ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: продовольча безпека, військовий стан, переробка, експорт, імпорт, дотації

Анотація

Стаття присвячена розробці заходів забезпечення продовольчої безпеки держави в умовах військового стану. Отриманні результати включають в себе комплекс заходів в агропромисловому сектору економіки України орієнтованих на забезпечення продовольчої безпеки держави. Досліджено стан експортно-імпортних операції за видами агропродовольчої продукції. Обґрунтована необхідність модернізації переробних підприємств АПК з метою зменшення собівартості виробництва основної продукції та часткового самозабезпеченням альтернативними енергоносіями. Доведена перспективність використання дигестату в сільському господарстві для забезпечення підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Аргументована необхідність дотування особистих селянських господарств (ОСГ) які утримують 2 та більше корів та фермерських господарств, а також розвитку малих переробних підприємств АПК в сільській місцевості з метою забезпечення місцевого населення продовольством.

Посилання

Ніконенко О.А. Методичне забезпечення формування продовольчої безпеки України. Агросвіт. 2022. № 9-10. С. 86–92. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.86

Калетнік Г.М., Паламарчук В.Д., Гончарук І.В., Ємчик Т.В., Телекало Н.В. Перспективи використання кукурудзи для енергоефективного та екологобезпечного розвитку сільських територій : монографія. Вінниця : ФОП Кушнір Ю.В. 2021. 260 с.

Диха М.В. Продовольча безпека під призмою воєнних дій в Україні. Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 25 травня 2022 р. ВП НУБіП України. С. 55–57.

Фурман І.В. Система фінансового регулювання аграрного сектору України: оцінка сучасного стану та активізація функціонування. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 5. С. 35–50.

Фурман І.В. Вектори підвищення ефективності управління прибутком підприємства. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: збірник наукових праць. 2017. № 3. С. 55–64.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Яремчук Н.В., Гонтарук Я.В. Перспективи розвитку виробництва та переробки зерна в Україні. Причорноморські економічні студії. 2022. Випуск 74. С. 88–97. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.74-13

Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного виробництва та постачання сільськогосподарської продукції під час воєнного стану від 12.05.2022 № 2246-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-20#Text

Бондаренко В.М. Розвиток ефективного виробництва молока та його промислової переробки в Україні. Економіка АПК. 2008. № 5. С. 61–64.

Калетнік Г.М., Гонтарук Я.В. Диференціація розвитку галузей переробної промисловості аграрного сектору Вінницької області. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 3 (53). С. 7–23. DOI: 10.37128/2411-4413-2020-3-1

Фурман І.В., Токарчук Д.М. Продовольча безпека та економічні засади виробництва біопалива . Економічний аналіз. 2018. № 1. С. 168–174.

Nykonenko, O. (2022). Metodychne zabezpechennia formuvannia prodovolchoi bezpeky Ukrainy [Methodological support for the formation of food security in Ukraine], Agrosvit, vol. 9-10, pp. 86–92. [in Ukrainian]

Kaletnik G.M., Palamarchuk V.D., Honcharuk I.V., Yemchyk T.V., Telekalo N.V. (2021) Perspektyvy vykorystannia kukurudzy dlia enerhoefektyvnoho ta ekolohobezpechnoho rozvytku silskykh terytorii: monohrafiia [Prospects for the use of corn for energy-efficient and ecologically safe development of rural areas]. Vinnytsia: FOP Kushnir Yu.V. 260 p.

Dykha M. V. Prodovolcha bezpeka pid pryzmoiu voiennykh dii v Ukraini [Food security under the prism of military operations in Ukraine]. Stalyi rozvytok ahrarnoi sfery: inzhenerno-ekonomichne zabezpechennia : materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii 25 travnia 2022 r. VP NUBiP Ukrainy, pp. 55–57. [in Ukrainian].

Furman I. V. (2017). Systema finansovoho rehuliuvannia ahrarnoho sektoru Ukrainy: otsinka suchasnoho stanu ta aktyvizatsiia funktsionuvannia [The system of financial regulation of the agricultural sector of Ukraine: assessment of the current state and intensification of functioning]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 5, pp. 35–50. [in Ukrainian].

Furman I.V. (2017). Vektory pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia prybutkom pidpryiemstva [Vectors of improving the efficiency of enterprise profit management]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii statystyky, obliku ta audytu: zbirnyk naukovykh prats, vol. 3, рр. 55–64. [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [The State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

Yaremchuk N.V., Hontaruk Ya.V. (2022). Perspektyvy rozvytku vyrobnytstva ta pererobky zerna v Ukraini [Prospects for the development of grain production and processing in Ukraine]. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 74, pр. 88–97. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.74-13 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo bezperebiinoho vyrobnytstva ta postachannia silskohospodarskoi produktsii pid chas voiennoho stanu vid 12.05.2022 № 2246-IKh [Law of Ukraine on Amendments to Certain Laws of Ukraine Regarding Uninterrupted Production and Supply of Agricultural Products During Martial Law dated May 12, 2022 No. 2246-IX]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-20#Text

Bondarenko, V. M. (2014). Rozvytok efektyvnogo vyrobnycztva moloka ta jogo promyslovoyi pererobky v Ukrayini [Development of efficient production of milk and its industrial processing in Ukraine]. Ekonomika APK, vol. 5. p. 61–64. [in Ukrainian].

Kaletnik G. M., & Hontaruk Ya. V. (2020). Dyferentsiatsiia rozvytku haluzei pererobnoi promyslovosti ahrarnoho sektoru Vinnytskoi oblasti [Differentiation of development of branches of processing industry of agrarian sector of Vinnytsia region]. Economics, finance, management: topical issues of science and practical activity, vol. 3 (53), pp. 7–23. DOI: 10.37128/2411-4413-2020-3-1. [in Ukrainian].

Furman I.V., Tokarchuk D.M. (2018). Prodovolcha bezpeka ta ekonomichni zasady vyrobnytstva biopalyva [Food security and economic principles of biofuel production]. Ekonomichnyi analiz, vol. 1, рр. 168–174. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 372
Завантажень PDF: 301
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Березюк, С., Гонтарук, Я., & Ясінська, Б. (2023). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-44
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають