strategies of Ukraine. (March 15, 2021 pp. 272-274). AGGR University [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Natsional'noi ekonomichnoi stratehii na period do 2030 roku. Postanova KMU vid 3 bereznia 2021 r. № 179. [On approval of the National Economic Strategy for the period up to 2030. Resolution of the Cabinet of Ministers of March 3, 2021 № 179] Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#Text

Khodakovsky, Y., Prysiazhniuk, O., Plotnikova, M., & Buluy, O. (2020). Innovatsijno-investytsijni osnovy pryjniattia upravlins'kykh rishen' u pidpryiemnytstvi [Innovation and investment basesof management decisions in entrepreneurship]. Naukovi horyzonty – Scientific Horizons, 08(93), 21–30.doi: 10.33249/2663-2144-2020-93-8-21-30 [in Ukrainian].

Hryniuk, O., & Ocheretyana, O. (2021). Osoblyvosti modeliuvannia biznes-protsesu «Upravlinnia investytsijnoiu pryvablyvistiu pidpryiemstva» [Features of business process modeling "Management of investment attractiveness of the enterprise"]. Economy and society – Ekonomika ta suspil'stvo, 7 Retrieved from https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/index [in Ukrainian].

Переглядів статті: 209
Завантажень PDF: 309
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Присяжнюк, О., & Безименний, С. (2021). ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ В УПРАВЛІННІ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-19
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ